Інформація з навчальної дисципліни

 

Навчальна дисципліна: Електронний менеджмент

Фінансово-економічний факультет

Освітній рівень: бакалавр

Курс: третій

Кількість кредитів:  3 ЄКТС

Лекції: 14 год., лабораторні заняття: 14 год.

Семестр, чверть: 6-й семестр, 10-а чверть

Дисципліна за вибором

Лектор: Пістунов Ігор Миколайович

Посада: професор кафедри електронної економіки та економічної кібернетики

Вчене звання: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук

Тел.: (056) 373-07-84 

E-mail: <span class="" style="font-family: Times\ New\ Roman, Times, serif;">pistunovi</span><span class="" style="font-family: Times\ New\ Roman, Times, serif;">gmail</span><span class="" style="font-family: Times\ New\ Roman, Times, serif;" lang="RU">.</span><span class="" style="font-family: Times\ New\ Roman, Times, serif;">com</span>

URL: pistunovi.inf.ua

Кабінет: 3/29


Результати навчання: Розуміти поняття алгебри логіки та нечіткої логіки.

Створювати логічні та нечіткі формули, які описують висловлювання спеціалістів з певного напрямку діяльності.

Використовувати ці формули в процесі управління економічними та організаційними процесами за допомогою програм Excel та MatLab.

Методи навчання: Лекції із застосуванням мультимедійного супроводження; лабораторні заняття – створення за допомогою програм Excel та MatLab електронних баз висловлювань спеціалістів, що дозволяє прискорити процес прийняття рішень.

Передумова: Необхідні знання з основ роботи з електронними таблицями Excel.

Методичне забезпечення: Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни, в який входить навчальний посібник Пістунов І.М. Електронний менеджмент [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов.   – Дніпро: Державний ВНЗ <НГУ>, 2017. – 135 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/ El_Men.pdf   (дата звернення: 17.06.2017). – Назва з екрана.

Екзаменаційна методика: Письмовий диференційований залік.

Реєстрація на курс: сайт університету – дистанційна освіта, дисципліни за вибором студента.

Реєстрація на екзамен: За розкладом.

Зауваження: Ця дисципліна рекомендується студентам спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент .

Мова: українська.