Курс практичних та лабораторних занять з основ електроенергетики та електропостачання

Курс лекцій з основ електрифікації для гірничих спеціальностей

Курс лекцій з дисципліни "Електропостачання" для студентів гірничих спеціальностей

Дисципліна "Електромеханічні перехідні процеси" вивчає режими систем електропостачання (СЕП). У СЕП можуть мати місце усталені та перехідні (нестаціонарні) режими. Перші характеризуються сталими (повільними) незначними змінами параметрів режиму системи, а другі – їхніми швидкими змінами в часі. Основне завдання збереження необхідного режиму СЕП – підтримка таких значень параметрів режиму, за яких забезпечується стійкість певного режиму. Стійкість режиму – це здатність СЕП при збуреннях зберігати припустимі значення параметрів у вузлах. Розрізняють статичну та динамічну стійкість. Статичною стійкістю режиму СЕП називають здатність повертатися до початкового усталеного режиму після малих відхилень значень параметрів режиму в допустимих межах. Динамічна стійкість роботи СЕП – це здатність повертатися після тимчасового раптового і різкого збурення до початкового усталеного режиму чи близького до нього, коли значення параметрів режиму в її вузлах перебувають у допустимих межах. Різновид динамічної стійкості – результуюча стійкість роботи, тобто здатність СЕП відновлювати синхронну роботу після короткочасного, дозволеного за умов експлуатації, асинхронного режиму генераторів джерел з прийнятними показниками якості електричної енергії. Якщо параметри режиму у вузлах СЕП за післяаварійного стану істотно не відрізняються від параметрів її нормального режиму, то вважають, що динамічна стійкість роботи СЕП не порушена. Порушення динамічної стійкості роботи СЕП може викликати таке раптове збурення, як вимикання або вмикання одного з її важливих елементів (будь-якого ланцюга дволанцюгових ЛЕП, потужних електродвигунів та ін.), що істотно змінює режим роботи інших елементів СЕП. Найбільш небезпечне збурення – КЗ. При порушенні статичної або динамічної стійкості роботи СЕП частота напруги може знизитися до неприйнятних для більшості споживачів значень, що призводить до економічних збитків.

Метою дисципліни „Основи електроенергетики та електропостачання” є формування системи знань в галузі вироблення, передавання, розподілу та використання електричної енергії у системах електропостачання та електроспоживання промислових і гірничих підприємств, вимог експлуатації, особливостей виконання, побудови і розрахунків електричних мереж та їх складових.

Дисципліна передбачає вивчення основ термодинаміки газових та парових процесів і циклів, конструкцій та принципів дії котельних установок, а також теплових двигунів і холодильних машин, що працюють за цими циклами. Крім того, вивчаються основи теорії теплопередачі та масообміну, а також конструкції і принципи дії теплообмінних апаратів й основні методи їх розрахунку. Дисципліна є базовою для обґрунтування й забезпечення засобів з економії теплової енергії та енергоресурсів для всіх галузей господарства.

Дисципліна передбачає вивчення основ термодинаміки газових та парових процесів і циклів, конструкції та принципів дії котельних установок, а також теплових двигунів і холодильних машин, що працюють за цими циклами. Крім того, вивчаються основи теорії теплопередачі та масообміну, а також конструкції і принципи дії теплообмінних апаратів й основні методи їх розрахунку. Дисципліна є базовою для обґрунтування й забезпечення засобів з економії теплової енергії та енергоресурсів для всіх галузей  господарства.

В результаті заслуханого курсу "Електропостачання" студенти виконують курсовий проект, спрямований на вирішення задачі розробки системи електропостачання нового промислового підприємства за критеріями максимальної ефективності, економічності, екологічності та ергономічності запропонованого варіанту з найменшими капітальними вкладеннями на його реалізацію. Виконаний курсовий проект є основою для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра та отримання кваліфікації молодшого інженера-електрика, фахівця в галузі електротехніки. 

Дисципліна "Електропостачання" дозволяє студенту опануванти компетенції щодо вирішення основних питань особливостей електропостачання промислових підприємств як на етапі проектування (розробки) проекту СЕП, так і для вже існуючої системи шляхом її удосконалення, модернізації чи реконструкції, забезпечення максимальної ефективності функціонування. В результаті заслуханого курсу студент виконує курсовий проект, який спрямований на вирішення задачі розробки системи електропостачання нового промислового підприємства за критеріями максимальної ефективності, економічності, екологічності та ергономічності запропонованого варіанту проекту з найменшими капітальними вкладеннями на його реалізацію. Виконаний курсовий проект є основою для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра та отримання отримання кваліфікації молодшого інженера-електрика, фахівця в галузі електротехніки. Вирішення окремих питань змістових модулів для вже існуючих промислових підприємств (реконструкція СЕП, компенсація реактивної потужності, удосконалення режимів електроспоживання, забезпечення показників якості електроенергії тощо) є основою для виконання кваліфікаційних робіт спеціаліста та магістра з отриманням відповідної кваліфікації по закінченні п’ятого курсу навчання.

Дисципліна «Вимірювання неелектричних величин» є дисципліной за вибором ВНЗ з циклу дисциплін підготовки студентів за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 «Електромеханіка». Дисципліна реализуєтся на базі кафедри систем електропостачання ДВНЗ «НГУ».

Зміст дисципліни охоплює коло питань, повязаних з отриманням знань, умінь та навичок при експлуатації вимірювательних приладів, перетворювачів і датчиків, їх впровадження в різні галузі промисловості.

Дисциплина «Информационные системы учета энергии» дает представление о современных  требованиях к системам учета энергии. Рассматриваются основные, системные и функциональные задачи АСКУЭ (автоматизированных систем коммерческого учета энергии). Показана типичная архитектура таких систем, главными уровнями которой являются: измерительный, обработки данных и управления, коммуникационная среда. Дается сравнительная характеристика индукционных и электронных счетчиков, структура цифрового счетчика и алгоритм его работы. Анализируются современные средства автоматизации удаленного доступа к информации.

Підготовчий курс з дисципліни "Електрифікація гірничих робіт (продовження)"

Підготовчий курс з дисципліни "Електрифікація гірничих робіт"

Підготовчий курс з дисципліни "Енергозбереження"

Підготовчий курс з дисципліни "Основи проектування"

Підготовчий курс з дисципліни "Системи підвищення функціональної стійкості вугільних шахт"

МІстить курс, що складається з трьох лабораторних робіт:

ЕПП-8 "ПОКАЗНИКИ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ"

ЕПП-11 "МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ"

ЕПП-9 "СЕЛЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ МЕРЕЖ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НАПРУГОЮ ДО 1кВ"

Здесь будет  видео Пивняка