Мета дисципліни – формування компетентностей обгрунтовано робити вибір та розрахунки основних сантехнічних систем і схем вентиляції, газопостачання, водопостачання та водовідведення населених пунктів і промислових підприємств, а також засвоїти принципи проектування санітарно-технічних мереж будівель і споруд різного призначення, з метою надійної та безпечної експлуатації інженерних мереж запроектованих будівельних конструкций. 

Рекомендована литература.

1.    Конспект лекцій з дисципліни “Санітарно-технічне обладнання будівель” доц. кафедри БГГМ Максимової Е.О. на сайті кафедри БГГМ.

2.    ДБН В.2.5.-74:2013 “ВОДОПОСТАЧАННЯ: ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ”. dbn_v_2_5_74_2013_vodopostachannja_zovnshn_merezh_ta_sporudi

3.    Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: Підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. — К. : Знання, 2011. — 359 с.

4.    Павлінова І.І.  Водопостачання і водовідведення: підручник для бакалаврів / І. І. Павлінова, В . В. Баженов, В. Р. Губий. - 4-е вид., перераб. і дій. - М: Видавництво Юрайт, 2015. - 472 с. - Серія: Бакалавр. Базовий курс.

5.    Кедров В. С., Ловцов Е. Н. Санитарно-техническое оборудование зданий. — М.: Стройиздат, 1989. — 495 с.

6.    Кравченко В. С., Гіроль М. М., Мацнєва Т. С. Водопостачання і водовідведення: Підручник. — Рівне: НУВГП, 2007. — 432 с.

7.    Добрянський І.М., Дмитрів Г. М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2008. — 120 с.