СІіт-15-1

Предметом вивчення у дисципліні є принципи роботи електромеханічних, цифрових та електронних вимірювальних приладів, їх застосування при проведенні електротехнічних вимірів та обробка результатів вимірів.

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами знань, необхідних для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з вибором засобів і методів вимірів електричних, магнітних та неелектричних величин, а також для вивчення інших дисциплін спеціальності, в яких використовується електровимірювальні прилади.

                                                    АКіт-15-1 &  АКітС-15-1

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та методи вимірювання фізичних величин, методи та сучасні засоби вимірювання технологічних параметрів, методи опрацювання результатів вимірювання та підвищення точності вимірювання, методи перевірення та розрахунки метрологічних характеристик засобів вимірювання, методи обгрунтування та вибору вимірювальних комплексів за необхідними метрологічними характеристиками, методи розрахунку вимірювальних схем первинних вимірювальних перетворювачів та вторинних приладів.

Метою дисципліни є засвоєння основних принципів та методів вимірювання фізичних величин, методів опрацювання результатів вимірювання та методів підвищення точності вимірювання.

«Теорія електричних сигналів та кіл» є однією з нормативних дисциплін професійного спрямування підготовки бакалаврів спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Метою вивчення дисципліни є формування знань з теорії сигналів та особливостей їхньої обробки, принципів та законів, за якими передаються електричні сигнали, методів математичного опису та вивчення сигналів різних видів, сучасних методів використання сигналів для передачі інформації, особливості використання  випадкових сигналів.

«Цифрова обробка даних» є однією з нормативних дисциплін професійного спрямування підготовки бакалаврів за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Головне завдання дисципліни – надати студентам знання та основні поняття з основ теорії цифрової обробки інформації. Визначити основні математичні моделі та методи цифрової обробки інформації, які застосовуються для опису процесів, що протікають в інформаційних системах, ефективні алгоритми перетворення та аналізу сигналів і зображень в лінійних/нелінійних стаціонарних/нестаціонарних системах.

«Метрологія, стандартизація, сертифікація та  управління якістю» є однією з нормативних дисциплін професійного спрямування підготовки бакалаврів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка».

Основна мета дисципліни  дати майбутнім фахівцям теоретичні основи і практичні рекомендації з основних метрологічних методів отримання та обробки  вимірювальної інформації, використання аналогових та цифрових засобів вимірювання, ознайомити з новими методами і принципами стандартизації продукції і послуг, ознайомити з  основними принципами і схемами сертифікації продукції і послуг, організації планування якості продукції і послуг на підприємствах і в організаціях,

ЕЕ-15-1, ЕЕ-15-2, ЕЕ-15-3
Вимір є однією з найрозповсюджених операцій, що виконуються на виробництві та в наукових дослідженнях. Постійне підвищення вимог до точності вимірювань задовольняється не тільки за рахунок створення і застосування прецизійних приладів, але і шляхом використання більш точних і ефективних засобів обробки результатів вимірювань.

Метрологія - це наука про виміри, методи та засоби вимірювань, про їх забезпечення єдності і про способи досягнення необхідної точності.

                                                                          МВ-13-1

Термин «диагностика» происходит от греческого слова «диагнозис», что означает распознавание, определение.

Технической диагностикой называется наука о распознавании технического состояния объекта.

Целью технической диагностики является повышение надёжности и ресурса технических изделий.

Наиболее важным показателем надёжности изделия является отсутствие отказов во время его функционирования (безотказность), так как отказ изделия может привести к тяжёлым последствиям. Техническая диагностика, благодаря раннему обнаружению дефектов и неисправностей, позволяет устранить подобные отказы в процессе технического обслуживания и ремонта, что повышает надёжность и эффективность эксплуатации изделий

    

                                                                            МВ-13-1

     Измерительные преобразователи - средства измерений, преобразующие измеряемую физическую величину в сигнал для последующей передачи, обработки или регистрации необходимые для осуществления измерительных преобразований физических величин.

     Измерительное преобразование – однозначное преобразование одной физической величины в другую физическую величину или сигнал, функционально с ней связанные, удобные для обработки, хранения и дальнейшего преобразования. Любое измерение, по существу, сводится к совокупности отдельных измерительных преобразований.

     Измерительный преобразователь – техническое устройство, построенное на определённом физическом явлении и выполняющее одно частное преобразование.

     В курсе рассматриваются как различные первичные преобразователи (датчики), так и методы их расчета, а также физические явления на которых основано их построение.

Навчальна дисципліна «Стандартизація та сертифікація» надає студентам уявлення про  стандартизацію, сертифікацію та акредитацію, ознайомить їх з нормативно-правовими і методологічними основами метрології, органами стандартизації та організацією робіт зі стандартизації, сертифікації та акредитації, системою сертифікації та стандартами, атестацією виробництва та порядком акредитації об’єктів, міжнародною діяльністю. Студенти набувають вмінь використовувати нормативно- технічні документи для розв’язання практичних завдань сертифікації продукції та послуг.

Электродинамика – это наука об электрических и магнитных полях; об основных явлениях, имеющих место в электрических и магнитных полях; об излучении и распространении электромагнитных (ЭМ) волн  в различных средах и способах канализации ЭМ энергии с целью передачи энергии как таковой и передачи информации.

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами знань з області програмування на мовах низького рівня та з області організації та реалізації системних задач. Оволодіння такими знаннями дозволить реалізовувати задачі автоматизації обробки інформації, автоматизації керування об'єктами за допомогою комп'ютерної техніки. Такі знання майбутній спеціаліст зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності

Предмет курсу-правове регулювання відносин в практиці інноваційного підприємництва, що складаються у зв’язку зі створенням, набуттям прав, охороною, захистом, використанням і комерціалізацією об’єктів прав інтелектуальної власності як результатів науково-технічної діяльності.

Теоретические основы электротехники, часть 1

Електротехніка і електроніка

Метою вивчення дисципліни є отримання та систематизація теоретичних знань, формування практичних навичок і умінь у галузі метрології та вимірювання.

Обєктами засвоєння виступають способи забезпечення єдності вимірювань, види вимірювань, методи вимірювань, засоби вимірювань, алгоритми обробки результатів вимірювань, калібрування засобів вимірювальної техніки.

Предметом вивчення дисципліни є похибки та невизначеність вимірювання фізичних величин, аналіз причин їх виникнення, методики оцінки похибок та невизначеностей вимірювань, способи обробки результатів різних видів вимірювань.