Лабораторні роботи з дисципліни "Загальна геологія" виконуються протягом двох чвертей 2 семестру навчального року. Розроблені для студентів спеціальності 103. Науки про Землю 1 курсу геологорозвідувального факультету.

 

Дисципліна "Структурна геологія та геокартування" викладається на 2-му курсі ГРФ студентам напряму підготовки 103 Науки про Землю.

Мета вивчення дисципліни – формування уявлень, знань і умінь щодо будови і складу Землі та земної кори, геологічних процесів і явищ, що її формують, та використання виявлених закономірностей у практичній діяльності суспільства.

Основні завдання дисципліни:

- сформувати у студентів уявлення про просторове зображення геологічних тіл;

- сформувати студентам уявлення про існуючі взаємовідносини товщ гірських порід;

- сформувати уявлення про сучасні методи графічного зображення різноманітної геологічної інформації;

- навчити студентів побудові та аналізу геологічних карт;

- стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної прац

 

"Загальна геологія" викладається на 1 курсі ГРФ студентам спеціальності 103 Науки про Землю протягом 2 і 3 чвертей.

Мета вивчення дисципліни – формування уявлень, знань і умінь щодо будови і складу Землі та земної кори, геологічних процесів і явищ, що її формують, та використання виявлених закономірностей у практичній діяльності суспільства.

Основні завдання дисципліни:

- сформувати у студентів уявлення про структуру, просторове та часове співвідношення в Галактиці і Сонячній системі;

- сформувати студентам сучасні уявлення про будову Землі, речовинний склад, властивості земної кори і вік гірських порід, що її складають;

- ознайомити студентів з геологічними процесами та явищами;

- сформувати у студентів цілісну картину про закономірності розвитку земної кори під впливом ендо- й екзогенних чинників;

- навчити студентів основам аналізу геологічних карт;

- стимулювати студентів до систематичної самостійної навчальної праці.

Geology – science about the structure of the Earth, its genesis and the history of development, about the formation of mineral deposits.

The main objective of geology – study of minerals, rocks, fossil organic residues in them, structure of the Earth and the Earth’s crust, different natural phenomena for to understand the essence of geological processes, which formed the Earth’s crust and mineral deposits.

The program results of the bachelor students’ training in the specialities of 184 Mining, 185 Oil and Gas Engineering and 192 Building and Civil Engineering are defined in the standards of higher education.Geology and Bases of Geomorphology. The purpose of the course is to deliver the basic geological knowledge to the students of engineering specialties, which is essential for their professional activity. The course consists of three blocks that cover basic information about the Earth, endogenous and exogenous processes, as well as basic knowledge about the geomorphology. The course includes laboratory works on mineral and rock determination.

Мета дисципліни – формування знань з особливостей утворення та поширення у природі родовищ різних видів природного каміння.


Курс призначений для студентів спеціальності 7.05030302 «Обробка природних матеріалів» 

Мета курсу: надати студентам основи знань з використання інформаційних технологій при проектуванні та виготовленні виробів з природного каміння.

Завдання: набуття студентами знань про основні програмні пакети, що можуть використовуватись при проектуванні виробів з каменю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: програмні пакети, що використовуються при проектуванні та виготовленні виробів з каміння, принципи растрового, векторного та тривимірного моделювання виробів з каменю.

вміти: моделювати вироби з каменю за допомогою двовимірних та тривимірних програмних пакетів, правильно обирати програмні пакети для вирішення різних задач із комп’ютерного моделювання.

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

184 Гірництво

Освітній рівень

бакалавр

Освітня програма

Гірництво

Спеціалізація

Обробка ювелірного та декоративного каміння

Статус

За вибором ЗВО

Загальний обсяг

6 кредитів ЕСТS (180 годин)

Форма підсумкового контролю

 залік

Термін викладання

6-й семестр

Мова викладання

українська

Дисциплінарні результати навчання: 1) розуміти особливості розвитку застосування природного каміння в різні історичні епохи, 2) знати головні відмінності у використанні природного каміння на різних етапах розвитку суспільства, 3) розуміти причини формування сучасного ставлення до певних видів дорогоцінного і декоративного каміння, а також їх ціни, пов’язувати зміни у застосуванні природного каміння з розвитком технологій його обробки, 4) знати основні форми застосування природного каміння у мистецтві та визначати основні художні стилі виробів з природного каміння

Навчальним планом підготовки фахівців з Гірництва на 1 курсі передбачено засвоєння комплексної дисципліни "Геологія" протягом трьох чвертей. У 1 чверті викладання дисципліни "Геологія" виконує кафедра загальної та структурної геології, заняття у 2 і 3 чвертях проводять кафедра гідрогеології та інженерної геології і кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин.

