Кафедра публічного права

Теорія і праксеологія нормотворчості, правореалізації та правозастосування» віднесено такі результати навчання:Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг; Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини; 

Цей курс є вивченням ключових аспектів правової системи та інститутів Європейського Союзу. Студенти отримають глибоке розуміння структури, принципів та функціонування європейського права, а також його впливу на національні правові системи країн-членів. Протягом курсу будуть розглянуті такі теми, як історія формування Європейського Союзу, його основні органи та процеси прийняття рішень, а також правовий статус основних документів ЄС. Студенти ознайомляться з правовими актами ЄС, включаючи угоди, директиви, регламенти та рішення Європейського Суду Юстиції. Курс також зосереджується на актуальних питаннях, що стосуються прав людини, свободи руху, торгівлі та економічного співробітництва в контексті європейської інтеграції. Студенти матимуть можливість аналізувати судову практику та взаємодію правових систем Європейського Союзу та національних держав. Курс "Право Європейського Союзу" спрямований на підготовку студентів до розуміння складних юридичних питань у міжнародному контексті та розвиток їхніх аналітичних та дослідницьких навичок.

Курс "Теорія держави і права" пропонує студентам глибоке заглиблення у фундаментальні принципи та концепції, що лежать в основі сучасної державно-правової системи. Структура курсу включає в себе аналіз теорій держави та права від античності до сучасності, вивчення основних правових систем, зокрема континентальної та англосаксонської, а також огляд основних принципів конституційного права та прав людини. Студенти отримають можливість розкрити та обгрунтувати власне розуміння державно-правових явищ, активно обговорювати та аналізувати актуальні проблеми правової науки та практики. Проходження курсу "Теорія держави і права" стане важливим кроком для розуміння сутності та функціонування правової системи, а також розвитку аналітичних та критичного мислення студентів.

Навчальна дисципліна «Судова медицина та психіатрія» вивчає питання медичного, біологічного та медико - криміналістичного характеру для правосуддя. Вона тісно пов’язана з такими юридичними науками, як кримінальне, кримінально-процесуальне право та криміналістика, цивільне право та цивільно-процесуальне право. Зосереджується увага на розвитку цих наук і питаннях організації судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.

У навчальній дисципліні «Порівняльне правознавство» розглядається достатньо широке коло питань, які стосуються класифікації та типології сучасних правових систем і їх видів. Докладно розглядаються чотири основні правові сім’ї: романо-германського, англо-американського, релігійного та традиційного права, що являють собою всі типи права, які існують у сучасному світі. Окремої уваги приділено питанню визначення місця правової системи України на правовій карті світу. Розглядається структурована концептуально понятійна система правових знань, які систематизовані, так чи інакше пов'язані один з одним уявлення про основні правові системи сучасності, теорії застосування порівняльного методу як у науково-пізнавальному, так і в практико-прикладному аспекті.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» є зміст, закономірності та основні ознаки кримінально-виконавчого права як самостійної галузі права; кримінально-виконавча політики України; діяльність органів та установ, які виконують кримінальні покарання. Зміст дисципліни передбачає поглиблене вивчення та засвоєння студентами норм кримінально-виконавчого права України, що визначають порядок виконання та відбування покарань, правовий статус засуджених, підстави, порядок звільнення від відбування покарання. Студенти знайомляться із основними нормативно-правовими актами у галузі кримінально-виконавчого права, вчаться їх застосовувати на практиці, а також знайомляться із правозастосовною практикою їх реалізації.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Виконавче провадження» є основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень, як завершальної стадії судового провадження і рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями; ознайомлення з завданнями та правовим статусом органів (посадових осіб) органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. Зміст дисципліни передбачає поглиблене вивчення та засвоєння студентами норм здійснення виконавчого провадження в України, яке проводиться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, Законом України «Про виконавче провадження», іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону. Студенти знайомляться із основними нормативно-правовими актами у галузі виконавчого провадження в Україні, вчаться їх застосовувати на практиці, а також знайомляться із правозастосовною практикою їх реалізації.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Актуальні питання діяльності органів державної податкової служби України» є основи організації та діяльності органів державної податкової служби України; ознайомлення з завданнями та правовим статусом посадових осіб органів державної податкової служби України, аспектами захисту їх честі, ділової репутації, спростування недостовірної та негативної інформації у судовому порядку. Зміст дисципліни передбачає поглиблене вивчення та засвоєння студентами актуальних аспектів із різних сфер діяльності органів державної податкової служби України: зокрема інформаційних правовідносин з іншими органами державної влади, платниками податків, самозайнятими особами; підстави, спосіб та порядок проведення податкових перевірок, декларування. Студенти знайомляться із основними нормативно-правовими актами у сфері податкових правовідносин в Україні, вчаться їх застосовувати на практиці, а також знайомляться із правозастосовною практикою їх реалізації.

          Курс з навчальної дисципліни "Правові засоби протидії корупції" призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 081 "Право". Навчальна дисципліна є вибірковою. Предметом вивчення навчальної дисципліни “Правові засоби протидії корупції” є зміст поняття та детермінантів корупції; система антикорупційних органів в Україні; особливості відповідальності за вчинення корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; законодавство, що регулює питання запобігання та протидії корупції в Україні; структура механізму протидії корупції в Україні; норми міжнародно-правових актів, учасницею яких є Україна, що врегульовують питання пов’язані із протидією корупції; зарубіжний досвід створення механізму протидії корупції.

