Мета навчальної дисципліни - формування системи теоретичних знань і практичних навичок у застосуванні методів математичної статистики для кількісного аналізу економічних явищ.

Завдання навчальної дисципліни:

-           оволодіння теоретичними знаннями та інструментарієм моделювання економічних процесів шляхом застосування регресійних моделей та систем таких моделей.

Предмет навчальної дисципліни - методологія розробки статистичних моделей економіки.

Зміст навчальної дисципліни розкривають теми:

-                сутність економетрії і її місце  серед методів економіко-математичного моделювання;

-                одномірні лінійні регресійні моделі та умови їх застосування;

-                проблема мультиколінеарності, гребенева оцінка;

-                процеси з розподіленим лагом;

-                нелінійні по параметрах регресії;

-                економетричні системи одночасних рівнянь, їх види;

проблема ідентифікації економетричних систем одночасних рівнянь, методи оцінювання їх параметрів.