Мета: формування цілісної системи знань стосовно економіки інженерної діяльності в системі процесів, що забезпечують ефективну господарську діяльність промислового підприємства.

Предмет: методичні засади економічного забезпечення інженерних рішень в сфері промислового виробництва.

Основні завдання дисципліни: вивчення економічних методів управління інженерною діяльністю на  підприємстві; набуття навичок економічного обґрунтування проектів розвитку гірничого промислового підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-       принципи економічного аналізу та оцінки діяльності гірничого підприємства;

-       передумови інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства;

-       складові інвестиційного ринку та його інфраструктури,

-       форми інвестування підприємства, пов’язані з реалізацією інженерних рішень у виробничій сфері;

-       характеристики суб’єктів інвестиційної діяльності;

-       особливості проектного підходу до інвестування;

-       джерела та особливості фінансового забезпечення інвестування;

-       методику розробки бізнес-плану інвестиційного проекту;

-       вимоги до підготовчої стадії розробки бізнес-плану;

-       структуру та порядок оформлення бізнес-плану

-       методи економічної оцінка ефективності інженерних рішень в сфері виробничої діяльності гірничих підприємств.

вміти:

-визначати перелік видів робіт на виробничій дільниці та розраховувати їх обсяг, трудомісткість;

-визначати поправочні коефіцієнти до норм виробки по кожного виду робіт в залежності від гірничо-геологічних, технологічних та технічних факторів;

-розраховувати комплексну норму виробки та розцінки за одиницю обсягу корисних копалини, що видобувається на дільниці комплексною бригадою;

-розраховувати фонд оплати праці для комплексної бригади та допоміжних робітників;

-розраховувати витрати на сировину та допоміжні матеріали;

-розраховувати витрати на електроенергію, що споживає технологічне обладнання;

-розраховувати витрати на основні та допоміжні матеріали при виконанні виробничих процесів в лаві.

-розраховувати виробничу собівартість корисних копалин та інші техніко-економічні показники виробничої діяльності підприємства