Психологія бізнесу є важливою дисципліною, без знання якої неможливе ефективне управління організацією і персоналом якій в ній працює. Взаємодія людей у сучасних організаціях передбачає необхідність планування, організації, мотивації, контролю та координації спільної діяльності, таким чином менеджери стикаються з проблемою впливу індивідів, груп, організаційних структур на ефективності та результативності роботи.

Під час вивчення цієї дисципліни Ви ознайомитесь із концептуальними засадами психології бізнесу, проблемами щодо організаційної роботи та мотивації поведінки працівників; питаннями природи та типів груп в організаціях; сутністю міжгрупової та групової динаміки, управління груповими процесами; особливостями формування комунікаційних мереж; способами та методи профілактики і боротьби з конфліктами, стресами; проблемами формування структурних елементів організаційної культури й управління організаційним розвитком.


У межах навчальної дисципліни «Клінічна юридична практика» розглядаються поняття, мета та завдання юридичних клінік в Україні, принципи та методи їх діяльності. Значна увага приділяється висвітленню організаційно-правових форм юридичних клінік України, визначенню їх правового статусу, структури та організації роботи, діловодства та документування. Окрему увагу зосереджено на сучасних тенденціях розвитку юридичної клінічної освіти в Україні, стандартах юридичної клінічної освіти. Поглиблено студіюються положення професійної етики юриста, психологічних аспектів інтерв’ювання (опитування) клієнта, консультування клієнта, правового аналізу та вироблення правової позиції у справі. Висвітлюються мета, форми та інтерактивні методики правової просвіти в діяльності юридичних клінік.


В курсі вивчається суспільне життя у тих чи інших формах і сферах; суспільство (глобальне світове співтовариство, національне співтовариство); соціальні спільноти; людина як творець соціальних спільнот і суб'єкт соціальних процесів; соціальні інститути (сталі форми організації спільної діяльності людей), механізми самоорганізації суспільного життя людей, органи управління ним.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метавиходячи з принципової мінливості людського світу, вивчення дисципліни “Соціологія” орієнтовано на з’ясування особливостей процесу конструювання соціальної реальності. Це дозволить позбавитись стереотипів та забобонів, виховати чесноти, орієнтовані на подолання неминуче обмежених людських уявлень та сформування активну позицію щодо оточуючого світу.

 

Завдання курсу:

- формування у студентів соціологічного світогляду щодо розкриття соціальних явищ та процесів, що пронизують соціальні взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності;

- розвити вміння послуговуватися категоріальним апаратом соціології, її методами дослідження, а також теоретичними та концептуальними напрацюваннями сучасної світової соціології.

2.   Результати навчання:

а) аналізувати зміст основних понять соціології;

б) аналізувати і коментувати ті чи інші соціальні явища та процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві, застосовуючи науково-критичний підхід;

в) робити огляд наукових та публіцистичних матеріалів з визначеної соціальної проблематики;

г) підготувати доповідь, реферат, есе, користуючись різноманітними джерелами інформації.