Дисципліна «Антикризовий менеджмент» є варіативною дисципліною, що спрямована на придбання студентами навичок розпізнавання кризи у соціально-економічному розвитку; визначення тенденцій виникнення та вирішення економічних криз; використання методів ефективного антикризового управління. Методичний матеріал для виконання науково-дослідної роботи з дисципліни «Антикризовий менеджмент» допомагає порівняти методи діагностування банкрутства підприємств; виробити системність самостійної роботи студентів, допомогти їм у процесі набуття необхідного рівня знань і навичок, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками відповідних фахових спрямувань. Загальна мета методичного матеріалу для виконання науково-дослідної роботи – сформувати у майбутніх менеджерів здатність самостійно мислити, поступово переходячи до опанування ефективними прийомами і методами антикризового менеджменту; визначати актуальні проблеми розвитку підприємств, приймати та реалізовувати антикризові управлінські рішення.

Конспект лекцій містить розділи, пов'язані з теоретичними основами діагностики кризи в процесах управління, основами вибору методів діагностування банкрутства, порівняння отриманих результатів та прийняттям управлінських рішень в умовах невизначеності.