МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Фінансово-економічні розрахунки на ПК»

 

 

 

 

 

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

2015

1.   Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

 

ECTS – 2

Галузь знань

0305 „Економіка та підприємництво”

 

 

(за вибором)

Напрям підготовки

Модулів - 1

 

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

5-й

 

Індивідуальне науково- дослідне завдання

 

Реферат/наукова доповідь

Семестр

Загальна кількість годин - 72

10-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

 

аудиторних – 4

 

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

 

.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

24 год.

 

Самостійна робота

36 год.

 

Індивідуальні завдання:

10 год.

Вид контролю: ПМК

 

 

Примітка.

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

 

для денної форми навчання – 1,02

 

для заочної форми навчання -0,2

2.   Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою вивчення дисципліни «Фінансово-економічні розрахунки на ПК» є формування системи знань у галузі організації та функціонування комп’ютерних систем обробки обліково-економічної інформації та методології автоматизованого розв’язання комплексів фінансових задач.

 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення комп’ютерних систем обробки обліково- економічної інформації, систем оброблення обліково-економічної інформації, організації та методології розв’язання задач обліково-економічної діяльності підприємств.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: загальні поняття про комп’ютерні системи обробки обліково-економічної інформації, їх класифікацію, теоретичні питання побудови імітаційної моделі розвитку підприємства, за допомогою комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень, інформаційні методи аналізу ефективності поточної та перспективної діяльності підприємства з використанням програмного забезпечення прикладного рівня.

 

вміти: розв’язувати фінансові задачі, підготовлювати, проводити аналіз та прогнозування даних у табличному процесорі MS Excel, проводити аналіз потоків платежів, ефективності інвестиційних проектів та фінансових операцій на підприємстві, розробляти та аналізувати імітаційну модель розвитку підприємства.

 

 

3.   Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Інформаційні технології оброблення економічної інформації. Тема 1. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації.

Тема 2. Казуальні методи прогнозування в розробці управлінських рішень та їх реалізація з використанням програмного забезпечення прикладного рівня.

Тема 3. Автоматизація аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

 

Змістовий модуль 2. Автоматизована система фінансово-економічних розрахунків. Тема 4. Організація інформаційної бази імітаційної моделі підприємства.

Тема 5. Організація бази даних фінансово-економічної  діяльності підприємства.

Тема 6. Автоматизація управління фінансово-економічним розвитком підприємства.

4.   Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.с

л

п

лаб

інд

с.р.с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.

Тема 1. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації.

 

8

 

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Тема 2. . Казуальні методи прогнозування в розробці управлінських рішень та їх реалізація з використанням програмного забезпечення прикладного рівня.

 

 

 

12

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Автоматизація аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

 

12

 

2

 

 

4

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

32

6

 

12

 

18

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Автоматизована система фінансово-економічних розрахунків.

Тема 4. Організація інформаційної бази фінансової моделі підприємства.

10

2

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Організація бази даних фінансово- економічної діяльності підприємства.

12

2

 

8

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Автоматизація управління фінансами підприємства.

8

2

 

4

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

30

6

 

16

 

8

 

 

 

 

 

 

ІНДЗ

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Усього годин

72

12

 

24

 

36

 

 

 

 

 

 

 1. Теми лабораторних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Кореляційно-регресійний аналіз обліково-економічної інформації засобами Microsoft Excel.

4

2.

Автоматизація аналізу інвестиційної діяльності підприємства засобами

Microsoft Excel.

4

3.

Формування інформаційної бази фінансової моделі підприємства у середовищі Project Expert.

4

4.

Формування бази даних фінансово-економічної діяльності підприємства у середовищі Project Expert .

8

5.

Автоматизація управління фінансами підприємства у середовищі

Project Expert.

4

 

Разом

24

 

 1. Самостійна робота

 

N

з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації.

Під час вивчення теми дається концепція інформаційної бази систем оброблення економічної інформації, метод імітаційного моделювання.

 

 

6

2.

Казуальні методи прогнозування в розробці управлінських рішень та їх реалізація з використанням програмного  забезпечення прикладного рівня.

Виконується економічний аналіз регресійної моделі у відповідності з індивідуальним варіантом.

 

 

6

3.

Автоматизація аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

Виконати       економічне    обґрунтування    вибору    альтернативного інвестиційного проекту у відповідності з індивідуальним варіантом

6

4

Організація інформаційної бази фінансової моделі підприємства.

Скласти резюме фінансового проекту діяльності підприємства.

4

5

Організація        бази     даних     фінансово-економічної                         діяльності підприємства.

Сформувати бази даних матеріалів та комплектуючих, штатного розкладу підприємства, загальних витрат.

2

6.

Автоматизація управління фінансами підприємства.

Визначити загальну потребу у капіталі та джерела фінансування проекту.

