Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) знань, умінь та здатностей проектувати типові засоби індивідуального і колективного захисту у відповідних галузях виробництва, що обумовлюють створення конкретних заходів поліпшення санітарно-гігієнічних умов, що  забезпечить ефективне управління охороною праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через формування здатностей у фахівців для створення засобів захисту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої гігієни та промислової санітарії щодо засобів захисту працюючих;

теоретичні підходи щодо розв’язання конкретних практичних завдань, які є характерними для організації безпечного виробництва;

перелік необхідних засобів колективного та індивідуального захисту та основні вимоги до них

уміти:

-       виявляти та оцінювати основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники;

-       визначати умови і характер праці відповідно до Гігієнічної класифікації праці;

-       орієнтуватися в методах аналізу, математичного моделювання та оптимізації, що використовуються при розробці засобів індивідуального захисту;

-        проводити науково-технічне дослідження при виборі та розробці технічних засобів захисту.