123456.jpg123456.jpg

Натурні досліди у будівельних геотехнологіях – напрям професійної діяльності пов'язаний з моніторингом і діагностикою об’єктів на всіх стадіях будівельного виробництва. Включає отримання якісних і кількісних показників експлуатаційної придатності будь-якого об'єкта будівельного виробництва що визначають, характеризують і прогнозують його технічний стан. Однією з практичних задач курсу є діагностування об’єкту, виявлення і класифікація невідповідністей конструктивних елементів та технологічних параметрів об'єкта будівельного виробництва вимогам нормативної або проектної документації для наступного обґрунтування раціональних шляхів забезпечення необхідного ступеня відповідності.

Принцип побудови даного курсу заснований на  студентоцентрованному підході, який в першу чергу передбачає загальне ознайомлення з предметною областю дисципліни і подальшою можливістю гнучкого вибору найбільш цікавих та пріоритетних  напрямів більш детального вивчення, згідно індивідуальної траєкторії кожного здобувача при забезпеченні постійного двостороннього зв’язку між здобувачем і викладачем.

 Для вдалого завершення курсу рекомендується дотримуватись наступного алгоритму:

1. Ознайомлення з загальними цілями, задачами і предметною областю курсу (див. відповідну Робочу програму навчальної дисципліни та/або Силабус).

2. Ознайомлення з основними нормативними документами (див. літературу).

3. Ознайомлення з змістовними модулями (див. конспект лекцій та рекомендовану довідкову літературу).

4. Вільний вибір напряму для подальшої більш детальної проробки питань конкретного сегменту предметної області з метою корегування своєї індивідуальної навчальної траєкторії. При проходженні курсу, здобувач самостійно (не пізніше середини курсу) обирає  2 теми доповіді та готує відповідний супровідний графічний матеріал у вигляді  їх презентацій – це є індивідуальним завданням, яке є одним з елементів оцінювання результатів роботи при опануванні курсу. Орієнтовний перелік назв індивідуальних робіт приведено в розділі «Перелік тематик індивідуальних робіт». Індивідуальні роботи мають бути захищені не пізніше як за 1 тиждень до тижня контрольних заходів.

5. В загальному випадку, всі необхідні консультації, уточнення, побажання, рекомендації та інші питання розглядаються в робочий час згідно розкладу або за домовленістю через офіційні канали зв’язку.