             Курс навчальної дисципліни "Актуальні проблеми публічного права" призначений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 081 "Право". Навчальна дисципліна є обовязковою. Предметом вивчення навчальної дисципліни “Актуальні проблеми публічного права” є актуальні питання сучасного публічного права, включаючи проблемні питання міжнародного права, міжнародного гуманітарного  і кримінального права, а також поняття та ознаки системи колективної безпеки та міжнародні механізми захисту прав людини. Предмет правового регулювання публічного права характеризується суспільними відносинами, що виникають у сфері життєдіяльності суспільства, держави й особи. Публічне право визначає взаємовідносини між державою та її громадянами, регулює діяльність органів влади, а також формує правову основу для забезпечення громадського порядку, безпеки, економічного розвитку та соціальної справедливості.

Курс «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології»
включає поглиблений, фундаментальний аналіз кримінально-правових
норм та інститутів, вивчення основних актуальних положень
кримінологічної науки, а також розгляд шляхів подолання прогалин та
протиріч у сфері кримінально-правової та кримінологічної науки. В
сучасних умовах будь-який юрист та науковець у галузі права не може
обійтися без ґрунтовних знань даної дисципліни. Разом з тим знання
основних проблем кримінального права та кримінології визначає високу
кваліфікацію юриста-науковця як фахівця у галузі права.
Вивчення цієї дисципліни дає можливість осмислити найбільш
важливі та проблемні питання у публічному праві України, засвоїти
висновки сучасної юридичної науки та правозастосовної практики у
кримінально-правовій й кримінологічній сферах, опанувати додатковий
арсенал знань щодо застосування чинного кримінального законодавства

Навчальна дисципліна «Кримінальне право (Особлива частина)» вивчає
основні теоретичні положення сучасної науки кримінального права та практику
їх застосування, а також основні закономірності та тенденції розвитку вчень
про кримінальне правопорушення та про покарання. Дисципліною
передбачається вивчення комплексу кримінально-правових інститутів теорії
кримінального права та основних складів злочинів, які передбачені нормами
Кримінального кодексу України, постанов Пленуму Верховного Суду України,
а також окремих положень актів зарубіжного законодавства

Третя юридична практика є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачам вищої освіти та можливість їхнього працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці. Для забезпечення Третьої юридичної практики здобувачів вищої освіти університет встановлює форми і методи співробітництва з організаціями, підприємствами, установами тощо, що здатні створити умови для реалізації програми практики. Третя юридична практика передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки студентів та забезпечує набуття ними визначених освітньою програмою компетентностей з використанням матеріально-технічної бази практики.


Перша юридична практика є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачам вищої освіти та можливість їхнього працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці. Для забезпечення першої юридичної практики здобувачів вищої освіти університет встановлює форми і методи співробітництва з організаціями, підприємствами, установами тощо, що здатні створити умови для реалізації програми практики. Перша юридична практика передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки студентів та забезпечує набуття ними визначених освітньою програмою компетентностей з використанням матеріально-технічної бази практики.

Основним змістом і спрямованістю діяльності держави є права і свободи людини та гарантії їх здійснення. Забезпечення цих прав і свобод Конституція України покладає на державу, як її головний обов’язок. Реалізуючи свою правоохоронну функцію, держава створює систему судових, правозахисних та правоохоронних органів. Її вивчення в навчальному курсі «Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат.)» дозволяє глибше зрозуміти суть державно-правових явищ, усвідомити механізм захисту прав людини та громадянина від протиправних посягань, скласти уявлення щодо реалізації правових норм в практичній діяльності відповідних органів.


“Організація судових та правоохоронних органів” є однією із вступних навчальних дисциплін, яка дає знання про судову та правоохоронну діяльність. Предметом вивчення даного курсу є норми права, які регулюють діяльність суду та інших правоохоронних органів з метою захисту суб'єктивних прав фізичних, юридичних осіб та держави. Динаміка реформувань в сфері правотворчої і правозастосовної діяльності вимагає чітких уявлень про систему, завдання, структуру та повноваження органів судової влади та правоохоронних органів, зокрема, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, адвокатури, нотаріату та деяких інших органів, що допоможе студентам глибше засвоїти і зрозуміти форми і методи їх роботи в конкретних сферах правозахисної, правоохоронної та правозастосовної діяльності.

Навчальна дисципліна «Конституційне право України та конституційний процес» є фундаментальною юридичною дисципліною, що посідає важливе місце в системі підготовки майбутніх фахівців-юристів. Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого самоврядування. В умовах становлення України як демократичної, правової, соціальної держави вивчення цієї дисципліни має особливе значення та дає студентам широкий діапазон світоглядних уявлень із найбільш важливих політико-правових проблем розвитку нашої держави.