Курс "Геологія" у 1 чверті містить загальні відомості про Землю, будову земної кори, речовинний склад та вік гірських порід, дається характеристика наслідків ендогенних та екзогенних процесів і пов'язаних з ними умов утворення корисних копалин, висвітлюються питання техногенних змін геологічного середовища.

Даний курс для студентів напряму підготовки "Гірництво" ведуть викладачі кафедри загальної та структурної геології - доц. Білан Н.В. і доц. Терешкова О.А.

Навчальна дисципліна: Секвенс-стратиграфія

Освітній рівень: бакалавр

Курс: третій

Кількість кредитів:  3 ЄКТС

Лекції: 16 год., лабораторні заняття: 8 год. Семестр, чверть: 6-й семестр, 12-а чверть

Дисципліна за вибором


Результати навчання: Формування у студентів уявлення про секвенс-стратиграфію як новий формат вивчення осадових порід та процесів осадконакопичення, ознайомлення з методиками досліджень, що пропонуються європейськими лабораторіями, засвоєння прикладних аспектів секвенс-стратиграфії у нафтогазовій промисловості та при палеогеографічних реконструкціях.

Методи навчання: Лекції із застосуванням мультимедійного супроводження; лабораторні заняття – набуття навичок з інтерпретації даних рентгеноструктурного (XRD) метода та опанування способу побудови стратиграфічної колонки та реконструкції батиметрії палеобасейну.

Методичне забезпечення: Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.

Екзаменаційна методика: Письмовий диференційований залік.

Реєстрація на курс: сайт університету – дистанційна освіта, дисципліни за вибором студента.

Реєстрація на екзамен: За розкладом.

Зауваження: Ця дисципліна рекомендується студентам спеціальностей геологічного спрямування для розширення професійних компетентностей, а також усім зацікавленим студентам інших спеціальностей.

Мова: українська, російська, французька, англійська

Лектор: Солдатенко Євгенія Валеріївна, асистент кафедри загальної та структурної геології,  PhD з Наук про Землю, директор “Українсько-французького простору” в НТУ “Дніпровська політехніка”.
Навчальна дисципліна: Історія Землі

Освітній рівень: бакалавр

Курс: третій

Кількість кредитів:  3 ЄКТС

Лекції: 14 год., практичні заняття: 7 год. Семестр, чверть: 5-й семестр, 10-а чверть

Дисципліна за вибором


Результати навчання: Формування у студентів навичок критичного мислення при засвоєнні наукової інформації з Наук про Землю, надання базових знань щодо історії Землі, кліматичної системи та палеогеографічних процесів.

Методи навчання: Лекції із застосуванням мультимедійного супроводження; лабораторні заняття – набуття навичок презентації у форматі “сторі-теллінг”, написання анотацій до англомовних публікацій з Наук про Землю.

Методичне забезпечення: Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.

Екзаменаційна методика: Письмовий диференційований залік.

Реєстрація на курс: сайт університету – дистанційна освіта, дисципліни за вибором студента.

Реєстрація на екзамен: За розкладом.

Зауваження: Ця дисципліна рекомендується студентам спеціальностей геологічного спрямування для розширення професійних компетентностей, а також усім зацікавленим студентам інших спеціальностей.

Мова: українська, російська, французька, англійська


Лектор: Солдатенко Євгенія Валеріївна, асистент кафедри загальної та структурної геології,  PhD з Наук про Землю, директор “Українсько-французького простору” в НТУ “Дніпровська політехніка”.

Курс "Сучасне ювелірне та каменерізне мистецтво" призначений для студентів рівня підготовки "Магістр" спеціалізації "ОБРОБКА ЮВЕЛІРНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ". Мета курсу - формування знань з сучасного стану розвитку ювелірного та каменерізного мистецтва. В результаті вивчення курсу студент мусить вміти розрізняти стилі провідних ювелірних фірм сучасності, вирізняти стилі ювелірного та каменерізного мистецтва ХХ-ХХІ століть. Вміти аналізувати рівень виконання ювелірних та каменерізних творів.

