Курс призначений для студентів спеціальності "Туризм" і містить рекомендації і пояснення для виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни

У дисципліні розглядаються основні закономірності розвитку та функціонування економічних систем, досліджується сутність та фактори формування попиту та пропозиції товарів, механізму ринкової координації, аналізуються умови підприємницької діяльності, конкуренції та монополії, розглядаються основні напрями, методи та інструменти державного регулювання економіки, аналізуються сучасні форми міжнародних економічних зв'язків та тенденцій їх розвитку.

Визначення ефективності підприємства – складна і багатогранна проблема, що потребує нових рішень і викликає дискусії та розбіжності в її трактуванні. Оцінка ефективності має особливо велике значеній в зв'язку з формуванням систем управління об'єктами, що працюють у нових умовах.

Соціальна складова ефективності відображає величину і ступінь задоволення потреб населення. Вона припускає певну реакцію населення на якість, терміни і різноманітність наданих послуг, що можуть оцінюватися як в абсолютному вимірі, так і порівняно з якими- небудь стандартами чи нормами.

Економічна ефективність обслуговування визначається найчастіше лише як економія бюджетних коштів, які використовуються у процесі виконання робіт, спрямованих на збереження і поліпшення фізичних характеристик об'єктів.

Поняття економічної ефективності містить у собі також ефективну трудову мотивацію працівників, що виражається в співвідношенні чисельності зайнятих і фонду оплати праці (ФОП) – при якому в кожного працівника виникає стійка зацікавленість у якісній продуктивній праці. Пропорції розподілу ФОП між зайнятими працівниками, з одного боку, і витрати управління, що припадають на одного управлінця, з другого боку, також характеризують економічну ефективність. Нові ринкові умови, скорочення коштів з бюджету – усе це веде до пошуку нових організаційних рішень, що дають найбільший ефект. Показники, які характеризують ефективність послуг, мають найтісніший взаємозв'язок і зумовлюють інтереси всіх її учасників. Але цей взаємозв'язок не завжди прямий і однозначний.

Система виміру ефективності функціонування підприємств є досить складною, тому що вона відображає, з одного боку, рівень досягнення її інтересів і цілей, а з другого – її внесок у досягнення цілей соціальної системи більш високого рівня (адмінрайону, міста), яка визначає для підприємств цілі, що випливають з її потреб.


Курс призначений для набуття студентами спеціальності "Туризм" теоретичних та практичних навичок з курортології, рекреації, санітарно-курортного лікування

Курс призначений для набуття студентами практичних навичок при аналізі, оцінюванні, стратегічному плануванні потенціалу підприємства. Курс міститть тестові завдання, практичні задачі, приклади їхнього розв'язання. 

Курс призначений для набуття студентами практичних навичок для дослідження, оцінювання, стратегічного планування потенціалу підприємств

Курс призначений для набуття студентами практичних навичок для дослідження проблематики соціальної відповідальності світового та вітчизняного бізнесу.

Курс призначений для набуття студентами спеціальнсоті "Туризм" логіко-аналітичних навичок при дослідженні світових тенденцій туристичної галузі. Надані методичні рекомендації і коментарі для виконання курсової роботи.

Курс призначений для набуття практичних навичок студентів спецальності "Туризм" у створенні авторських турів. Надані відповідні методичні рекомендації та вказівки щодо виконання курсової роботи.

У викладенному курсі систематизовано нормативно-правові засади здійснення стандартизації, сертифікації туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності в Україні. Послідовно розкрито сутність даних форм державного регулювання у сфері туризму, визначено особливості їх застосування в Україні, проаналізовано міжнародний досвід у даній сфері діяльності.

В курсі висвітлено обєктивні передумови виникнення теорії туризму та основні етапи її розвитку. Значна увага приділена питанням управління і гегулювання туристичної діяльності в Україні та в світі, ліцензування, сертифікації і стандартизації туристичних послуг.

Метою викладання курсу “Організація виробництва” є формування у студентів комплексу знань про виробництво, виробничі системи, засвоєння ними основ організації виробництва, його загальних принципів, методів та положень незалежно від форми власності підприємств і на цій основі набуття спеціальних знань та практичних навичок з прийняття ефективних управлінських рішень щодо створення, функціонуванню та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового середовища.


Мета дисципліни - систематичний виклад закономірностей формування витрат для оптимізації їх рівня і обґрунтування раціональних господарських рішень.

Метою дисципліни „Регіональна економіка” є формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів регіональної економіки, отримання знань і практичних навичок щодо дослідження закономірностей, принципів і факторів розміщення продуктивних сил і соціальної інфраструктури в територіальному аспекті..


Підготовчий курс з дисципліни "Економіка підприємства"