Навчальна дисципліна «Етнологія» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 032 «Історія та археологія» і викладається у другому семестрі на 1 курсі. Метою дисципліни є формування у студентів системного знання про сучасну етнічну карту світу, особливості матеріальної та духовної культури різних етносів; вивчення і засвоєння студентами питань про походження й етнічну історію українського народу, формування специфічних особливостей традиційного побуту, матеріальної та духовної культури в окремих регіонах України.

Основні завдання вивчення дисципліни «Етнологія»:

-     подати студентам системні, комплексні знання з проблем етнології народів світу, методики проведення етнографічних досліджень;

-     ознайомити студентів з етнічною історією народів Європи, Австралії, Океанії, Африки, Америки та Азії;

-     розвинути навики збору та фіксації матеріалів етнографічного дослідження;

-     показати етапи та особливості формування території України, етнічний склад та мовну структуру населення, простежити матеріальну і духовну культуру українського народу.

 

Мета дисципіни  надати студентам уявлення про цивілізаційний підхід до історії людства та сьогодення, основні складові цивілізаційної приналежності країн та народів, сформувати навички класифікації та типології суспільств за цивілізаційними ознаками.

 У межах курсу основна увага приділена вивченню головних проблем, що торкаються цивілізаційного протистояння, зіткнення цивілізацій унаслідок перетворення біполярного світу на однополюсний і згодом на багатополюсний, а також питанням цивілізаційної самоідентифікації.

 Особливий акцент зроблено на розвиток протоцивілізацій та цивілізацій, які існували на території сучасної України, з античних часів до виникнення Київської Русі, її трансформації у складі Литовсько-Польської держави та Речі Посполитої, створення козацької цивілізації, функціонування українських земель у складі Російської імперії, Австро-Угорщини, Радянського Союзу та виникнення української цивілізації доби незалежності.


Розглядаються теоретичні і практичні проблеми державного управління як самостійної галузі наукового знання. 

Представлено базові категорії науки державного управління, її основні закони, принципи та функції й обґрунтована система керуючого впливу в єдності всіх її компонентів, дана характеристика всіх циклів управлінської діяльності та всіх її суб’єктів, від яких насамперед залежить ефективність управлінської праці.

Туристичне краєзнавство посідає одне з ключових місць у структурі підготовки фахівців з менеджменту туристичної індустрії. Курс тісно пов'язаний з базовими дисциплінами природничо-наукового та гуманітарно-економічного циклів, що викладаються студентам у вищих навчальних закладах. Туристичне краєзнавство формується на стику географічного, економічного, історичного й етнологічного краєзнавства, а також туризмознавства і рекреалогії шляхом міждисциплінарного синтезу їх теоретико-методологічних і прикладних напрацювань. Туристичне краєзнавство формується на стику географічного, економічного, історичного й етнологічного краєзнавства, а також туризмознавства і рекреалогії шляхом міждисциплінарного синтезу їх теоретико-методологічних і прикладних напрацювань.

Мета дисципліни – формування у студента знань про теоретичні засади політичної науки, зміст основних категорій і понять політології, а також підготовка його до активної участі в політичному житті власної країни.


Історична географія