Мета: ознайомлення студентів із прийомами створення креслень за допомогою САD SolidWorks, оволодіння практичними навичками оформлення креслень в САD SolidWorks відповідно до державних стандартів оформлення конструкторської документації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: правила оформлення робочої конструкторської документації згідно діючих стандартів;

принципи створення креслення в пакеті SolidWorks.

вміти: розробляти робочу конструкторську документацію, оформляти закінчені проектно-конструк­торські роботи з перевіркою відповідності розроблювальних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам;

оформлювати креслення в САD SolidWorks.