Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проведення аналізу і розрахунку надійності машин і комплексів на етапі їх проектування для забезпечення ефективності використання за призначенням.

Опанування курсу дозволить на підставі інформації про призначення проектованої машини та характер її навантаження в часі визначати нормовані показники надійності для машини в цілому, її складових одиниць і деталей. Складати план дослідницьких випробувань машин і комплексів на надійність.  Оцінювати показники їх надійності за наслідками обмеженої кількості спостережень, володіти методами визначення параметричних оцінок показників надійності. Розробляти конструкції й проекти машин, що мають необхідний і достатній рівень надійності для досягнення запланованої експлуатаційної продуктивності в процесі функціювання, мають прийнятні питомі капітальні витрати.