Курсовий проєкт – один з етапів навчання студентів випускного курсу, готує їх до виконання випускної кваліфікаційної роботи на набуття освітньої кваліфікації бакалавра з галузевого машинобудування.
Курсовий проект з інжинірингу у машинобудуванні є видом самостійної навчальної творчої роботи інженерного проєктування, яка виконується студентом протягом останнього навчального семестру з метою систематизації, поглиблення, закріплення та узагальнення знань та навичок, отриманих під час навчання за дисципліною «Інжиніринг у машинобудуванні».
Мета курсового проєкту – формування у студентів творчих навичок вирішення інженерних завдань з розрахунку і проєктування технічних об’єктів галузевого машинобудування за допомогою набутих у процесі навчання фахових компетентностей з використанням методів комп’ютерного інжинірингу.
Задача курсового проекту – перевірка здібностей студента за компетентносним підходом та його здатності до самостійного виконання закінченої конструкторської розробки, а також визначення рівня його підготовки та його готовності до виконання випускної кваліфікаційної роботи у відповідності до вимог освітньо-професійної програми «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування.