Курс з дисципліни «Історія фінансів, грошей та кредиту» для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: процеси становлення та розвитку грошового обігу, банківської справи, податкової системи і страхування від античних часів до сьогодення.

Цілі навчання: формування у майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування теоретичних знань про суть і необхідність грошей і банківської справи, їх діалектичного розвитку в світлі історії економічної думки для об'єктивної оцінки економічних процесів, що відбуваються на сучасному етапі.

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які характерні для історичного процесу появи, розвитку і взаємодії грошей, банківництва та фінансових відносин на різних етапах еволюції суспільства.