Опис  предметної області дисципліни – Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств:

  • Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  принципи  і  механізми функціонування та вдосконалення антикризового управління фінансами підприємств
  • Предмет вивчення дисципліни «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств» — фінансові відносини, що виникають у ході санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб'єктів господарювання.
  • Цілі навчання: здобуття знань і  умінь у сфері антикризового управління фінансами на макро- і мікрорівнях, що надасть можливість самостійно здійснювати дослідження механізму антикризового управління субєктами господарювання,  розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при здійсненні діагностики фінансової кризи на підприємстві, впровадженні інновацій в планах антикризових (санаційних) заходів у динамічному середовищі. 

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності антикризового управління

 Базові дисципліни:

Інвестування, економічний аналіз, фінансовий аналіз,  оцінка бізнесу та підприємства, фінансовий менеджмент