Department of Engineering, Technical Aesthetics and Design Arts


Курс створено з метою допомогти студентам у вироблені умінь створювати графічні елементи сучасних веб орієнтованих систем і оберти самі системи відповідно до потреб. З метою створення набуття навичок до розповсюдження інформації о нових виробах студенти мають змогу опанувати методи створювання сучасних електронних ресурсів та налаштовувати рекламні розсилки використовуючи системи керування контентом із відкритим вихідним кодом.


Computer scientists are more in demand than ever, and as technology grows faster and becomes more complex, that trend shows no sign of changing. Whether you’re interested in learning the fundamentals of the field, or taking the next step in your career, our Bachelor of Engineering will help you achieve your goals.

Information technology (IT) and systems courses often combine hands-on instruction with lecture components, and some programs prepare students for industry-standard certification examinations. Read on for a summary of the courses and classes most commonly available in information technology for engineering.

Мета дисциплінинадання знань, умінь та навичок необхідних для пошуку та рішення проблем щодо розробки стратегії, використання основних механізмів і інструментів сучасного забезпечення якості продукції під час виконання професійних обов’язків.


Технічна біоніка (біоміметика, біомімікрія) – прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах принципів організації, властивостей, функцій і структур живої природи.

Для біоніки джерелом натхнення є сама природа, яка настільки мудра, що сама придумала величезну безліч ідеальних форм і конструкцій.


Хмарні технології в дизайні - дисципліна що активно розвивається , спільно з оновленням сучасних технологій.

Engineering drawing, most commonly referred to as engineering graphics, is the art of manipulation of designs of a variety of components, especially those related to engineering. It primarily consists of sketching the actual component, for example a machine, with its exact dimensions. The scale of dimensions is suitably adjusted so as to properly fit within the contours of the drawing sheet.

In some cases, depending in the discipline, there are areas of particular focus, such as in the case of Structural Engineering. Another consideration is in regards to the units of measure used; these could be not only Metric or Imperial, but also the way these are noted is relevant, because it will also reflect the precision of a dimension.

Engineering drawing, is the most important aspect of mechanical engineering, as it is the fundamental need to develop the design and assembly of a machine. While the interpretation of a component in terms of sketching can be done in various methods, related to Descriptive Geometry, the three most necessary techniques of drawing/projection are:

  1. Orthographic Projection: In this method the object is placed in space in such a way that the front view of it is captured in the vertical plane, and the top view of the same, is captured in the horizontal plane. The projections of the object are perpendicular with the planar screen, and hence, the name 'orthographic'.
  2. Perspective Projection: This is a simple technique of drawing an object as how one views it. The observer's eye position, height, and the distance from the object, all influence the outcome of the drawing. Two sub-methods are adopted for this projection technique, namely, Visual Ray Method and Vanishing Point Method.
  3. Isometric Projection: This form of projection gives the total detail of the component under consideration. The basic principle behind isometric projection is that it involves the consideration of three axes that are inclined to each other making equal angles (thus the name since iso- means equal) with each other (120 deg). This is followed by transfer of actual dimensions to the isometric scale involving some basic trigonometric calculations.
Computer graphics is the discipline of generating images with the aid of computers. Today, computer graphics is a core technology in digital photography, film, video games, cell phone and computer displays, and many specialized applications. A great deal of specialized hardware and software has been developed, with the displays of most devices being driven by computer graphics hardware. It is a vast and recently developed area of computer science. 

Документація щодо дипломування

Дисципліна яка дозволяє набути розуміння змісту нормативної бази професійного навчання рівня МОН України і рівня навчального закладу; набути навичок ідентифікації нормативних документів та навичок створення нормативних документів рівня навчального закладу.

Дисципліною «Проектування взаємодії та рендерінг виробничого обладнання» забезпечуються результати навчання наведені в освітній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю 132 Матеріалознавство – здатність доносити інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід, застосовування до рішення прикладних задач дизайнерських методів обробки та донесення інформації.