Природно-ресурсний потенціал України

Геологорозвідувальний факультет

Освітній рівень: бакалавр

Курс: третій

Кількість кредитів:  3 ЄКТС

Лекції: 18 год., лабораторні заняття: 6 год. Семестр, чверть: 6-й семестр, 12-а чверть

Дисципліна за вибором

 

Лектор: Хоменко Юрій Тимофійович, професор кафедри загальної та структурної геології, канд. геол. наук за спеціальністю 04.00.19 <Економічна геологія>.

 

Результати навчання:

1. Уміння аналізувати мінерально-сировинні ресурси, природно-заповідний фонд, рекреаційно-бальнеологічні можливості країни.

2. Уміння розраховувати забезпеченість ресурсами окремих галузей господарства, розробляти шляхи оптимізації використання, охорона й відтворення природних ресурсів

 

Методи навчання: Лекції із застосуванням мультимедійного супроводження; лабораторні заняття – набуття навичок роботи з приладами та інструментами для діагностики дорогоцінного каміння.

Передумова: -

Методичне забезпечення: Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.

Екзаменаційна методика: Письмовий диференційований залік.

Реєстрація на курс: сайт університету – дистанційна освіта, дисципліни за вибором студента.

Реєстрація на екзамен: За розкладом.

Зауваження: Ця дисципліна рекомендується студентам спеціальностей геологічного спрямування для розширення професійних компетентностей, а також усім зацікавленим студентам інших спеціальностей.

Мова: українська, російська.


Навчальна дисципліна: Геотуризм

Геологорозвідувальний факультет

Освітній рівень: бакалавр

Курс: третій

Кількість кредитів:  3 ЄКТС

Лекції: 14 год., практичні заняття: 7 год.

Семестр, чверть: 5-й семестр, 10-а чверть

Дисципліна за вибором

Результати навчання:

·        Аналізувати геопросторову специфіку країни, регіону в контексті розвитку туризму;

·        Володіти системою теоретичних і прикладних знань у туризмі та прогнозування розвитку сфери геотуризму в конкретному регіоні;

·        Визначати місце туристично-рекреаційних комплексів у системі організації рекреаційного середовища;

·        Застосовувати на практиці знання про організацію й застосування сучасних інформаційних технологій при вирішенні завдань у туристичній діяльності; формування проектів-турів, гесайтів, геоатракцій та геокейсів, їхнє ведення й аналіз.

 

Методи навчання: Лекції із застосуванням мультимедійного супроводження; лекції-візуалізації, дослідження геологічних об’єктів в натурних умовах, практичні заняття – Розробка та супровід геотуристичного маршруту. Критерії вибору геосайтів, оцінка привабливості маршруту та його інформаційний супровід, моделі геологічного середовища.

Передумова: Необхідні загальні знання з географії.

Методичне забезпечення: Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.

Екзаменаційна методика: Письмовий диференційований залік.

Реєстрація на курс: сайт університету – дистанційна освіта, дисципліни за вибором студента.

Реєстрація на екзамен: За розкладом.

Зауваження: Ця дисципліна рекомендується студентам усіх спеціальностей університету.

Мова: українська, англійська

Дисципліна за вибором студентів. Рекомендується студентам спеціальностей геологічного спрямування для розширення професійних компетентностей, а також усім зацікавленим студентам інших спеціальностей.

Результати навчання: Формування у студентів уявлення про неруйнівні методи експертизи дорогоцінного каміння, форми і методи торгівлі, кон’юнктуру ринку дорогоцінного каміння, застосування маркетингових технологій у цій сфері, можливості інвестування в дорогоцінне каміння як специфічну категорію товару.

Основи геології - це вибіркова дисципліна для бакалаврів за галузями знань
03 Гуманітарні науки,
05 Соціальні та поведінкові науки,
07 Управління та адміністрування,
08 Право,
10 Природничі науки,
12 Інформаційні технології,
13 Механічна інженерія,
14 Електрична інженерія,
15 Автоматизація та приладобудування,
17 Електроніка та телекомунікації,
18 Виробництво та технології,
19 Архітектура та будівництво,
26 Цивільна безпека,
27 Транспорт

Мета: надати основні поняття теорії композиції, розвинути у студентів почуття гармонії форми, що досягається за рахунок синтезу закономірностей формоутворення та художньої інтуїції, розвинути навички використання закономірностей композиції, сприйняття і аналізу форми, підготувати студентів до проектування в галузі дизайну. 

Завдання:вивчення теоретичних основ композиції, що пов’язані з підвищенням естетичної якості промислових виробів а також предметно-просторових об’єктів, вивчення закономірностей композиції, її властивостей і якостей, засобів організації форми. 

знати: закономірності побудови об’ємно-просторової структури форми; засоби і методи, що співвідносяться з задачею привнесення людської міри в об’єкти техніки і предметно-просторового середовища; -досягнення гармонії структурних зв’язків між людиною і річчю, запроваджених в процесі життєдіяльності; -прийоми стилізації, розмірно-модульної масштабної гармонізації (розмірність людини і речі), технічного формоутворення.

вміти:оперувати закономірностями композиційного формоутворення; візуально сприймати і аналізувати форму.


Мета: сформувати у студентів уявлення про правові основи і принципи державного регулювання видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними.

Завдання: опанувати сукупність нормативних актів, які містять норми права, що регулюють видобуток, виробництво, використання та операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в Україні, визначають повноваження та функції органів державного регулювання і контролю, відповідальність суб’єктів за порушення норм законодавства в сфері обігу дорогоцінних металів і каміння..

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні законодавчі акти, що регламентують роботу в даній сфері

вміти: здійснювати консультування щодо вибору певного типу ліцензійної діяльності, виду підприємницької діяльності, операцій з обліку дорогоцінного каміння на різних стадіях обробки на підприємстві.


Мета: сформувати у студентів уявлення про форми і методи торгівлі, основні характеристики економіки мінерально-сировинної бази кольорового каміння, особливості сучасного ювелірного виробництва, основні чинники і закономірності ціноутворення на ринку виробів і каменесамоцвітної сировини.

Завдання: вартісна оцінка різновидів кольорового каміння у виробах і в сировині, прогнозування вартості колекційних зразків, застосування прейскурантів для розрахунків вартості коштовного каміння.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні законодавчі акти, що регламентують роботу в даній сфері, форми і методи торгівлі, основні характеристики економіки мінерально-сировинної бази кольорового каміння, особливості сучасного ювелірного виробництва, основні фактори і закономірності ціноутворення на ринку виробів, каменесамоцвітної сировини і колекційного каміння, засади комплексної організації видобутку, обробки і продажу самоцвітів, застосування маркетингових технологій щодо коштовного каміння, кон’юнктуру ринку дорогоцінного каміння,  можливості інвестування в дорогоцінне каміння як специфічну категорію товару

вміти: здійснювати аналіз світового ринку дорогоцінного каміння, надавати вартісну оцінку кольоровому камінню у виробах і в необробленому вигляді (сировина), прогнозувати вартість колекційного каміння, використовувати у своїх розрахунках індекси (прейскуранти) на дорогоцінне каміння


Курс призначений для студентів спеціальності 184 «Гірництво» (за Переліком спеціальностей 2010 – 6.050303 «Переробка корисних копалин»).

Мета: сформувати у студентів уявлення про центри видобування і переробки основних видів дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, історичні чинники, що зумовили їх виникнення.

Завдання: особливості видобування сировини для огранювання, сировини для виготовлення інтер’єрних виробів, самоцвітів органогенного походження; технології переробки дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: центри видобування алмазів, рубінів і сапфірів, інших різновидів дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, основні технології їх переробки та виготовлення готових виробів;

вміти: обирати технології для видобування певних видів коштовного каміння як в умовах основного виду діяльності, так і в якості супутніх ресурсів; вибирати обладнання та інструмент для первинної обробки самоцвітів.

Курс призначений для бакалаврів спеціальності 103 «Науки про Землю».

Мета: сформувати у студентів уявлення про методи геолого-економічної оцінки родовищ природного каміння на прикладі відомих родовищ дорогоцінного каміння, зокрема сформувати уявлення про стан та можливості вітчизняної мінерально-сировинної бази каменесамоцвітної сировини, декоративні властивості і асортимент виробів з окремих різновидів самоцвітів України.

Завдання: дослідження впливу мінерального складу на якість полірування, виявлення художніх образів у зразках самоцвітів, обґрунтування сортаменту для окремих різновидів самоцвітів України, відбір сировини на родовищах і проявах, підготовка еталонних колекцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: класифікацію самоцвітів України за генетичними типами, їх належність до певних геологічних формацій; принципи сортування каменесамоцвітної сировини за визначеними характеристиками якості; сортамент за основними видами самоцвітів України; можливості виготовлення тих чи інших виробів декоративно-прикладного мистецтва;

вміти: надавати гемологічну характеристику певним зразкам самоцвітів, визначати їх технологічні і декоративні властивості, визначати якість сировини (тріщинуватість і здатність приймати поліровку), визначати можливі види виробів і прогнозну вартість сировини;

Дисципліна "Геологія та геоморфологія" викладається студентам 1 курсу за галуззю знань 19.Архітектура та будівництво, за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія та 193 Геодезія та землеустрій.

