Електробезпека - дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь щодо безпечної експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати: - нормативно-правові акти з електробезпеки; - фактори, що зумовлюють небезпеку враження електричним струмом; - організаційні та технічні заходи забезпечення електробезпеки та сферу їх застосування; - типові рішення і засоби створення безпечних умов праці при експлуатації електрообладнання на гірничих підприємствах; - основи пожежної профілактики при експлуатації електроустановок. Після вивчення дисципліни студент повинен уміти: - оцінювати ступінь безпечності обладнання, приміщень, технологічного процесу, щодо можливості враження електричним струмом і розробляти організаційно-технічні заходи з попередження травматизму; - розробляти технічну документацію з урахуванням вимог нормативних документів з електробезпеки; 4 - самостійно приймати рішення при появі ознак небезпеки чи аварійного стану на об’єктах; - здійснювати профілактичну роботу з електробезпеки та інструктажі працівників щодо безпечної організації ведення робіт; - надавати першу допомогу при враженні електричним струмом; - користуватися захисними засобами і приладами контролю параметрів безпеки, навчити персонал очолюваного підрозділу прийомам надання потерпілим першої медичної допомоги; - користуватися первинними засобами пожежегасіння при виникненні пожеж в електроустановках.