Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія управління станом гірського масиву» є підвищення рівня підготовки гірничих інженерів при розробці пластових родовищ в безперервно змінюючихся гірничо-геологічних умовах з урахуванням безпечного проведення гірничих робіт

Основними завданнями вивчення дисципліни:

знати класифікацію систем розробки по характеру управління породами покрівлі, та як впливають гірничо-геологічні фактори на цей процес;

-ознайомити студентів якими математичними методами можна виконати розрахунок зсуву гірничого масиву;

-визначати параметри защемлення шару, що деформується, розрахувати параметри епюр навантажень на шари порід при підробці;

-мати уявлення про експериментальні дослідження гірничого тиску при проведенні гірничих робіт;

-володіти знаннями про вилив гірничотехнічних та виробничих факторів на напруженно-деформований стан гірського масиву;

-вміти обґрунтувати місця закладення підготовчої виробки, визначити раціональні способи охорони підготовчих виробок;

-стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної праці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   особливості розробки пластових вугільних родовищ та фізико-механічні властивості гірських порід;

-   фактори, які викликають конвергенцію гірських порід;

-   сучасне представлення, про зсув гірських порід при підземній розробці пластових родовищ;

-   як виконати розрахунки конвергенції в масиві гірських порід;

-   як свідомо використовувати закономірності впливу гірничотехнічних факторів на працездатність устаткування в лаві;

вміти:

-   виконувати розрахунок деформаційних властивостей порід, а токаж властивостей що характеризують їх міцність;

-   вибирати параметри систем розробки з урахуванням напружено-дефармованого стану гірничого масиву;

-   вибирати оптимальні параметри ( довжина лави, швидкість подачі комбайна, ширина виймання) систем розробки для конкретних гірничо-геологічних умов.

-   визначати переміщення порід у виробці, що проведена у присікання до виробленого простору та обґрунтувати, вибирати тип та крок кріплення підготовчої виробки.