Програма дисципліни ПРв 10 Економічна кібернетикиконкретизує освітньо-професійну програму вищої освіти за професійним спрямуванням 0501 «Економіка і підприємництво» нормативної частини підготовки бакалавра  зі спеціальності 6.050102 “Економічна кібернетика”

Програма дисципліни - складова системи стандартів вищої освіти.

 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх бакалаврів знань і навичок щодо економічної кібернетики.

Завдання навчальної дисципліни:

  • Забезпечити засвоєння термінолгогій та понять об’єкту, системи, зворротнього зв’язку, інформації.
  • Сформувати аналізу та синтезу модлелей соціапльно-економічних систем.
  • Забезпечити засвоєння прийомів оптимізації управляння соціально-економічними системами..
  • Предмет навчальної дисципліни - методи й засоби оптимізації управляння соціально-економічними системами..

Зміст навчальної дисципліни розкривають теми:

  • Предмети і  методи і понятійного апарату економічної кібернетики.
  • Моделювання соціально-економічних систем як основний метод економічної кібернетики
  • Аналіз як категорія пізнання та його застосування в дослідженнях соціально-економічних систем.
  • Методологія і методи синтезу моделей соціально-економічних систем і структур управління ними
  • Теорія оптимальних систем та її застосування в оптимізації процесів управління в економіці