Мета: здобути відповідні теоретичні знання, ознайомитися з принципами та
механізмами функціонування проектного менеджменту, а також сфор-
мувати навички управління проектною діяльністю, необхідні для
діяльності менеджера в різних галузях народного господарства Укра-
їни.