Навчальна практика є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» рівня «бакалавр» у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». Вона є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і
дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачам вищої освіти та можливість їхнього працевлаштування на українському та
міжнародному ринках праці.

Мета навчальної практикиознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою фахівця з міжнародних економічних відносин та формування професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності; формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.


Навчальна дисципліна «Фірми, ринкові структури та стратегії у світовій практиці» спрямована на вивчення природи фірми, закономірностей  формування та особливостей функціонування галузевих ринків, а також на набуття знань щодо стратегій конкурентної поведінки фірм в умовах недосконалої конкуренції. У ході вивчення даної дисципліни студенти  отримують теоретичні знання і разом з цим навчаються їх використовувати при вирішенні конкретних завдань, пов’язаних із виявленням тенденцій трансформації структури ринку як основи для зміни стратегічної поведінки фірм, що прагнуть досягти своїх економічних цілей. Курс ґрунтується на взаємопов’язаній логіці формування аналітичного апарату, економічного аналізу та прийняття стратегічних рішень. Передбачає роботу з теоретичними моделями, емпіричними даними та базується на використанні сучасних інформаційних технологій.


Знайомить з вимогами до професійних навичок, знань та умінь сучасного фахівця з міжнародних економічних відносин; з методами пошуку релевантної та достовірної інформації для успішної роботи. Розповість, як найкращім чином організувати знайдену інформацію та як її представити, що б на неї звернули увагу. Ви навчитесь складати таблиці в програмі Excel, отримаєте знання для побудови зрозумілих та незабутніх графіків і діаграм.


Метою викладання дисципліни є розширення та поглиблення теоретичних знань студентів з питань структури та основ функціонування економік зарубіжних країн.


Мета дисципліни  – формування у здобувачів вищої освіти концептуальних знань щодо сучасних форм, особливостей, закономірностей та тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин;  набування  практичних навичок  аналізу складних явищ у світогосподарських  зв’язках в умовах глобалізації світової економіки.

 Завдання курсу:

- сформувати у здобувачів вищої освіти знання про систему міжнародних економічних відносин, їх сутність, форми, рівні та еволюцію в  сучасних  умовах;
-
виробити  системний підхід до аналізу процесів  і напрямів розвитку сучасних міжнародних економічних відносин , економічних зв’язків та взаємовідносин суб’єктів світової економіки;

- навчити здобувачів вищої освіти використовувати інформацію  про стан  окремих форм міжнародних економічних відносин  для прийняття відповідних управлінських рішень і оцінки  їх ефективності, а також  здійснювати аналіз основних економічних подій  у  міжнародних економічних відносинах і геополітичній обстановці;

- формувати у здобувачів вищої освіти вміння пов’язувати процеси, які відбуваються у світі,  з економічними проблемами України; визначити місце України у системі світогосподарських зв’язків.


Навчальна практика (Вступ до фаху) є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» рівня «бакалавр» у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». Вона є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачам вищої
освіти та можливість їхнього працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці.


Про що цей курс


 – Про те, як виникають інститути, і як вони впливають на нашу поведінку, і отже, на економічні результати суспільства, організацій, сімей і держав.

 – Про те, як економісти досліджують інститути, і яке значення для соціальних наук має міждисциплінарний взаємодія.

– Про те, як висновки інституційної економіки застосовуються на практиці.


Інвестиційна діяльність є основою подальшого розвитку підприємства будьякої галузевої приналежності та форми власності. Інвестиції відіграють вирішальну роль у відтворювальних процесах на підприємстві, оскільки саме вони забезпечують підвищення технічного та організаційного рівня виробництва, створення і впровадження техніки і технологій, сучасних систем організації та управління економічними та фінансовими процесами.

Предметом курсу є методологічні основи і практичні заходи економічної експертизи й оцінки реальності та ефективності інвестиційного проекту для прийняття інвестором рішення. Проектування є одним з найважливіших етапів в інвестиційному процесі, оскільки прийняті технологічні, фінансові, управлінські рішення досить важко скоригувати без значних втрат уже після початку робіт. У процесі вивчення дисципліни студенти ознайомляться з методами та формами інвестиційної діяльності підприємств, цілями інвестування, етапами реалізації інвестиційних проектів та особливостями діяльності підприємств у сфері фінансового інвестування. 

Мета навчальної дисципліни — надати студентам можливості для вивчення теоретично-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів та навчити студентів працювати з інвестиційним проектом як основною формою планування і обґрунтування інвестицій.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: ‒ вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств і фізичних осіб; ‒ набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування; ‒ набуття практичних навичок з визначення вартості капіталу та потреб підприємства у капіталі; ‒ вивчення порядку організації і проведення інвестиційного процесу на підприємстві; ‒ оволодіння методами та прийомами моделювання інвестиційної діяльності.

Цей предмет присвячений вивченню студентами головних аспектів геоекономічної політики, особливостей конкуренції та взаємодії основних суб’єктів глобальної економіки.  

У ході курсу досліджуються основні  соціально-економічні тенденції –  глобалізація, економічна інтеграція, діяльність міжнародних органів регулювання, закономірності світової торгівля, міжнародних інвестицій, діяльність ТНК тощо. Це вступний курс, придатний для тих, хто хоче отримати базові знання про економічні процеси у світі.


