Мета: формування знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей.

Предмет: методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних процесів, тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці; теоретичні та практичні питання аналізу економічного ризику.

Основні завдання дисципліни: засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних економіко-математичних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

(для студ. гр. АМ-16м; ЕД-16м; ІД-16м)