В сучасних соціальних і політичних умовах суспільство потребує активних, компетентних, цілеспрямованих фахівців, які здатні самостійно ухвалювати рішення, бути відповідальними за їх реалізацію, які правильно вміють взаємодіяти зі своєю командою та оточуючим середовищем. Для підвищення результативності та ефективності публічного управління наша країна потребує успішних лідерів, які мають внутрішнє прагнення до змін заради досягнення спільних цілей шляхом упровадження нестандартних ідей та інновацій.

Під час вивчення дисципліни Ви ознайомитесь із теоретичними та практичними засадами розвитку лідерства у сфері публічного управління, тенденціями еволюціонування лідерства як соціального явища та основними концепціями лідерства, дізнаєтеся про основні теоретико-методологічні підходи до визначення понять «лідерство» й «керівництво», ознайомитесь з принципами формування ефективної команди та етапами її створення. У Вас буде можливість активізувати свій лідерський потенціал, розвинути лідерські якості та навички розв’язувати комплексні проблеми у сфері публічного управління. Під час практикумів Ви навчитесь визначати основні напрями розвитку лідерства у сфері публічного управління та інструменти забезпечення персональної ефективності лідера.

На сучасному етапі державотворення особливого значення набувають завдання розвитку людини, її захисту,наближення рівня життя населення України до європейських стандартів. Вирішення цих завдань неможливе без високопрофесійного підходу до формування та реалізації соціальної політики.

Під час вивчення дисципліни Ви ознайомитесь із сутністю соціальної політики, її метою, завданнями, принципами та основними етапами її розвитку, дізнаєтеся про особливості реалізації соціальної політики в країнах ЄС, поглибите теоретичні знання з питань організації та здійснення соціального захисту, пенсійного забезпечення та соціальної безпеки в Україні та оволодієте системою спеціальних знань, умінь і навичок у соціальній сфері. У Вас буде можливість розвинути навички розв’язувати комплексні проблеми в процесі реалізації соціальної політики, оцінювати чинну соціальну політику країни щодо різних категорій громадян, використовувати набуті знання при діагностуванні соціальних феноменів, пошуку нових вирішень соціальних проблем.

Курс присвячено трансферу знань про європейські практики громадської партисипації та формуванню практичних навичок соціально-політичної участі в управлінні спільними ресурсами громад і глобальних спільнот у процесах повоєнного відновлення України

Курс «Smart-менеджмент сталого розвитку громад у цифрову еру» присвячено вивченню основних інструментів управління cталим розвитком громад у процесах повоєнної відбудови України. Він базується на знаннях та широкому застосуванні технологій та штучного інтелекту, а також про сучасних європейських трендів smart-менеджменту. Матеріали курсу дають уявлення про підходи та інструменти smart-менеджменту забезпечення подальшої цифрової трансформації України, повоєного відновлення інфраструктури та підтримки процесів суспільного розвитку, керованого технологіями та спільними завданнями встановлення стану безпеки і усталеного добробуту для громадян.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them

Навчальна дисципліна «Етика наукових досліджень та академічна доброчесність» посідає важливе місце в структурно-логічній схемі підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти і буде корисна майбутнім фахівцям при формуванні у них системи теоретичних знань та прикладних навичок щодо основних аспектів академічної доброчесності та організації наукового пошуку й набуття здобувачем основних компетенцій щодо проведення освітньо-наукової діяльності.

Дисципліна охоплює всі тематичні блоки, що необхідні для формування у здобувачів наукового ступеню доктора філософії  сучасного етичного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо фундаментальних основ академічної доброчесності та етики наукових досліджень.

Мета дисципліни «Публічна політика» – ознайомлення здобувачів з сучасним науковим поглядом на публічну політику, розкриття сутності та особливостей використання різних науково-пізнавальних та дослідницьких методів, стимулювання здобувачів щодо критичного та творчого мислення, набуття здобувачами досвіду використання певних методів інституційного аналізу (методу кейсів, порівняльного аналізу, методів кабінетних досліджень, статистичного аналізу, кількісних та якісних методів).

Метою проєкту "Smart Specialisation: Spreading the Experience of European Regions and Communities" є підготовка висококваліфікованих та вмотивованих фахівців з розвиненими навичками смарт-спеціалізації, здатних розробляти та впроваджувати регіональні Стратегії смарт-спеціалізації та стратегії розвитку територіальних громад на основі вивчення провідного досвіду та кращих практик ЄС. 

