Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) знань, умінь та здатностей вирішувати типові завдання повязані з професійной діяльністю з питань охоронипраці у відповіднихгалузях виробництва, що обумовлюють створення конкретніх заходів та засобі поліпшення санітарно-гігієнічних умов, бепеки праці, пожежної безпеки, що  забезпечить ефективне управління охороною праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

основні вимоги нормативно-правових актів з охорони праці в галузі;

основні принципи управління й контролю за станом виробничого середовища та забезпеченням безпечних умов праці в галузі;

 основні функції та завдання системи управління охороною праці на підприємствах;

 вимоги безпеки до обладнання та процесів в галузі;

порядок проведення розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

заходи щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

        вміти:

оцінювати умови праці за факторами виробничого середовища.

орієнтуватися в чинній нормативно-правовій базі, що регулює охорону праці в галузі

оцінювати правильність дій працівників при виникненні загрози для їх життя та здоров’я, а також при нещасних випадках на виробництві.

використовувати нормативно-правові акти для оцінки стану виробничого середовища.

оцінювати повноваження державного нагляду (контролю) за станом охорони праці згідно законодавства.