На базі сучасних стандартів вивчаються такі питання як види конструкційних та експлуатаційних матеріалів, техніко-економічні вимоги, які запропоновані до конструкційних та експлуатаційних матеріалів, властивості конструкційних та експлуатаційних матеріалів та методи їхнього одержання, фізична суть явищ, що відбуваються в конструкційних і експлуатаційних матеріалах в умовах виробництва та експлуатації, маркірування вітчизняних і зарубіжних автомобільних конструкційних і експлуатаційних матеріалів, раціональне використання матеріальних ресурсів на автомобільному транспорті.


Мета - дати студентам теоретичні знання щодо визначення експлуатаційних властивостей автомобіля з використанням ЕОМ та практичні навики щодо проведення розрахунків факторів, що впливають на рух автомобіля, його керованість, гальмівні властивості, плавність руху.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні терміни та поняття, що застосовуються у даній дисципліні;

вміти: записувати основні аналітичні залежності та будувати графіки цих залежностей з використанням ЕОМ, вирішувати задачі, аналізувати отримані результати розрахунків.


Мета – Оволодіти сучасними підходами до побудови логічних математичних моделей технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. Застосовувати методи математичного моделювання для вирішення задач оптимізації технологічних процесів. Завдання – Встановлення оптимальних технологічних процесів серед безлічі припустимих. Розробка відповідних алгоритмів пошуку оптимальних рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні методи математичного програмування, включно лінійне та нелінійне програмування, а також елементи варіаційного числення і теорії ігр;

вміти: складати логічні математичні моделі технологічних процесів та проводити їх оптимізацію.

Мета - дати студентам теоретичні знання та практичні навички щодо видів і методів організації та ефективного виконання технічного обслуговування і ремонту дорожніх транспортних засобів для забезпечення їх належного технічного стану, надійності, довговічності та охорони навколишнього середовища.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: Основи організації та планування процесу технічного обслуговування та ремонту дорожніх транспортних засобів, технологію їх виконання.

вміти: Визначати виробничу потужність та програму з ТО та ремонту. Проводити технологічне планування зон та дільниць АТП, СТО. Орієнтуватися у технологічних процесах, що мають місце при ТО і ремонті дорожніх транспортних засобів. Розробляти технологічні процеси з ТО та поточного ремонту ДТЗ, складати відповідну технологічну документацію. Виконувати операції з ТО та ремонту автомобілів.

Мета - Дати студентам теоретичні знання щодо експлуатаційних властивостей автомобіля та практичні навики щодо проведення розрахунків факторів, що впливають на рух автомобіля, його керованість, гальмівні властивості, плавність руху.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні терміни та поняття, що застосовуються у даній дисципліні;

вміти: записувати основні аналітичні залежності та будувати графіки цих залежностей, визначати сили опору руху автомобіля, виконувати тяговий розрахунок, розраховувати паливну економічність, гальмові властивості автомобіля, вирішувати задачі.

Мета: Дати студентам теоретичні знання з будови автомобілів та практичні навики щодо принципів дії механізмів та систем автомобіля.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: будову автомобіля, двигуна, трансмісії, підвіски, мостів, рульового керування, гальмового керування, несучих систем, кузовів, колес, тенденції розвитку автомобілів;

вміти: проводити аналіз будови автомобіля, схем механізмів та систем автомобіля.

Мета - Розглянути складові компоненти системи дорожнього руху, їх значення та вплив на безпеку дорожнього руху, вимоги законодавства в сфері дорожнього руху. Надати основи знань необхідних для організації роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху у процесі професійної діяльності в автотранспортній галузі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:  Проблеми в організації дорожнього руху та вимоги нормативних актів у сфері безпеки дорожнього руху.

вміти: Аналізувати компоненти дорожнього руху. Планувати та реалізовувати заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі виробничої діяльності.

Теплотехніка – це загальнотехнічна дисципліна, що вивчає методи отримання, перетворення, передачі і використовування теплоти (в широкому розумінні цього слова), а також принципи дії і основи розрахунку теплових машин, апаратів і пристроїв.

Мета викладання навчальної дисципліни “Гідравліка, гідро- і пневмопривод” є навчити студента законам гідравліки і використанню їх при аналізі гідропневматичних систем, у том у числі систем автомобілів та автодорожніх засобів.

Приведены сведения об основных задачах и понятиях технической диагностики транспортных средств. Рассматриваются основные виды диагностических параметров, вопросы нормирования диагностических параметров, организация системы диагностического обеспечения транспортных средств и требования к контролепригодности транспортных средств

Дисциплина - “ Технологические процессы на СТО ” относится к специальным дисциплинам и имеет своей целью: получение студентами углубленных знаний (с учетом заказа предприятий и организаций) по вопросам проектирования и организации технологических процессов на предприятиях автомобильного транспорта для применения в реальных условиях технической эксплуатации автомобилей.

На базі сучасних стандартів вивчаються такі питання як прогресивні технологічні процеси виробництва деталей, види відмов і дефектів деталей автомобілів, контроль розмірів деталей та методики контролю на приховані дефекти, послідовність усунення дефектів деталей та вузлів, технології мийно-очисних робіт, дефектація та сортування деталей, технологічний процес збірки та випробування агрегатів, обладнання і технологічні процеси відновлення деталей автомобілів: механічною обробкою, пластичним деформуванням, зварюванням і наплавленням, металізацією, паянням та заливкою антифрикційними сплавами, гальванічним осадженням покриттів, синтетичними матеріалами, за допомогою додаткових ремонтних деталей.

Дисципліна «Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування» вивчає принципи підбору, роботи, розрахунку і обслуговування підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування. Вивчаються конструктивні особливості, сфера використання, кінематичні розрахунки, основи розрахунків на міцність та жорсткість. Знання дисципліни дозволяє опанувати прийоми, методи, правила та норми використання й обслуговування, які забезпечують експлуатацію обладнання.

Мета – Оволодіти сучасними підходами до побудови динамічних моделей автомобіля і його вузлів.

Проводити оцінку динамічних властивостей автомобіля на основі умов стійкості, резонансу, биття.

Мета дати студентам основні поняття про гірниче підприємство, відомості про роботу автомобільного транспорту та виїмково - навантажувального обладнання, розрахунок основних параметрів транспортних машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: гірничотехнічні поняття, загальні відомості про кар’єрні самоскиди, способи навантаження гірничої маси, застосування бульдозерів, с креперів, однокошових навантажувачів.

вміти: розраховувати основні поняття транспортних машин