• Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень,  підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт.

  • До основних завдань можна віднести: навчити студентів обгрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у роботі завдань, визначати об’єкт і предмет дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, літературно і технічно оформлювати наукові результати, визначати їх практичну значущість і наукову новизну. Предметом є вивчення теоретико-методологічного підгрунтя і експерементальних досліджень з метою здійснення науково-дослідницької діяльності