Основи проектування механiзмiв технологiчного обладнання автомобiльного транспорту вивчае аспетки проектування та виробництва технологiчного обладнання

Фірмовий стиль - не примха і не мода. Він є свого роду повідомленням про індивідуальність фірми, для якої він був розроблений. Професійна коректність фірмового стилю є основна частина з об'ємного поняття - корпоративної культури і ділового іміджу компанії.

В рамках дисципліни здобувачі отримають інформацію про методи, що полегшують процес сприйняття, запам'ятовування, своєрідного кодування інформаційного повідомлення в лаконічну форму; навчяться створювати рекламні звернення що дозволять ідентифікувати користувачам отриману інформацію про товари та послуги компанії. Набудуть навичок створювати гранично лаконічні зображення, що містять в собі унікальну інформацію про компанію і формують в підсвідомості своєрідний емоційний фон, резонанс, який і визначає пріоритети запам'ятовування і силу впливу вибіркової інформації.Product Design - це створення нового продукту, який буде продаватися бізнесом своїм клієнтам. Дуже широкий коефіцієнт і ефективна генерація і розвиток ідей за допомогою процесу, який веде до нових продуктів. Таким чином, це важливий аспект розробки нового продукту.

Предметами промислового дизайну найчастіше є вироби побутового призначення промислового виготовлення. Промисловий дизайн, це не тільки мистецтво поєднання дизайну з технологіями, а й маркетинговий інструмент.

У наш час поширюються функції художників-дизайнерів та інженерів-конструкторів у процесі художнього конструювання, зростає їх вплив і попит на виробництво, економіку і культуру. Промислове мистецтво, це розвиток художнього конструювання виробів промислового виробництва через організацію предметного середовища, органічно пов’язаного з економічними, культурними, матеріально-технічними і соціальними умовами життєдіяльності суспільства.

 


Знання дисципліни дозволяє опанувати загальними методами зображення геометричних предметів та по заданим зображенням дослідити їх геометричні властивості, виконати технічне креслення деталей так та сучасні комп’ютерні технології виконання конструкторських документів.

У рамках курсу ставиться завдання навчити студентів створювати креслення, схеми, і іншу конструкторську документацію як традиційними методами нарисної геометрії, так і з використанням методів комп'ютерного 2D і 3D моделювань системами векторної комп'ютерної графіки.

Завдання курсу: дати загальне уявлення про будову і способі дії механічних частин машин, методах забезпечення працездатності їх при конструюванні, виготовленні та експлуатації і таким чином, розширити фундамент загальної інженерної підготовки студента.


Матеріали з дисципліни: "Нарисна геометрія і топографічне креслення" для студентів груп 193-17-1 (ФБ)

Розробники: Савельєва Тамара СтепанівнаФедоскіна Олена Валеріївна


Дисципліна <Нарисна геометрія> дає теоретичні знання основ нарисної геометрії при вивчення методів проектування точки, прямії, площини, поверхонь на площини проекцій і наочного зображення предметів. На основі знань нарисної геометрії вивчаються загальні правила геометричного й проекційного креслення, виконання креслень і ескізів деталей. Вивчення дисципліни проводиться з використанням комп'ютерної графічної системи AutoCAD. У результаті навчання виробляються навички й уміння побудови просторових об'єктів на площині, побудови наочних зображень деталей, самостійно відповідно до вимог виконувати креслення з використанням традиційних методів і комп'ютерних технологій.

Современные подходы к ведению бизнеса предполагают строгий учёт и контроль расходования и экономии природных, материальных и финансовых ресурсов с применением современных методов количественного анализа, теории принятия решений, с широким использованием соответствующего программного обеспечения

Обоснование и принятие решений по эффективному функционированию транспортных систем металлургических и машиностроительных предприятий, предприятий транспорта; во взаимодействии всех видов транспорта в логистической цепи: производитель (промышленный транспорт) → магистральный транспорт → транспорт до получателя → транспорт получателя груза; являются основными направлениями работы выпускников по специальности «Транспортные технологии».

