Зображення будь якого природного об’єкту на папері (площі) підкоряється певним принципам і законам. Зображення об'єкту на площині називають його проекцією, або кресленням, з сам процес зображення - проеціюванням.

Кожне   креслення   або   графік   повинні   давати   повне   уявлення щодо зображуваного предмету, про його окремі елементи, а також їхнє взаємоположення, тобто воно повинно бути наочним.

З   другого   боку   креслення   повинно   бути   зроблене   так,   щоб   по зображенню предмета можливо було легко встановити його розміри, тобто креслення повинно бути метричним.

   В практичній геології і маркшейдерській справі широко застосовуються графічні методи розв¢язування різноманітних практичних задач. В основі всіх способів зображень і побудов лежить метод проекцій. По способу проекціювання усі проекції розділяють на центральні і паралельні.

   Центральне проекціювання здійснюється при фотографуванні, демонстрації фільмів на екрані, в картинах художників тощо, коли з якоїсь точки (полюса) проводять пучок прямих до характерних точок предмета і знаходять точки перетину цих прямих з картинною площиною.

   Зображення одержане за допомогою центрального проекціювання називають перспективою. Воно забезпечує добру наочність креслення, але дуже погану метричність Зображення  одержане з допомогою пучка паралельних променів на площину являється кресленням, яке забезпечує добру метричність об’єкта і не зовсім задовільну наочність.

   В маркшейдерській справі найбільше застосування одержав метод ортогонального проекціювання на одну площину, який носить назву – проекції з числовими відмітками.  

   Для побудови об¢ємних наочних зображень складних геологічних структур і комплексів гірничих виробок застосовують, крім того, аксонометричні і афінні проекції, засновані на використанні паралельних проектуючих променів.

   Для одночасного зображення структурних і якісних показників покладів гірничого масиву інколи доцільно користуватися циклографічними проекціями.

   При вирішенні задач, пов’язаних з визначенням кутових величин (знаходження елементів залягання, визначення дійсних кутів між напрямками і площинами і ін.) зручно користуватись лінійними та стереографічними проекціями, які відносять до типу центральних.

Всі ці види проекціювання,  особливості побудови різних предметів в цих проекціях, та можливості іх використання в гірничій геометрії і маркшейдерії ­будуть розглянуті в межах цього курсу.

Курс присвячений ознайомленню та практичному використанні сучасних маркшейдерсько-геодезичних приладів та технологій автоматизованої обробки результатів знімань. 

Наведено програму та методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів спеціальності 184 "Гірництво" за блоком 7 "Маркшейдерська справа"

Математична обробка результатів маркшейдерських вимірювань 2018-2019

Самостійна робота виконується з використанням навчального посібника, що додається.


Основи автоматизації виробничих процесів 2018-2019

Самостійна робота виконується згідно з методичними вказівками, що додаються.

Маркшейдерські роботи при будівництві шахт 2018-2019 р.

Впродовж самостійної роботи від студентів потребується виконання лабораторних робіт №4, 6, 7 в методичних вказівках, що додаються.


Лабораторна робота, яка складається з натурних вимірів, обробці результатів та розрахунків при виконанні маркшейдерських робіт при поглибленні вертикальних стовбурів.

Маркшейдерські роботи при будівництві шахт.

Впродовж очно-дистанційного навчання від студентів потребується виконання лабораторних робіт №4, 6, 7 в методичних вказівках, що додаються.

Курс дисципліни "Маркшейдерія" для студентів спеціальності 184 "Гірництво". 

Шановні студенти! На період карантину працюємо в режимі дистанційоної освіти. Вся інформація знаходится всередині курса.


В рамках курсу студенти вивчають САПР "AutoCAD".

Шановні студенти групи 184-17ск-2ФБ!

На період карантину продовжуємо заняття з дисципліни "Автоматизація маркшейдерських розрахунків" в дистанційному режимі.