Мета вивчення дисципліни – формування знань щодо будови, складу і віку Землі; геологічних процесів та їх впливу на утворення рельєфу; уявлень про нерозривну єдність всіх природних компонентів ландшафтної сфери Землі, аналізу і використання інженерно-геологічної, гідрогеологічної та геоморфологічної інформації у практичній діяльності.

Курс "Історія мистецтв" викладається студентам 3-го курсу спеціальності "Обробка природних матеріалів" та покликаний підготувати їх до самостійного створення дизайну та готових виробів з каменя.

Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про процес розвитку світового мистецтва.

Завдання: набуття студентами знань про види мистецтв, мистецькі стилі, жанри та їх розвиток у певні історичні періоди.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні види мистецьких творів, стилі, притаманні різним історичним епохам, найвидатніші витвори мистецтв різних часів.

вміти: визначати стиль художніх виробів, а також застосовувати знання про художні стилі при проектуванні виробів з декоративного каміння.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисцигіліни, будуть використані в процесі вивчення переважної більшості професійної та практичної підготовки фахівця напряму підготовки «Обробка природних матеріалів». 

Метою викладання дисципліни є розвиток професійної і практичної підготовки студентів та продовження їх образотворчої освіти у напрямку вивчення кольору як важливого фактору підвищення художньо-естетичного рівня особистості, формування художньої культури в мистецтві та сучасному дизайн-середовищі. Мета програми досягається за допомогою включення у процес викладання дисципліни практичних (лабораторних) занять, виконання вправ, завдань на різноманітні способи використання кольору і виявлення його головних властивостей при створенні художнього образу мистецького твору, дизайн-проекту тощо.

Завдання: набуття базових знань з кольорознавства; ознайомлення з основними напрямками розвитку наук з кольорознавства та сучасними досягненнями у вивченні кольору та кольорових явищ; асвоєння основних колористичних понять, взаємодії світла і кольору та світлових явищ як причини виникнення кольору; формування колористичного сприйняття навколишнього середовища та навичок кольорової гармонізації дизайн-середовища; озвиток художнього смаку та створення гармонійного кольорового зображення у композиціях.

Знати: властивості кольору і світла; термінологію кольорознавства; основні закономірності сприйняття кольору; визначення основних характеристик кольору; основні закономірності психофізиологічного сприйняття кольору; прийоми колористики та принципи кольорової гармонії; правила взаїмодії кольорів та кольорових сполучень (контрасти, нюанси); змішування кольорів (оптичне, механічне та просторове); просторові якості кольору, об'єктивні та суб'єктивні якості.

Вміти: створювати палітру кольорів із заданими характеристиками; використовувати зразки природних колірних гармоній при створенні композицій; враховувати асоціативні та оптичні властивості кольору в дизайн-проектуванні, формотворенні, живописних та декоративних композиціях; створювати гармонійно узгоджені у кольорі асоціативно-образні композиції на задані теми; застосовувати художньо виразні засоби та символічні властивості кольору у творчій та проектній дизайнерській діяльності.

Мета: набуття студентами знань про основні фізико-механічні, технологічні і декоративні властивості благородних металів і дорогоцінного каміння та про шляхи їх раціонального використання в ювелірній, каменерізної та інших галузях виробництва художньо-промислових виробів.

 Завдання: ознайомити студентів з матеріалами ювелірного виробництва, технікою і технологією ручного виготовлення, а також основами серійного виробництва ювелірних прикрас.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: знатися на ювелірних технологіях і в якій послідовності потрібно їх використовувати для виготовлення тих чи інших виробів.

Вміти: розрізняти дорогоцінні і недорогоцінні метали і сплави, а також, хімічні речовини по їх властивостям і засобам використовування. Визначати, які ювелірні інструменти і обладнання використовуються для конкретних робот. Розрізняти історичні стилі ювелірних виробів.

Дисципліна викладається на 2-у курсі (4 семестр, 7 чверть) гірничого факультета студентам спеціальності 101 Екологія.