Адміністративне право пов’язано з виконавчою владою та публічним адмініструванням. Воно виступає обов’язковим інструментом, за допомогою якого здійснюється реалізація державної виконавчої влади у формі публічного адміністрування. Його норми є правовою основою побудови й ефективного функціонування апарату публічної адміністрації. Практичне значення курсу пов’язане з вивченням порядку реалізації та захисту основних прав та обов'язків громадян у сфері державного управління, застосування заходів адміністративної відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень, підстав і стадій адміністративного процесу, а також виробленням вміння застосовувати чинне законодавство при вирішенні проблем регулювання адміністративних правовідносин та основних засад адміністративного судочинства.


Серед засобів державного примусу, завдяки яким забезпечується зміцнення правової основи державного та громадського життя й неухильне додержання законності і правопорядку, важливе місце посідає адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності спрямована на запобігання правопорушенням, їх припинення, виховання громадян у дусі виконання й дотримання вимог закону. Реформування системи органів виконавчої влади, здійснення адміністративної реформи та реформи адміністративного права спричинюють зміни у адміністративному законодавстві, зокрема щодо адміністративних стягнень, повноважень органів адміністративної юрисдикції, юридичного складу правопорушень і порядку накладення адміністративних стягнень за їх скоєння. Тому необхідно постійно стежити за змінами в чинному адміністративному законодавстві та практиці його застосування


Навчальна дисципліна «Кримінальне право (Загальна частина)» вивчає основні теоретичні положення сучасної науки кримінального права та практику їх застосування, а також основні закономірності та тенденції розвитку вчень про кримінальне правопорушення та про покарання. Дисципліною передбачається вивчення комплексу кримінально-правових інститутів теорії кримінального права та основних складів злочинів, які передбачені нормами Кримінального кодексу України, постанов Пленуму Верховного Суду України, а також окремих положень актів зарубіжного законодавства.


Навчальна дисципліна «Кримінологія» вивчає основні теоретичні положення про злочинність, її сутність, закономірності виникнення, суспільного прояву та запобігання злочинності; про особу злочинця; причини існування злочинності та шляхи її запобігання. Кримінологія головним своїм завданням має наукову розробку питань запобігання та протидії злочинності, зменшення її негативного та руйнівного впливу. Розглядаються основи кримінологічної науки: предмет, методологію і методики; історія розвитку кримінологічних ідей; поняття та виміри злочинності, її детермінація; особистості злочинців і потерпілих від злочинів; кримінологічна політика в Україні; запобігання злочинності; кримінологічне прогнозування і планування; світовий досвід боротьби зі злочинністю. Студенти знайомляться із сучасними уявленнями про кримінологічні характеристики, методи і технології запобігання й протидії окремим видам і частинам злочинності, а також знайомляться із практикою їх реалізації.

Дисципліна «Проблеми виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав людини» є досить нова та не достатньо розроблена у теорії та практиці кримінального процесу, але питання, які виносяться студентам для вивчення, є достатньо унормованими та дають змогу отримати достатню кількість знань, аби досягти її мети за завдань.  За правилами ч. 4 ст. 9 КПК у разі якщо його норми суперечать міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, у кримінальному провадженні застосовуються положення відповідного міжнародного договору України. Крім цього, за змістом ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ. Такий обов’язок покладено на суд також з огляду на ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права. Саме ці положення говорять про високий рівень актуальності вивчені вищевказаного предмету та його обовязкового практичного застосування. Метою курсу є - розширення, систематизацію та поглиблення знань здобувачів вищої освіти про основні правові позиції Європейського суду з прав людини при тлумаченні і застосуванні ним Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; забезпечення поглибленого вивчення слухачами магістратури практики Європейського суду з прав людини та спрямований на розширення, систематизацію та поглиблення знань про основні правові позиції Європейського суду з прав людини в частині здійснення кримінально-правового захисту людини; розвинути вміння правильного застосування знань, одержаних під час вивчення практики Європейського суду з прав людини і її застосування національними судовими інстанціями; формувати ціннісні орієнтири відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особи; виховувати активну громадянську позицію; формувати високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.


Дисципліна «Криміналістика» розширює, систематизує та поглиблює знання здобувачів вищої освіти про основні питання поняття, сутності і завданнь криміналістичної діяльності, засади такого виду діяльності, суб’єкти криміналістичних досліджень, порядок отримання доказів та доказування у кримінальному процесі з застосуванням криміналістичних методик, забезпечення поглибленого вивчення слухачами застосування криміналістичної техніки, спрямованого на розширення, систематизацію та поглиблення знань про основні правові позиції Європейського суду з прав людини в частині здійснення кримінально-процесуального захисту людини.


Дисципліна "Кримінальний процес" не є досить нова та достатньо розроблена у теорії та практиці кримінального процесу, тому питання, які виносяться студентам для вивчення, є достатньо унормованими та дають змогу отримати достатню кількість знань, аби досягти її мети за завдань. Кримінальний процес України – це одна із основних, фундаментальних та базових юридичних дисциплін у підготовці висококваліфікованих спеціалістів- юристів вищих навчальних закладах. Її призначення – надати можливість здобувачам ступеня вищої освіти отримати необхідну інформацію про те, як має здійснюватися кримінальне провадження.