Мета дисципліни – формування теоретичних та практичних навичок оформлення у відповідності до вимог діючих міжнародних машинобудівних стандартів креслених та текстових конструкторських документів відповідно до різних етапів життєвого циклу об’єктів машинобудування з використанням системи автоматизованого проектування в комплексі SolidWorks Education Editon, наданої кафедрі як грант компанії Dassault Systèmes SOLIDWORKS.


Мета нормативної дисципліни «Гірничі машини» – надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з обранням, обґрунтуванням і вибором раціональної сукупності механічного устаткування для реалізації відомих технологічних схем видобутку корисної копалини підземним, відкритим або підводним способами та її первинної переробки.

Вивчаються конструкції гірничих машин та комплексів обладнання для підземного видобутку корисних копалин. Надається інформація про класифікацію гірничих машин, етапи механізації підземних гірничих робіт, особливості будови очисних комбайнів та стругів, механізованного кріплення, комплексів очисного обладнання, прохідницьких комбайнів та комплесів, бурового обладнання, машин для закладання виробленого простору, засобів гідромеханізації, особливості монтажу очисних комплексів

Сутність видобутку корисних копалин полягає у відокремленні шматків твердої корисної копалини від гірничого масиву підземним, відкритим або підводним способами, а також її транспортуванні до складу, дробильно-сортувального заводу або збагачувальної фабрики. Для цього застосовуються бурові, виймально-навантажувальні, виймально-транспортуючі машини; механізоване кріплення гірничих виробок; машини для підводного видобутку та гідромеханізації; автомобільний, конвеєрний, трубопровідний та локомотивний транспорт; засоби закладання виробленого простору, машини для переробки корисних копалин.

Мета вибіркової дисципліни «Гірничі машини та комплекси» – надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з обранням, обґрунтуванням і вибором раціональної сукупності механічного устаткування для реалізації відомих технологічних схем видобутку корисної копалини підземним, відкритим або підводним способами та її первинної переробки.

Мета курсу – розкрити за допомогою лекцій та проведення лабораторних робіт основи використання програмного продукту MS Project у плануванні та контролю проведення робіт з експлуатації та обслуговуванні гірничих машин

Завдання курсу:

  • розширення світоглядного і професійного горизонту в результаті ознайомлення з основами науки <Планування проектами>;
  • формування уявлення про сітьове і календарне планування проектами та побудову діаграм Ганта;
  • набуття студентами навичок пояснення видів робіт, їх ієрархії та типів зв’язків між ними;
  • ознайомлення студентів з інтерфейсом та основами роботи у програмі MS Project;
  • формування у студентів теоретичних навичок технології складання простих проектів і управління ними з використанням програми MS Project;
  • набуття студентами навичок використання в практичній діяльності програми MS Project при побудові лабораторних проектів з експлуатації і обслуговування гірничих машин.

 

Мета  дисципліни: дати студентам загальну систему знань та вмінь, необхідних в практичній діяльності фахівця в галузі захисту інтелектуальної власності. 

У результаті вивчення дисципліни студент набуде знань, які дозволять йому проводити патентно-інформаційний пошук; складати та подавати заявку на винахід, корисну модель та промисловий зразок; складати ліцензійний договір на використання об’єктів інтелектуальної власності.

Мета курсу – надання умінь та знань стосовно аналізу якості та собівартості виготовлення проектованого виробу машинобудування на підставі даних про його склад, масу і габарити, розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість.

Науково-дослідна робота магістра з розрахунку та конструювання гірничих машин для видобутку корисних копалин

Мета: ознайомлення студентів із прийомами створення креслень за допомогою САD SolidWorks, оволодіння практичними навичками оформлення креслень в САD SolidWorks відповідно до державних стандартів оформлення конструкторської документації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: правила оформлення робочої конструкторської документації згідно діючих стандартів;

принципи створення креслення в пакеті SolidWorks.

вміти: розробляти робочу конструкторську документацію, оформляти закінчені проектно-конструк­торські роботи з перевіркою відповідності розроблювальних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам;

оформлювати креслення в САD SolidWorks.

