Метою курсу "Управління науковими проєктами" є формування компетентностей щодо ефективного управління різними видами проєктів та здійснення фандрейзингової діяльності  студентами-магістрантами ОП "Будівництво та цивільна інженерія".
Загальний обсяг скаладає 5 кредитів ЄКТС (150 годин), що реалізуються протягом 1 семестру 1 курсу магістратури. 
Форма підсумкового контролю - диференційний залік.
Мова викладання - українська.
Статус - нормативна дисципліна ОП.