        Дисципліна вивчає організаційно-економічний механізм управління підприємством. Теорія фірми дозволяє розуміти і оцінювати ефективність  прийняття управлінських рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.  Результатом вивчення дисципліни Теорія фірми стане ваше усвідомлення особливостей функціонування фірм у сучасних умовах господарювання, розуміння їх ринкового позиціонування

       В сучасному світі жодна економіка світу не існує як закрита, ізольована від зовнішнього світу. Більше того, в останнє десятиліття сучасне економічне життя стало суцільно  глобальним. Що це означає? Відповіді на ці запитання дає саме Міжнародна економіка.

       Міжнародна економіка вивчає особливості сучасного економічного життя в різних країнах світу. Вивчаючи її, ми дізнаємось про основні форми міжнародних економічних відносин між країнами, процеси інтеграції та глобалізації, міжнародну економічну політику. Розуміння процесів в сучасній міжнародній економіці дає відповідь на складні виклики економічного сьогодення.

Мета дисципліни- це формування у студентів цілісного, системного уявлення про сучасну міжнародну економіку, розуміння основних тенденцій її розвитку

Завдання дисципліни- досягнути розуміння студентами сутності сучасної міжнародної економіки

          Сучасна економіка є глобальною. Що це означає?

          Глобалізація  - це складне явище взаємозалежності економік, що виникає у зв’язку з обміном товарів і послуг та потоками капіталів.  Це процес, завдяки якому досягнення, рішення і діяльність людей в одній частині земної кулі справляють значний вплив на окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах світу.

Мета дисципліни – це  розвиток і формування у студентів цілісного, системного уявлення про сучасну глобальну економіку, розуміння основних тенденцій її розвитку, органічного взаємозв'язку економічних і політичних процесів, виявлення макрорегіональної специфіки та основних характеристик провідних держав.

Завдання дисципліни – досягнути розуміння студентами сутності сучасної глобальної економіки.

Після  вивчення дисципліни Глобальна економіка, студенти будуть вміти:

- аналізувати події та явища міжнародного життя;

- інтерпретувати події в різних країнах і регіонах;

- визначати напрямок, швидкість і силу різних тенденцій глобального розвитку;

- застосовувати на практиці отримані знання та навички для самостійної аналітичної роботи

- орієнтуватися в складному комплексі сучасних проблем глобальної економіки;

- оцінювати взаємозв'язок і взаємовпливу глобальної та української економіки;

- самостійно аналізувати соціально-економічну ситуацію в країні і за кордоном і застосовувати отримані в процесі вивчення курсу "Глобальна економіка" знання, уміння і навички.


Головна мета викладання дисципліни - формування у студентів наукового розуміння специфіки антикварної торгівлі через вивчення особливостей ціноутворення на різні предмети антикваріату з урахуванням ступеня їх рідкості.

Освоєння дисципліни передбачає отримання студентами не тільки відповідних теоретичних знань, а й навичок практичної роботи з предметами антикваріату.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- основні законодавчі та нормативні матеріали, які регламентують атрибуцію та експертизу предметів антикваріату на вітчизняному антикварному ринку;

- сутність і особливості ціноутворення на антикваріат;

- основні фактори, що впливають на ціноутворення предметів антикваріату;

- критерії рідкості різних предметів антикваріату;

- цілі і завдання експертизи предметів антикваріату.

володіти:

- спеціальною термінологією в області торгівлі антикваріатом і колекціонування;

- основними принципами, методами вивчення і оцінки різних предметів антикваріату;

- навичками експертизи окремих предметів антикваріату і її документального оформлення;

- навичками роботи зі спеціальними довідниками по окремим видам антикваріату.

вміти:

- орієнтуватися в кон'юнктурі антикварного ринку і визначати суспільні потреби в окремих видах товарів;

- прогнозувати розвиток торговельної діяльності, забезпечуючи її конкурентоспроможність на антикварному ринку;

- організовувати роботу з різними видами антикварного асортименту, виробляти їх кваліфікований відбір і оцінку.


У дисципліні розглядаються теоретичні питання щодо основних закономірностей функціонування фірм, досліджується сутність та фактори, які формують організацію фірм; визначаються умови інноваційної підприємницької діяльності, конкуренції, аналізуються основні тенденції економічного розвитку фірм у постіндустріальній економіці.


 Курс лекцій з дисципліни "Національна та інституціональна економіка" дозволить сформувати знання загального та особливого у становленні, сучасному стані та перспективах розвитку національної економіки; вміння збирати необхідний матеріал, аналізувати існуючи стан та моделювати соціально-економічний розвиток регіонів, галузей та всього народногосподарського комплексу; вміння складати прогнози та навички стратегічного та тактичного планування з використанням сучасних економіко-математичних методів

Мікроекономіка є нормативною дисципліною для вивчення всіма студентами економічних спеціальностей. Вона дає розуміння поведінки споживача та виробника у ринковому середовищі. Поведінки виробника у різних ринкових умовах, в залежності від ступеню конкурентності.

Підготовчий курс з дисципліни "Історія економіки та економічної думки"

Макроекономіка є обов"язковою дисципліною для вивчення студентами інституту Економіки всіма спеціальностями

Підготовчий курс з дисциплін "Мікроекономіка"