Мета курсу - опанувати теорією, придбати стійкі навички і вміння у використанні комп'ютерних технологій при проектуванні, включаючи геометричне моделювання, комп'ютерний аналіз на прикладі виконання проектів гірничого обладнання

Мета курса "Обладнання гірничого виробницта"– ознайомлення студентів з машинами та обладнанням, які використовуються для видобутку корисних копалин, надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з цими машинами як обєктами їх виготовлення, складання та експлуатації.

Мета дисципліни «Основи комп’ютерного інжинірингу»: формування у студентів уявлень про майбутню професійну діяльність і інженерну практику, розвиток інтересу і посилення мотивації до навчання обраної спеціальності, підготовка майбутніх випускників до комплексної інженерної діяльності, пов'язаної з життєвим циклом технічних об'єктів, систем і технологічних процесів; залучення студентів в інженерну практику з використання комп'ютерного інжинірингу за допомогою рішення нескладних завдань з проектування, моделювання та технічного аналізу індивідуально і в командах.

В результаті вивчення дисципліни у студентів сформуються компетенції:

– здатність уявляти інжиніринг у галузевому машинобудуванні, як комплексну інженерну діяльність, що містить вивчення потреб ринку в продукції машинобудування, пошук можливостей для задоволення цих потреб, проектний менеджмент і планування виробництва.

– моделювання та аналіз роботи нескладних технічних об'єктів і механізмів машин за допомогою сучасних систем CAD / CAE / САМ.

Об’єкт діяльності магістра спеціальності 133 Галузеве машинобудування – обладнання для підземного, відкритого, гідравлічного та підводного видобутку корисних копалин.

Сутність видобутку корисних копалин полягає у відокремленні шматків твердої корисної копалини від гірничого масиву підземним, відкритим або підводним способами, а також її транспортуванні до складу, дробильно-сортувального заводу або збагачувальної фабрики. Для цього застосовуються бурові, виймально-навантажувальні, виймально-транспортуючі машини; механізоване кріплення гірничих виробок; машини для підводного видобутку та гідромеханізації; автомобільний, конвеєрний, трубопровідний та локомотивний транспорт; засоби закладання виробленого простору, машини для переробки корисних копалин.

Мета вибіркової дисципліни «Основи конструювання гірничих машин для підводного видобутку корисних копалин» – надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) магістра, пов’язаних з обранням, обґрунтуванням і вибором раціональної сукупності механічного устаткування для реалізації відомих технологічних схем видобутку корисної копалини підводним способом та її первинної переробки.

Мета курсу - сформувати компетенції у студентів напряму машинобудування в області методології системного проектування і конструювання технічних об'єктів будь-якого ступеня складності, зокрема механічного обладнання, машин, установок, використовуваних зокрема для видобутку, переробки і транспортування корисних копалин.

Мета курсу - вивчити технології промислового дизайну, навчитися їх використовувати при проектуванні гірничого обладнання

Мета курсу – надання умінь та знань стосовно застосування та розробки промислової робототехніки.

Мета курсу - надання умінь та знань стосовно принципів автоматизації проектування, складу і структури САПР, методів автоматизованого проектування у машинобудуванні та особливостей розробки і застосування САПР.

Модуль 1. Технологія підземного видобутку корисних копалин. Наведено класифікацію підземних родовищ корисних копалин. Описані основні параметри шахти, класифікація та особливості будови гірничих виробок. Подано основи технології проведення підготовчих та очисних гірничих робіт. Описано наземний комплекс споруд шахти.

Об’єкт діяльності бакалавра спеціальності 133 Галузеве машинобудування – технологічні умови використання виробів гірничого машинобудування при реалізації процесів відкритого, підземного, підводного видобутку та збагачення корисних копалин, визначення параметрів технологічних процесів для забезпечення їх безпечної та ефективної реалізації, основні типи гірничого обладнання.

Сутність використання виробів гірничого машинобудування для видобутку та збагачення корисних копалин полягає у відокремленні шматків твердої корисної копалини від гірничого масиву підземним, відкритим або підводним способами, транспортуванні, при необхідності, її на поверхню, відділенням корисної копалини від порожньої породи та приведенням до виду, придатного до подальшого використання споживачем або іншими галузями промисловості.

Мета вибіркової дисципліни <Технологічні умови використання виробів гірничого машинобудування> – надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з обранням раціональних технологічних умов використання виробів гірничого машинобудування при видобутку корисної копалини підземним, відкритим та підводним способами.