Курс "Управління витратами" розкриває: мету, завдання, функції управління витратами; сутність, визначення та класифікацію витрат; методи і способи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); особливості управління витратами у короткостроковому і довгостроковому періодах; сутність методів обліку та управління активами підприємства; напрями зниження витрат на всіх етапах виробничого процесу і у всіх підрозділах підприємства; засоби та методи контролю витрат; основні принципи вибору системи управлення витратами, адекватної умовам роботи конкретного підприємства.