Дисципліна «Історія економіки та економічної думки» покликана дати студентам можливості виробити нове бачення складних економічних відносин сучасного суспільства, навчитися логічно обґрунтовувати ті чи інші положення, аби повніше аналізувати реальні економічні процеси, зіставляти різні точки зору. Це буде запорукою подолання стереотипів, сприятиме розширенню економічного кругозору, допоможе студенту зорієнтуватися у виборі максимально ефективного рішення.


Мета вивчення дисципліни – формування у здобувачів відповідних дисциплінарних компетентностей щодо порівняльного історико-економічного аналізу моделей розвитку світового господарства та економічних ідей, теорій, шкіл на основі глибокого вивчення господарського досвіду минулих поколінь у різних країнах та в різні епохи.Курс "Економічна теорія" розроблений для студентів спеціальності 073 Менеджмент бакалаврського рівня вищої освіти. 

Мета дисципліни – формування у здобувачів відповідних дисциплінарних компетентностей щодо розуміння основних закономірностей економічного розвитку суспільства, набуття базових економічних знань, а також формування навичок економічного мислення у майбутніх спеціалістів.


Мета дисципліниформування у здобувачів вищої освіти компетентностей щодо  пізнання особливостей валютної та податкової політики  зарубіжних країн та використання їх у практичній діяльності з питань регулювання взаємовідносин суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності різних форм власності.


       Навчальна дисципліна «Міжнародне ціноутворення» знайомить слухачів з основними закономірностями ціноутворення у світовій економіці.

        Вивчаючи міжнародне ціноутворення, студенти отримують знання про об’єктивні чинники та критерії формування ціни на світових ринках, про механізм міжнародного ціноутворення. Разом з цим дисципліна міжнародне ціноутворення формує певний рівень мислення майбутніх спеціалістів, закладає підґрунтя необхідне для практичної діяльності, допомагає комплексно аналізувати сукупність усіх факторівщо впливають на формування цін у світовій економіці, прогнозувати тенденції їх змін у майбутньому і приймати правильні рішення щодо своєї економічної діяльності.


Міжнародні економічні відносини та світова політика – це курс, в якому досліджуються особливості, закономірності та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, зокрема: міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. Наші здобувачі вищої освіти розглядатимуть кейси, ситуаційні задачі, а також братимуть участь у панельних презентаціях, дискусіях і обговореннях.

 


Мікроекономіка вивчає економічні відносини між певними економічними суб’єктами (домогосподарствами, фірмами), процес прийняття цими суб’єктами оптимальних економічних рішень щодо розподілу ресурсів, особливості функціонування і розвитку окремих ринків товарів і ресурсів, наслідки впливу державного регулювання на ці ринки. Дисципліна «Мікроекономіка» досліджує, як раціонально діють домогосподарства і фірми в умовах обмеженості ресурсів та наявних альтернативних можливостей, а також поза межами будь-яких правил поведінки (інститутів).


Невизначеність є фактом життя. Люди мають справу з ризиком кожного разу, коли вони миються в душі, переходять вулицю чи роблять інвестицію. Про­те існують фінансові інституції, такі як ринки страхових послуг та фондові рин­ки, які можуть зменшити принаймні деякі з цих ризиків.


Навчальна дисципліна «Фірми, ринкові структури та стратегії у світовій практиці» спрямована на вивчення природи фірми, закономірностей  формування та особливостей функціонування галузевих ринків, а також на набуття знань щодо стратегій конкурентної поведінки фірм в умовах недосконалої конкуренції. У ході вивчення даної дисципліни студенти  отримують теоретичні знання і разом з цим навчаються їх використовувати при вирішенні конкретних завдань, пов’язаних із виявленням тенденцій трансформації структури ринку як основи для зміни стратегічної поведінки фірм, що прагнуть досягти своїх економічних цілей. Курс ґрунтується на взаємопов’язаній логіці формування аналітичного апарату, економічного аналізу та прийняття стратегічних рішень. Передбачає роботу з теоретичними моделями, емпіричними даними та базується на використанні сучасних інформаційних технологій.


Знайомить з вимогами до професійних навичок, знань та умінь сучасного фахівця з міжнародних економічних відносин; з методами пошуку релевантної та достовірної інформації для успішної роботи. Розповість, як найкращім чином організувати знайдену інформацію та як її представити, що б на неї звернули увагу. Ви навчитесь складати таблиці в програмі Excel, отримаєте знання для побудови зрозумілих та незабутніх графіків і діаграм.


Метою викладання дисципліни є розширення та поглиблення теоретичних знань студентів з питань структури та основ функціонування економік зарубіжних країн.


Навчальна практика (Вступ до фаху) є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» рівня «бакалавр» у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». Вона є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачам вищої
освіти та можливість їхнього працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці.


Про що цей курс


 – Про те, як виникають інститути, і як вони впливають на нашу поведінку, і отже, на економічні результати суспільства, організацій, сімей і держав.

 – Про те, як економісти досліджують інститути, і яке значення для соціальних наук має міждисциплінарний взаємодія.

– Про те, як висновки інституційної економіки застосовуються на практиці.


