Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань процесів відкритих гірничих робіт і практичних навичок щодо вибору та обґрунтування гірни-чотранспортного обладнання при розробці родовищ відкритим способом

Теоретичні та методичні матеріали практики курсу Інформаційні технології при відкритих гірничих робота

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок, щодо впровадження інформаційних технологій при розробці родовищ  відкритим способом.
Завдання курсу:

ознайомити студентів з розвитком геоінформатики, що пов’язана з гірничою справою у світі та в Україні; структурою та класифікацією інформаційних систем;
засвоїти студентами основні відомості та фундаментальні поняття геоінформатики, функціональні можливості інформаційних систем;
навчити студентів володіти основними принципами створення трьохвимірних гірничо-геологічних моделей родовищ корисних копалин з використанням програми “Miсromine”. Навчити студентів практично використовувати програмний продукт “Miсromine” при проектуванні.

Мета дисципліни – формування умінь та компетенції з процесів, технології, організації та техніки безпеки при розробці пологих, похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин відкритим способом.

Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо технології, організації та техніки безпеки при розробці пологих, похилих і крутоспадних родовищ корисних копалин, навчати визначення основних параметрів схем, технологічних і економічних  показників роботи кар’єрів за визначеними критеріями, а також розробляти креслення планів гірничих робіт.  

 

Основні розділи дисципліни:

-         загальні відомості про особливості відкритої розробки родовищ твердих корисних копалин;

-         елементи та параметри кар’єрів;

-         виробнича потужність кар’єрів;

-         періоди та виробничі процеси відкритих гірничих робіт;

-         підготовка гірських порід до виймання;

-         виймально-навантажувальні роботи;

-         переміщення гірничої маси;

-         складування відходів гірничого виробництва;

-         розкриття кар’єрних полів;

-         гірничотранспортні системи відкритої розробки родовищ корисних копалин;

-         суцільні гірничотранспортні системи надто мілких кар’єрів;

-         суцільні гірничотранспортні системи мілких кар’єрів;

-         суцільні гірничотранспортні системи кар’єрів середньої глибини і глибоких;

-         заглиблювальні гірничотранспортні системи розробки;

-         конструювання заглиблювальних гірничотранспортних систем;

-         заглиблювально-суцільні гірничотранспортні системи;

-         методика розрахунку та технологічні рішення щодо обґрунтування ефективності відкритої розробки родовищ корисних копалин;

-         параметри засипки відпрацьованих глибоких кар’єрів.

 

У результаті вивчення дисципліни «Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин» студент повинен вміти: визначати основні параметри глибоких кар’єрів; встановлювати коефіцієнти розкриву та кінцеву глибину кар’єру; будувати й аналізувати графіки режиму гірничих робіт; визначати параметри робочої зони кар’єру; планувати річні графіки і поглиблення гірничих робіт у кар’єрі; визначати продуктивність кар’єру за корисними копалинами і розкривними породами; визначати коефіцієнти розкриву і застосовувати їх при встановленні кінцевої глибини кар’єру під час розробки похилих і крутоспадних родовищ; виконувати гірничо-геометричний аналіз родовищ і будувати графіки режиму гірничих робіт і календарного плану розробки корисних копалин; встановлювати доцільні способи розкриття та системи розробки пологих, похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин; оцінювати ефективність систем розробки родовищ у залежності від геологічних умов їх залягання за визначеними критеріями; виконувати креслення в ескізі та масштабі параметрів систем розробки пологих, похилих та крутоспадних родовищ; використовувати технологічні та економічні критерії для визначення ефективності технологій розробки родовищ; оцінювати і аналізувати креслення проектних схем розробки родовищ; за встановленими залежностями визначати основні параметри та економічні показники систем розробки родовищ.


<Технологія та безпека виконання вибухових робіт> – складова будь-якого гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з напрямуГірництвоДисципліна формує світогляд на головні принципи розробки родовищ корисних копалин, на вивчення наукових основ сучасних методів видобування корисних копалин, а також технологічні процеси та засоби їх реалізації. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва пов’язані з оцінкою і виявленням найкращих варіантів ефективної та безпечної технології ведення вибухових робіт при підготовці скельних гірських порід до виймання; технологічних процесів за конкретних гірничо-геологічних умов; складу технологічного комплексу; продуктивності підприємства; вибору та застосування наявних вибухових речовин, засобів ініціювання а також технології виготовлення вибухових речовин на місцях ведення вибухових робіт. В подальшій підготовці фахівця одержані знання є базою для опанування традиційних і нетрадиційних способів розробки родовищ корисних копалин.

Геотехнології гірництва (Гірничі роботи) – складова будь-якого гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з напряму Гірництво. Дисципліна формує світогляд на головні принципи розробки родовищ корисних копалин, на вивчення наукових основ сучасних методів видобування корисних копалин, а також технологічні процеси та засоби їх реалізації. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва пов’язані з оцінкою і виявленням найкращих варіантів розкриття, підготовки і розробки родовищ корисних копалин; технологічних процесів за конкретних гірничо-геологічних умов; складу технологічного комплексу; продуктивності підприємства. В подальшій підготовці фахівця одержані знання є базою для опанування традиційних і нетрадиційних способів розробки родовищ корисних копалин.


Технологія та безпека виконання вибухових робіт> – складова будь-якого гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з напряму Гірництво. Дисципліна формує світогляд на головні принципи розробки родовищ корисних копалин, на вивчення наукових основ сучасних методів видобування корисних копалин, а також технологічні процеси та засоби їх реалізації. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва пов’язані з оцінкою і виявленням найкращих варіантів ефективної та безпечної технології ведення вибухових робіт при підготовці скельних гірських порід до виймання; технологічних процесів за конкретних гірничо-геологічних умов; складу технологічного комплексу; продуктивності підприємства; вибору та застосування наявних вибухових речовин, засобів ініціювання а також технології виготовлення вибухових речовин на місцях ведення вибухових робіт. В подальшій підготовці фахівця одержані знання є базою для опанування традиційних і нетрадиційних способів розробки родовищ корисних копалин.


Мета вивчення дисципліни дати майбутнім спеціалістам теоретичні знання основ раціонального природокористування та комплексного освоєння родовищ, а також практичні вміння щодо розв’язання технологічних задач і розрахунку схем формування та розробки техногенних родовищ.

Мета дисципліни – знайомство з процесами проектування гірничих підприємств, вивчення методів і послідовності проектування, охорони довкілля та раціонального використання земельних, природніх та матеріальних ресурсів.

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок, з оцінки впливу гірничого підприємства (кар’єра) на навколишнє середовище і організація заходів по зменшенню впливу забруднюючих речовин від дії обладнання, що задіяне у технологічному процесі видобутку корисної копалини.

Формування у студентів системного сприйняття технології гірничого виробництва при видобутку твердих корисних копалин відкритим способом. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин – складова  гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з напряму Гірництво