Кафедра публічного права

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» є зміст, закономірності та основні ознаки кримінально-виконавчого права як самостійної галузі права; кримінально-виконавча політики України; діяльність органів та установ, які виконують кримінальні покарання. Зміст дисципліни передбачає поглиблене вивчення та засвоєння студентами норм кримінально-виконавчого права України, що визначають порядок виконання та відбування покарань, правовий статус засуджених, підстави, порядок звільнення від відбування покарання. Студенти знайомляться із основними нормативно-правовими актами у галузі кримінально-виконавчого права, вчяться їх застосовувати на практиці, а також знайомляться із правозастосовною практикою їх реалізації.


Курс «Теорія нормотворчості» є обов’язковою навчальною дисципліною для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право. Навчальна дисципліна покликана забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань здобувачів вищої освіти з проблем теорії нормотворчості, привити їм навички самостійні роботи, підготувати до практичного використання і застосування законодавства та підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері.


Курс «Теорія держави і права» є обов’язковою навчальною дисципліною для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право. Навчальна дисципліна покликана забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань здобувачів вищої освіти з проблем теорії держави і права, привити їм навички самостійні роботи, підготувати до практичного використання та застосування набутих знань, умінь і навичок у професійній діяльності.


Третя юридична практика є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачам вищої освіти та можливість їхнього працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці. Для забезпечення Третьої юридичної практики здобувачів вищої освіти університет встановлює форми і методи співробітництва з організаціями, підприємствами, установами тощо, що здатні створити умови для реалізації програми практики. Третя юридична практика передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки студентів та забезпечує набуття ними визначених освітньою програмою компетентностей з використанням матеріально-технічної бази практики.


Перша юридична практика є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачам вищої освіти та можливість їхнього працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці. Для забезпечення першої юридичної практики здобувачів вищої освіти університет встановлює форми і методи співробітництва з організаціями, підприємствами, установами тощо, що здатні створити умови для реалізації програми практики. Перша юридична практика передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки студентів та забезпечує набуття ними визначених освітньою програмою компетентностей з використанням матеріально-технічної бази практики.

Основним змістом і спрямованістю діяльності держави є права і свободи людини та гарантії їх здійснення. Забезпечення цих прав і свобод Конституція України покладає на державу, як її головний обов’язок. Реалізуючи свою правоохоронну функцію, держава створює систему судових, правозахисних та правоохоронних органів. Її вивчення в навчальному курсі «Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат.)» дозволяє глибше зрозуміти суть державно-правових явищ, усвідомити механізм захисту прав людини та громадянина від протиправних посягань, скласти уявлення щодо реалізації правових норм в практичній діяльності відповідних органів.


“Організація судових та правоохоронних органів” є однією із вступних навчальних дисциплін, яка дає знання про судову та правоохоронну діяльність. Предметом вивчення даного курсу є норми права, які регулюють діяльність суду та інших правоохоронних органів з метою захисту суб'єктивних прав фізичних, юридичних осіб та держави. Динаміка реформувань в сфері правотворчої і правозастосовної діяльності вимагає чітких уявлень про систему, завдання, структуру та повноваження органів судової влади та правоохоронних органів, зокрема, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, адвокатури, нотаріату та деяких інших органів, що допоможе студентам глибше засвоїти і зрозуміти форми і методи їх роботи в конкретних сферах правозахисної, правоохоронної та правозастосовної діяльності.

Навчальна дисципліна «Конституційне право України та конституційний процес» є фундаментальною юридичною дисципліною, що посідає важливе місце в системі підготовки майбутніх фахівців-юристів. Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого самоврядування. В умовах становлення України як демократичної, правової, соціальної держави вивчення цієї дисципліни має особливе значення та дає студентам широкий діапазон світоглядних уявлень із найбільш важливих політико-правових проблем розвитку нашої держави.


Адміністративне право пов’язано з виконавчою владою та публічним адмініструванням. Воно виступає обов’язковим інструментом, за допомогою якого здійснюється реалізація державної виконавчої влади у формі публічного адміністрування. Його норми є правовою основою побудови й ефективного функціонування апарату публічної адміністрації. Практичне значення курсу пов’язане з вивченням порядку реалізації та захисту основних прав та обов'язків громадян у сфері державного управління, застосування заходів адміністративної відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень, підстав і стадій адміністративного процесу, а також виробленням вміння застосовувати чинне законодавство при вирішенні проблем регулювання адміністративних правовідносин та основних засад адміністративного судочинства.


Серед засобів державного примусу, завдяки яким забезпечується зміцнення правової основи державного та громадського життя й неухильне додержання законності і правопорядку, важливе місце посідає адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності спрямована на запобігання правопорушенням, їх припинення, виховання громадян у дусі виконання й дотримання вимог закону. Реформування системи органів виконавчої влади, здійснення адміністративної реформи та реформи адміністративного права спричинюють зміни у адміністративному законодавстві, зокрема щодо адміністративних стягнень, повноважень органів адміністративної юрисдикції, юридичного складу правопорушень і порядку накладення адміністративних стягнень за їх скоєння. Тому необхідно постійно стежити за змінами в чинному адміністративному законодавстві та практиці його застосування


Навчальна дисципліна «Право Європейського Союзу» орієнтована на вивчення студентами економічних, правових і соціально-культурних аспектів співробітництва європейських держав, теоретичних проблем цього процесу, а також можливих шляхів їх вирішення. Дисципліна «Право Європейського Союзу» спрямована на формування у студентів системи науково-теоретичних знань із права Європейського Союзу та ознайомлення з актуальними проблемами сучасного європейського права у взаємозв’язку з інтеграційними процесами європейського співтовариства.


У навчальній дисципліні «Порівняльне правознавство» розглядається достатньо широке коло питань, які стосуються класифікації та типології сучасних правових систем і їх видів. Докладно розглядаються чотири основні правові сім’ї: романо-германського, англо-американського, релігійного та традиційного права, що являють собою всі типи права, які існують у сучасному світі. Окремої уваги приділено питанню визначення місця правової системи України на правовій карті світу. Розглядається структурована концептуально-понятійна система правових знань, які систематизовані, так чи інакше пов'язані один з одним уявлення про основні правові системи сучасності, теорії застосування порівняльного методу як у науково-пізнавальному, так і в практико-прикладному аспекті.


Навчальна дисципліна «Кримінальне право (загальна частина)» вивчає основні теоретичні положення сучасної науки кримінального права та практику їх застосування, а також основні закономірності та тенденції розвитку вчень про кримінальне правопорушення та про покарання. Дисципліною передбачається вивчення комплексу кримінально-правових інститутів теорії кримінального права та основних складів злочинів, які передбачені нормами Кримінального кодексу України, постанов Пленуму Верховного Суду України, а також окремих положень актів зарубіжного законодавства.


Курс «Нововведення в кримінальному законодавстві: сучасний стан та перспективи» є вибірковою дисципліною для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право. Навчальна дисципліна покликана забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань аспірантів з проблем теорії правотворчості і правозастостосовчої практики кримінального права. Зараз дуже оперативно змінюється законодавство, і тому потрібно бути в курсі цих змін та вміти не тільки прочитати їх, а й правильно розтлумачити, що саме мав на увазі законодавець.

 


Курс «Проблеми кримінально-правової кваліфікації» є вибірковою дисципліною для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право. Навчальна дисципліна покликана забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань аспірантів із Загальної та Особливої частин кримінального права, привити їм самостійні навички кваліфікації злочинів, підготувати до практичного застосування кримінального законодавства.

Навчальна дисципліна «Кримінологія» вивчає основні теоретичні положення про злочинність, її сутність, закономірності виникнення, суспільного прояву та запобігання злочинності; про особу злочинця; причини існування злочинності та шляхи її запобігання. Кримінологія головним своїм завданням має наукову розробку питань запобігання та протидії злочинності, зменшення її негативного та руйнівного впливу. Розглядаються основи кримінологічної науки: предмет, методологію і методики; історія розвитку кримінологічних ідей; поняття та виміри злочинності, її детермінація; особистості злочинців і потерпілих від злочинів; кримінологічна політика в Україні; запобігання злочинності; кримінологічне прогнозування і планування; світовий досвід боротьби зі злочинністю. Студенти знайомляться із сучасними уявленнями про кримінологічні характеристики, методи і технології запобігання й протидії окремим видам і частинам злочинності, а також знайомляться із практикою їх реалізації.

Навчальна дисципліна «Кримінальне право (особлива частина)» вивчає основні теоретичні положення сучасної науки кримінального права та практику їх застосування, а також основні закономірності та тенденції розвитку вчень про злочин та покарання. Дисципліною передбачається вивчення комплексу кримінально-правових інститутів теорії кримінального права та основних складів злочинів, які передбачені нормами Особливої частини Кримінального кодексу України, постанов Пленуму Верховного Суду України, а також окремих положень актів зарубіжного законодавства.


Дисципліна «Проблеми виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав людини» є досить нова та не достатньо розроблена у теорії та практиці кримінального процесу, але питання, які виносяться студентам для вивчення, є достатньо унормованими та дають змогу отримати достатню кількість знань, аби досягти її мети за завдань.  За правилами ч. 4 ст. 9 КПК у разі якщо його норми суперечать міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, у кримінальному провадженні застосовуються положення відповідного міжнародного договору України. Крім цього, за змістом ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ. Такий обов’язок покладено на суд також з огляду на ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права. Саме ці положення говорять про високий рівень актуальності вивчені вищевказаного предмету та його обовязкового практичного застосування. Метою курсу є - розширення, систематизацію та поглиблення знань здобувачів вищої освіти про основні правові позиції Європейського суду з прав людини при тлумаченні і застосуванні ним Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; забезпечення поглибленого вивчення слухачами магістратури практики Європейського суду з прав людини та спрямований на розширення, систематизацію та поглиблення знань про основні правові позиції Європейського суду з прав людини в частині здійснення кримінально-правового захисту людини; розвинути вміння правильного застосування знань, одержаних під час вивчення практики Європейського суду з прав людини і її застосування національними судовими інстанціями; формувати ціннісні орієнтири відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особи; виховувати активну громадянську позицію; формувати високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.


Дисципліна «Криміналістика» розширює, систематизує та поглиблює знання здобувачів вищої освіти про основні питання поняття, сутності і завданнь криміналістичної діяльності, засади такого виду діяльності, суб’єкти криміналістичних досліджень, порядок отримання доказів та доказування у кримінальному процесі з застосуванням криміналістичних методик, забезпечення поглибленого вивчення слухачами застосування криміналістичної техніки, спрямованого на розширення, систематизацію та поглиблення знань про основні правові позиції Європейського суду з прав людини в частині здійснення кримінально-процесуального захисту людини.


Дисципліна "Кримінальний процес" не є досить нова та достатньо розроблена у теорії та практиці кримінального процесу, тому питання, які виносяться студентам для вивчення, є достатньо унормованими та дають змогу отримати достатню кількість знань, аби досягти її мети за завдань. Кримінальний процес України – це одна із основних, фундаментальних та базових юридичних дисциплін у підготовці висококваліфікованих спеціалістів- юристів вищих навчальних закладах. Її призначення – надати можливість здобувачам ступеня вищої освіти отримати необхідну інформацію про те, як має здійснюватися кримінальне провадження.