Інвестиційна діяльність є основою подальшого розвитку підприємства будьякої галузевої приналежності та форми власності. Інвестиції відіграють вирішальну роль у відтворювальних процесах на підприємстві, оскільки саме вони забезпечують підвищення технічного та організаційного рівня виробництва, створення і впровадження техніки і технологій, сучасних систем організації та управління економічними та фінансовими процесами.

Предметом курсу є методологічні основи і практичні заходи економічної експертизи й оцінки реальності та ефективності інвестиційного проекту для прийняття інвестором рішення. Проектування є одним з найважливіших етапів в інвестиційному процесі, оскільки прийняті технологічні, фінансові, управлінські рішення досить важко скоригувати без значних втрат уже після початку робіт. У процесі вивчення дисципліни студенти ознайомляться з методами та формами інвестиційної діяльності підприємств, цілями інвестування, етапами реалізації інвестиційних проектів та особливостями діяльності підприємств у сфері фінансового інвестування. 

Мета навчальної дисципліни — надати студентам можливості для вивчення теоретично-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів та навчити студентів працювати з інвестиційним проектом як основною формою планування і обґрунтування інвестицій.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: ‒ вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств і фізичних осіб; ‒ набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування; ‒ набуття практичних навичок з визначення вартості капіталу та потреб підприємства у капіталі; ‒ вивчення порядку організації і проведення інвестиційного процесу на підприємстві; ‒ оволодіння методами та прийомами моделювання інвестиційної діяльності.

        Дисципліна вивчає організаційно-економічний механізм управління підприємством. Теорія фірми дозволяє розуміти і оцінювати ефективність  прийняття управлінських рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.  Результатом вивчення дисципліни Теорія фірми стане ваше усвідомлення особливостей функціонування фірм у сучасних умовах господарювання, розуміння їх ринкового позиціонування

       В сучасному світі жодна економіка світу не існує як закрита, ізольована від зовнішнього світу. Більше того, в останнє десятиліття сучасне економічне життя стало суцільно  глобальним. Що це означає? Відповіді на ці запитання дає саме Міжнародна економіка.

       Міжнародна економіка вивчає особливості сучасного економічного життя в різних країнах світу. Вивчаючи її, ми дізнаємось про основні форми міжнародних економічних відносин між країнами, процеси інтеграції та глобалізації, міжнародну економічну політику. Розуміння процесів в сучасній міжнародній економіці дає відповідь на складні виклики економічного сьогодення.

Мета дисципліни- це формування у студентів цілісного, системного уявлення про сучасну міжнародну економіку, розуміння основних тенденцій її розвитку

Завдання дисципліни- досягнути розуміння студентами сутності сучасної міжнародної економіки

          Сучасна економіка є глобальною. Що це означає?

          Глобалізація  - це складне явище взаємозалежності економік, що виникає у зв’язку з обміном товарів і послуг та потоками капіталів.  Це процес, завдяки якому досягнення, рішення і діяльність людей в одній частині земної кулі справляють значний вплив на окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах світу.

Мета дисципліни – це  розвиток і формування у студентів цілісного, системного уявлення про сучасну глобальну економіку, розуміння основних тенденцій її розвитку, органічного взаємозв'язку економічних і політичних процесів, виявлення макрорегіональної специфіки та основних характеристик провідних держав.

Завдання дисципліни – досягнути розуміння студентами сутності сучасної глобальної економіки.

Після  вивчення дисципліни Глобальна економіка, студенти будуть вміти:

- аналізувати події та явища міжнародного життя;

- інтерпретувати події в різних країнах і регіонах;

- визначати напрямок, швидкість і силу різних тенденцій глобального розвитку;

- застосовувати на практиці отримані знання та навички для самостійної аналітичної роботи

- орієнтуватися в складному комплексі сучасних проблем глобальної економіки;

- оцінювати взаємозв'язок і взаємовпливу глобальної та української економіки;

- самостійно аналізувати соціально-економічну ситуацію в країні і за кордоном і застосовувати отримані в процесі вивчення курсу "Глобальна економіка" знання, уміння і навички.


У дисципліні розглядаються теоретичні питання щодо основних закономірностей функціонування фірм, досліджується сутність та фактори, які формують організацію фірм; визначаються умови інноваційної підприємницької діяльності, конкуренції, аналізуються основні тенденції економічного розвитку фірм у постіндустріальній економіці.


 Курс лекцій з дисципліни "Національна та інституціональна економіка" дозволить сформувати знання загального та особливого у становленні, сучасному стані та перспективах розвитку національної економіки; вміння збирати необхідний матеріал, аналізувати існуючи стан та моделювати соціально-економічний розвиток регіонів, галузей та всього народногосподарського комплексу; вміння складати прогнози та навички стратегічного та тактичного планування з використанням сучасних економіко-математичних методів

Мікроекономіка є нормативною дисципліною для вивчення всіма студентами економічних спеціальностей. Вона дає розуміння поведінки споживача та виробника у ринковому середовищі. Поведінки виробника у різних ринкових умовах, в залежності від ступеню конкурентності.

Підготовчий курс з дисципліни "Історія економіки та економічної думки"

Макроекономіка є обов"язковою дисципліною для вивчення студентами інституту Економіки всіма спеціальностями

Підготовчий курс з дисциплін "Мікроекономіка"