В рамках данного курса студент обучается обосновывать и принимать решения в различных ситуациях, используя для этого современные информационные технологии, достижения науки в транспортной отрасли, а также методы и формы управленческой деятельности; вести постоянный поиск новых возможностей, привлекать и использовать для решения поставленных задач ресурсы из разных источников, добиваясь повышения эффективности организации перевозок.

Для принятия плановых и управленческих решений студенты учатся рассматривать всю совокупность возможных (часто альтернативных) вариантов, что становится возможным на основе применения современных математических методов расчётов.

 

Сучасна промисловість характеризується значними обсягами виробництва і великими витратами на ремонт, обслуговування, зберігання і транспортування обладнання.

В той же час існуючі підходи до ведення бізнесу припускають чіткий облік і контроль витрачання і економії природних, матеріальних і фінансових ресурсів із застосуванням сучасних методів кількісного аналізу, теорії прийняття рішень, з широким використанням відповідного програмного забезпечення.

Розвиток автомобільного транспорту в ринкових умовах має свої галузеві особливості, які тягнуть економічні, технічні, соціальні та управлінські наслідки і вимагають від учасників виробничого процесу відповідних і своєчасних дій.

Для прийняття планових і управлінських рішень пропонується розглядати всю сукупність можливих (часто альтернативних) варіантів, що стає можливим на основі застосування сучасних математичних методів аналізу.

Із проходженням курсу студент опановує навички загальнокультурної діяльності (науковим світоглядом, логікою, принципами та методами роботи з інформацією) і професійними компетентностями (готовністю до застосування різних автотранспортних засобів, реалізації технологічних процесів, пов'язаних з виробництвом, експлуатацією та ремонтом автотранспорту, застосування в цій діяльності інноваційних технологій, здатністю до професійної рефлексії та кар'єрного зросту).

Матеріали з дисципліни: Комунікаційний дизайн

Розробники: Пісьменкова Т.О., Твердохліб О.М., Вернер І.В.


Вивчення інформаційно-комунікаційних технологій підводить студентів до розробки мультимедійних інформаційних систем будь-якої складності і функціональності. Такі системи являють собою багаторівневі інформаційно і графічно насичені проекти, семантично і стилістично об’єднуючі різнорідні елементи (текст, графіка, відео, анімація, звук і т.п.). При цьому вони орієнтовані на певну аудиторію і відповідають основному принципу дизайн-проектування – оптимально сполучати функціональну доцільність, ергономічні і культурні норми.


Матеріали з дисципліни: Педагогіка вищої школи.

Розробники: Пісьменкова Т.О.

Матеріали курсів з дисципліни: Інженерна графіка для спеціальностей 131,133, 274, 274 ск

Розробники: Жовтяк О.С.

Матеріали курсів з дисциплін: Прикладна механіка, теорія механізмів і машин та деталі машин.

Розробники: Зіборов К.А., Проців В.В., Шляхов Е.М., Мацюк І.М.

Матеріали курсів з дисциплін: Інженерна та комп'ютерна графіка, Інженерна графіка, Компп'ютерна графіка.

Розробники: Балашов С.В., Тен Г.С., Жовтяк А.С.

Інженерна та комп'ютерна графіка як навчальна дисципліна передбачає процес створення графічних зображень за допомогою різного роду прикладних графічних пакетів і створення графічних елементих за сучасними стандартами ДСТУ щодо інженерних креслеників. Для інженерних потреб використовується в основному векторна графіка, у якій уся вихідна інформація про будь-який накреслений об'єкт зберігається у вигляді координат. 

Матеріали курсів з дисципліни: Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень.

Розробники:Письменкова Т.О., Твердохліб О.М., Вернер І.В.

Дизайн-підготовка спрямована, насамперед, на формування особистості проектанта, виховання навичок комбінаторного мислення і уміння генерувати безліч творчих ідей. Ціль досягається шляхом розвитку і стимулювання образно-графічного мислення студентів.

Матеріали курсів з дисциплін: деталі машин.

Розробники: Зіборов К.А., Проців В.В., Мацюк І.М., Твердохліб О.М.