2

 

ІНДЗ – робота над рефератом (науковою доповіддю або статею)

10

 

Разом

36

 

 

 

 

 

 1. Індивідуальні завдання

 

Підготовка реферату/тез доповіді на конференції/статті на тему:

 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.
 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 3. Системи підтримки прийняття фінансових рішень та їх сучасна еволюція.
 4. Використання систем багатомірної аналітики даних у корпоративному управлінні.
 5. Ризики при впровадженні фінансових інформаційних систем.
 6. Застосування    процесно-орієнтованого    підходу    при    автоматизації                           фінансової діяльності підприємства.
 7. Порівняльний    аналіз    програмних    засобів    автоматизації   фінансових                            функцій підприємства.
 8. Інтегровані інформаційні системи підприємств.
 9. Корпоративні інформаційні системи підприємств.
 10. Застосування експертних систем в управлінні фінансової діяльності підприємства.
 11. Системи штучного інтелекту в управлінні фінансової діяльності підприємства.
 12. Автоматизація оброблення інформації в податковій сфері України.
 13. Інформатизація фінансового ринку.
 14. Автоматизація оброблення інформації у страховій сфері.
 15. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах.

 

10.    Методи навчання

 

Викладання дисципліни здійснюється через лекційні та лабораторні заняття, індивідуальні та групові консультації, самостійну роботу студентів з виконання практичних завдань по кожній темі по індивідуальним варіантам, захист лабораторних робіт, тестування. Усі теми дисципліни згруповані у 2 змістовних модулях.

 

11.    Методи контролю

 

Поточний контроль знань студентів здійснюється за допомогою тестів, опитань по темам, захисту звітів про виконання лабораторних робіт. Модульний контроль здійснюється із застосуванням тестів. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.

Завданням поточного контролю знань студентів є перевірка розуміння та запам’ятовування певного теоретичного матеріалу, умінь самостійної роботи зі спеціальною літературою, набуття практичних навичок роботи з ПК і окремими програмними засобами, вміння пояснити і захистити свою роботу.

12.    Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума (в балах)

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Реферат/наук. стаття

10

20

10

10

20

20

10

100

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

 

 

зараховано

80 - 89

B

добре

75 - 79

C

70 - 74

D

задовільно

60 - 69

E

20 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 - 19

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 1. Методичне забезпечення

 

1)        Робоча навчальна програма курсу.

2)        Конспект лекцій по темам курсу.

3)        . Комп'ютерні системи обробки обліково-економічної інформації [Текст] : навч. посіб. для студ. спеціалізації 7.050104 «Фінанси» рівня магістр ден. і заоч. форм навчання / Т. В. Шабельник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського,   Каф.   інформ.   систем   і   технологій   управління   –   Донецьк    :

[ДонНУЕТ], 2009. - 120 с.

4)        Питання для підготовки до заліку.

5)        Тестові завдання для проведення поточного модульного контролю.

14.    Рекомендована література Базова

 1. Владимирский Б.М., Горстко А.Б., Ерусалимский Я.М. Математика. Общий курс.- СПб.: Издательство “Лань”, 2002. – 960 с.
 2. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб.- М.: Финансы и статистика, 2000.-240с.
 3. Оліфіров О.В. Інформаційні системи і технології підприємства [Текст] : навч. посібник для студентів екон. напрямів підготов. ден. і заоч. форм навчання / О.В. Оліфіров, Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. інформац. систем і технологій упр. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010.-  312 с.
 4. Страхарчук О.Я., Страхарчук В.П. Інформаційні системи в економіці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2009.
 5. Уокенбах Дж. Формулы в Microsoft Excel 2010. – «Диалектика»,2011.– 704с.
 6. Шабельник, Т. В. Комп'ютерні системи обробки обліково-економічної    інформації

[Текст] : навч. посіб. для студ. спеціалізації 7.050104 «Фінанси» рівня магістр ден. і заоч. форм навчання / Т. В. Шабельник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій управління – Донецьк   :

[ДонНУЕТ], 2009. - 120 с.

 

Допоміжна

 

 1. Хабрейкен Дж. Microsoft Office 2003: Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Outlook. Все в одном. – Изд-во «Вильямс», 2006. – 864 с.
 2. Рамзаев  М.  С.  Internet  для  начинающих.  Краткие  инструкции  для  новичков.   -

Аквариум-Принт, 2004. - 128 с. ISBN  5-98435-025-4

 

15.    Інформаційні ресурси

 

 1. Microsoft Office 2010, 2007 and 2003 Tutorials For Word, Excel, PowerPoint and Outlook. Режим доступа: <www.msoffice-tutorial-training.com>
 2. Интернет-сайт www.ProjectExpert.com.ua посвящен информационным технологиям семейства Project Expert. Режим доступа: projectexpert.com.ua
 3. Project Expert 7.21 - Project Expert: программа для разработки бизнес-планов и анализа инвестиционных проектов. Режим доступа: freesoft.ruProject Expert
 4. Методы анализа и прогнозирования временных рядов; казуальные (причинно-

следственные) методы. . Режим доступа: rbsoft.ru

 1. Методы экспертных оценок; методы анализа и прогнозирования временных рядов; казуальные (причинно-следственные) методы. Режим доступа: marketing.r-cons.ru›.