Проєкт виконується за програмою ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH — Jean Monnet Actions in the field of Higher Education Teaching and Research.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Дисципліна "Публічне право в країнах Європейського Союзу" є фаховою вибірковою для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

Сучасні педагогічні технології у вищій освіті є вибірковою дисципліною Soft Skills для докторів філософії (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти)

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування.

 

Мета дисципліни – формування у аспірантів загальних та професійних компетентностей щодо використання сучасних педагогічних технологій у вищій освіті, навчанні дорослих та розвиток особистих якостей для підвищення спроможності до здійснення навчання і викладання на різних програмах підготовки і професійного навчання.


 

 

Простір для консультування та методичного супроводу здобувачів під час підготовки до захисту кваліфікаційної роботи ступеня магістр.

Дисциплна "Система публічного управління та адміністрування" за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Для другого рівня вищої освіти. Ступінь магістр. ОПП«Публічне управління та адміністрування». Обов'язкова. 4 кредити ECTS (120 годин).  Термін викладання: 1-й семестр. Форма підсумкового контролю іспит. Кафедра державного управління та місцевого самоврядування.

 

Мета дисципліни «Система публічного управління та адміністрування» – формування у здобувачів вищої освіти комплексу спеціальних знань теорії та практики організації, функціонування системи публічного управління та адміністрування, набуття вмінь і навичок їх застосування в управлінні суб’єктами публічної сфери, у т. ч. щодо забезпечення належного рівня якості діяльності органів та інститутів публічного управління.

 

До обов’язкової дисципліни «Система публічного управління та адміністрування» віднесено такі результати навчання:

Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно правових актів для їх усунення.

Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.

Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.

Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

 

 

 

 

 

 

Дисципліна «Основи соціальної роботи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота.

ОПП «Соціальна та молодіжна робота». Базова дисципліна за галуззю знань. Загальний обсяг: 8 кредити ECTS (240 годин). Форма підсумкового контролю іспит. Термін викладання: 1, 2, 3, 4-й семестри 1 курсу.

 

Мета дисципліни «Основи соціальної роботи» – формування у здобувачів вищої освіти комплексу компетентностей у сфері організації та здійснення соціальної роботи, у т. ч. засвоєння знань щодо теорії, правових основ, принципів, цінностей методів, технологій соціальної роботи та формування вмінь, необхідних для здійснення професійної соціальної роботи.

 

До дисципліни «Основи соціальної роботи» віднесено такі результати навчання: 

Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід;

 Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки; 

Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях;

Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань; 

Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки; 

Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів; 

Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання; 

Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладацька практика. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Ступінь Доктор філософії. Обов'язковий компонент підготовки науково-педагогічних працівників. 3 кредити ЄКТС (90 годин). Термін викладання: 2 рік / 4-й семестр / 8 чверть

 

 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПАРАДИГМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» є формування у здобувачів вищої освіти сучасного проактивного стратегічного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту в публічному управлінні.

Під час вивчення цієї дисципліни Ви ознайомитесь із сучасними парадигмами менеджменту в публічному управлінні, зокрема, концепціями економічного розвитку територій та спроможності територіальних громад, концепціями сталого розвитку, всеохопного управління на основі якості та їх імплементації в публічному управлінні в умовах економіки знань і креативної економіки.

У Вас буде можливість розвинути навички реалізації стратегічних підходів під час здійснення наукових досліджень та реалізації професійної діяльності в органах публічного управління, оцінювання зрілості та моделювання інтегрованих систем менеджменту, розроблення проєктів, програм та їх портфелів та формулювання елементів наукової новизни власного дисертаційного дослідження у частині застосування моделей, методів, інструментів менеджменту.


Ступінь освіти

Доктор філософії

Освітня програма

Публічне управління та адміністрування

Тривалість викладання

3-й семестр

Заняття:

 

лекції:

3 години на тиждень

практичні заняття:

2 години на тиждень

Мова викладання

українська
Мета навчальної дисципліни:

формування цілісної системи знань щодо застосування концепцій стратегічної діяльності в сучасному публічному управлінні та умінь щодо реалізації технологій стратегічного управління на практиці

Ступінь освіти

Магістр

Освітня програма

Цифрове врядування,
Публічне управління та адміністрування

Тривалість викладання

1-й семестр, 2 чверть

Заняття:

 

лекції:

4 години на тиждень

практичні заняття:

4 години на тиждень

Мова викладання

українська