Вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" навчить Вас:

- класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління;

- організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації;

- здійснювати підготовку бухгалтерської звітності враховуючі інформаційні потреби управління підприємством; визначати існуючі та потенційні інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством; консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, наданої в бухгалтерських звітах та розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності;

- формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним суб’єктом;

- оцінювати інформаційні потреби користувачів в управлінні підприємством; оцінювати якість облікової інформації, системи бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності;

- формувати думку та професійне судження про побудову та трансформацію системи бухгалтерського обліку для потреб управління підприємством; вміти застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

Дисципліна розкриває нормативно-методологічні основи формування облікової політики підприємства в цілому, а також методичні аспекти формування облікової політики за окремими об'єктами обліку.Картинки по запросу accounting policy

Завдяки цій дисципліні Ви опануєте методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов'язань, капіталу, господарських операцій в бюджетних установах у сучасних умовах з урахуванням нормативних документів.

Дисципліна навчить Вас використовувати основні норми господарського права при вирішенні управлінських задач обліку, аудиту, оподаткування під час управління та адміністрування підприємств, організацій, установ.

Картинки по запросу law

Дисицпліна навчить Вас використовувати інформацію про внутрішнє та зовнішнє середовище організації для того, щоб Ви могли:

 • формувати стратегічні цілі,
 • генерувати стратегічні альтернативи,
 • визначати стратегічну позицію,
 • обґрунтовувати стратегію розвитку,
 • розробляти плани розвитку,
 • управляти стратегічними змінами.

Дисципліна навчить Вас використовувати облікову інформацію, щоб Ви могли:

 • справляти податки і збори,
 • здійснювати податковий контроль,
 • розраховувати суми податкових зобов’язань і податкового боргу, 
 • здійснювати елементарний фінансовий аналіз,
 • робити обґрунтовані фіскальні та економічні висновки.

Дисципліна "Внутрішньогосподарський контроль" призначена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки 6509 "Облік і аудит". Метою вивчення дисципліни є  оволодіння теоретико-методологічними знаннями та набуття практичних навичок організації на підприємствах незалежно від організаційно-правових форм господарювання структур внутрішньогосподарського контролю, ефективне здійснення ними своїх функцій (надання допомоги керівництву суб’єкта господарювання у реалізації їх управлінських імпульсів та поліпшення ефективності впровадження економічних рішень).

Дисципліна вивчає теорію та практику трудових відносин між роботодавцем і працівником. Роль держави у законодавчому обґрунтуванні цих відносин, як головного регулятора. Вивчає основні принципи політики державного регулювання сфери зайнятості населення. Допомагає уявити себе як майбутнього працівника, та дає  чіткі знання щодо своїх прав, обов’язків та  можливостей у сфері трудових відносин. 

  

   Банківська система є важливою ланкою економіки країни, оскільки банки виступають в ролі фінансових посередників на грошовому ринку, здійснюючи перерозподіл грошових ресурсів як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. Специфіка діяльності банку як суб’єкта господарювання полягає в тому, що банківські установи мобілізують тимчасово вільні грошові кошти суб’єктів ринку – юридичних і фізичних осіб, задовольняють їхні потреби в додаткових фінансових ресурсах та здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.

   Бухгалтерський облік у банках є інформаційною системою, що містить вичерпні фінансові відомості про банк як суб’єкт господарської діяльності. Бухгалтерська інформація, базуючись на документальних доказах, дає змогу простежити активи банку від моменту, коли було отримано відповідний дозвіл та придбано ці активи, до їх списання чи реалізації. Те саме стосується і пасивів – від виникнення зобов’язань до їх погашення. Система бухгалтерського обліку має бути надійною і ефективною.

   Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік в банках» є власні і залучені кошти та операції з їх розміщення в активах кредитного й інвестиційного портфелів, основних засобах і нематеріальних активах, а також на рахунках грошових коштів у касі та банках.

Метою вивчення навчальної дисципліни "Управлінський облік" є:

отримання знань та практичних навичок щодо формування облікових даних про оперативну діяльність підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень на основі використання такої інформації.

 

Після вивчення дисциплині "Бухгалтерський облік" Ви будете вміти:

-  застосувати теоретичні знаннями і практичні навики суцільного, безперервного, взаємозв’язаного, суворого документального спостереження за господарською діяльністю підприємства і накопичення інформації про цю діяльність;

-  організовувати оптимальну форму обліку на підприємствах;

-  попереджувати появу негативних явищ в господарській діяльності;

- виявляти резерви та розробляти заходи щодо їх використання;

-  одержувати, узагальнювати та аналізувати інформацію про стан господарювання, зміни, які відбуваються, стан взаємозв’язків підприємства та його взаємовідносини з іншими підприємствами та на їх підставі результатів господарювання.

Вивченя дисципліни сформує у студентів професійні компетенції з питань обліку і аудиту, як інструментарію обґрунтування управлінських рішень.

Дисципліна формує необхідні теоретичні знання та практичні навички в галузі функціонування і використання інформаційних систем і технологій в бухгалтерському обліку для вирішення важливих економічних завдань.

Результат пошуку зображень за запитом "інформатика"

Мета дисципліни полягає у формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ імовірнісно-статистичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів.

Завдання вивчення дисципліни - вивчення основних принципів та інструментарію імовірнісно-статистичного апарату, який використовується для розв’язування економічних задач, математичних методів систематизації, опрацювання та застосування статистичних даних для наукових та практичних висновків.

Мета дисципліни полягає у набутті студентом знань з основ бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку; підготовка студентів до самостійної професійної діяльності в якості фахівців з обліку і аудиту.

 Завдання вивчення дисципліни - формування у студентів розуміння взаємозв'язку бухгалтерського обліку з економікою, фінансами, організацією і плануванням діяльності установ; уміння використовувати національні стандарти бухгалтерського обліку для відображення в обліку господарських операцій, складання бухгалтерської звітності. 

Мета полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю та засвоєння студентами теоретичних основ дисципліни; набуття практичних навичок і прийомів щодо організації та методики проведення аудиту в банку та використання бухгалтерської інформації щодо аналізу в процесі прийняття управлінських рішень.

Завдання:  вивчити економічну і правову природу банківського аудиту, а саме з’ясувати поняття, принципи і систему аудиту; види аудиту і їх використання в банківський діяльності; поняття, принципи та особливості банківського аудиту в Україні; здійснити аналіз нормативної бази, яка регламентує питання аудиту.

В сучасних економічних умовах кожне підприємство повинно ефективно функціонувати, розвиватися та вдосконалюватися для того, щоб бути конкурентоспроможним. У цьому курсі ви навчитесь :

 1. Проводити глибинний аналіз фінансової звітності;
 2. Зрозумієте як нефінансові показники впливають на фінансові;
 3. Оволодієте навичками для проведення санації підприємства або його ліквідації.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті компетенцій, знань, умінь і навичок про створення й використання в управлінні інформаційних систем і технологій фінансового обліку та вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті  компетенцій, знань, умінь і навичок що до формування системи знань з організації , методики практичного застосування управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Мета вивчення дисципліни  полягає у набутті студентом базових теоретичних, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності, виконання різних видів аудиторських послуг супутніх (аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).