Наведено методичні матервали до самопідготовки до вступного фахового іспиту, включно тести для самотестування

Мета вибіркової дисципліни «Механоскладальні дільниці та цехи» – аналізувати стан та перспективи розміщення будівництва підприємства; вміти вибрати та обґрунтувати етапи проектування; вміти визначити принципи формування виробничих підрозділів; вміти визначити принципи формування структури заводу, цеху.

Задачи изучения дисциплины – усвоение методологической концепции проектирования механосборочного производства на уровне участка и цеха, знание основных методологических положений общего подхода к оценке технико-экономической эффективности проектируемого варианта.

Наведено методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра

спеціальності 131 "Прикладна механіка"

Мета вибіркової дисципліни «Комп'ютерні системи в технологічному проектуванні» – надання таких умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетентностей) бакалавра зі спеціальності 131 «Прикладна механіка», що базуються на технологічній підготовці сучасного виробництва пов’язаного з комп’ютеризацією та пов’язані зі створенням надійних керуючих програм для високопродуктивної багатоосьової механообробки:

– ЗК4. Здатність застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних технологій, використання програмних засобів, необхідних для засвоєння загально-професійних дисциплін;

– ПК1. Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні деталей і вузлів виробів машинобудування з використанням сучасних CAD/CAM/CAE систем;

– ПК1.1. Здатність побудови ЗD моделей деталей, що мають поверхні складного профілю з використанням сучасних CAD систем; здійснення експорту та імпорту ЗD моделей із різних СAD систем; вибору і реалізації стратегії обробки деталей при використанні CAМ-програм на верстатах з ЧПК

­ ПК1.2 Здатність побудови траєкторії інструменту для верстатів з ЧПК; способи технологічного забезпечення обробки деталей на обробляючих центрах з ЧПК.

Мета вибіркової дисципліни «Металорізальні верстати» – надання таких умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетентностей) бакалавра зі спеціальності 131 «Прикладна механіка»:

– ПК18. Здатність оцінювати стан устаткування, підготовляти технічну документацію на ремонт та замовлення на запасні частини;

-ПК1.3. Здатність використання конструктивних і кінематичних особливостей верстатів різних видів та типів для обробки деталей;

-ПК1.16. Здатність використовувати знання і уміння в галузі економіки і організації для планування технологічного процесу на автоматизованих виробничих лініях.

Мета: дати студентам знання про основні принципи створення роботизованих комплексів, утримуючих основне технологічне обладнання, транспортни­ми, накопичувальними, орієнтуючими засобами (для заготовок, деталей, інст­рументів) і обслуговуючих промислові роботи у складі ГВС. Навчити студентів розраховувати необхідну кількість транспортних засобів і організовувати розробку схем планування та розміщення роботизованих технологічних комплексів, у складі ГВС.

Завдання: призначення, принцип роботи, кінематика, конструктивні особливості верстатного обладнання і основні види транспорту механообробних цехів; обладнання з ЧПУ, верстатним системам, маніпуляторам і промисловим роботам для умов автоматизованого виробництва механообробних цехів; відладка, експлуатація та ремонт обладнання при розробці технології виготовлення машинобудівних  виробів -  невід’ємна складова будь-якого технологічного чи конструкторського бюро, машинобудівного, ремонтного чи гірничого виробництва.

Предмет: Оцінювати рівень та можливості сучасного авто­матизованого виробничого процесу, який характеризується типом та розмі­ром оброблюваних виробів, видом технологічного обладнання, організацій його обслуговування, схемою потоків матеріла, інструментів технологічної оснастки, функціями управління тощо.

Мета курсу «Комп’ютерні дослідження процесів обробки деталей на багатовісних верстатах з ЧПК» – надання таких умінь і знань, котрі необхідні для опанування професійних завдань (компетентностей) магістра зі спеціальності 131 «Прикладна механіка», насамперед:

– ПК2.3. Здатності застосовувати нові сучасні методи розробки технологічних процесів виготовлення виробів і об’єктів у сфері професійної діяльності з визначенням раціональних технологічних режимів роботи спеціального устаткування.

 

Мета  курсу «Системно-структурна оптимізація процесів обробки на верстатах з ЧПК» – надання таких умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетентностей) магістра зі спеціальності 131 «Прикладна механіка», а саме:

– ПК2.2. Здатність проводити дослідження з системно-структурної оптимізації процесів обробки на верстатах з ЧПК;

– ПК2.4. Здатність розробляти технологічні процеси обробки деталей з використанням систем сучасних технологій з використання верстатів з ЧПК;

–ПК2.6. Здатність застосовувати нові сучасні методи розробки технологічних процесів виготовлення виробів і об’єктів у сфері професійної діяльності з визначенням раціональних технологічних режимів роботи спеціального устаткування.

 

Метою викладання дисципліни є отримання знань і практичних навиків по проектуванню технологічних процесів виготовлення машин.

          При вивченні дисципліни студент повинен засвоїти:

- основні положення і поняття взаємозамінності;

- теорію розмірних ланцюгів;

- методи вибору і розрахунків допусків і посадок.

          Основу дисципліни складає з'ясування змісту принципових положень, які використовуються при створенні якісної і економічної машини і логічних зв'язків між допусками та якістю в технології машинобудування.

          Для вивчення дисципліни  необхідні знання вищої математики, креслення, технології конструкційних матеріалів.

          Для студентів заочної форми навчання передбачається читання  лекцій з найскладніших питань, а основною формою вивчення дисципліни є самостійна робота.

Ознакомить студентов с особенностями разработки технологий с применением систем автоматизированного проектирования на базе современной компьютерной техники.

Студент должен знать: Во время профессиональной деятельности  владеть терминологией, которая используется, виды систем, особенности проектирования, требования, информационно-поисковые системы, критерии и методы оптимизации, многовариантность, оптимизационный подход, оптимальный технологический процесс, критерии оптимальности, комплексный подход в системах автоматизированного проектирования технологических систем

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с наиболее широко использующимися разделами математического моделирования, современными методами научных исследований и их применением в решении типовых задач в области исследования процессов резания, проектирования, изготовления и эксплуатации режущего инструмента.

Метою даної дисципліни є освоєння основних принципів комп'ютерного моделювання на основі сучасних інженерних програм «Power Solution» Delcam, Autodesk, АСКОН, поетапно від виробів до процесів механічної обробки і закінчуючи створенням керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням.