Метою вивчення навчальної дисципліни «Земельне право» є

навчальна – приватне забезпечення всебічної підготовки фахівців-юристів освітнього ступеню: «бакалавр» шляхом набуття здобувачами вищої освіти знань щодо специфіки правового регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері раціонального використання та охорони земель, що складають предмет земельного права; а також набуття здобувачами вищої освіти практичних умінь та навичок у сфері тлумачення, реалізації, застосування норм земельного права;

розвиваюча – засвоєння здобувачами вищої освіти форм, способів, засобів, прийомів, методів наукового та практично-орієнтованого мислення, пов’язаного із професійно-юридичним опануванням теоретичного та нормативно-правового матеріалу галузі земельного права;

виховна – приватне забезпечення становлення позитивно орієнтованої особистості фахівців-юристів освітнього ступеню «бакалавр» шляхом засвоєння ними основних морально-правових ідеалів українського суспільства, підтримання і розвиток у здобувачів вищої освіти таких позитивних моральних якостей, як справедливість, чуйність, відданість принципам свободи, верховенства права та іншим, нетерпиме ставлення до будь-яких порушень законності, патріотизм, прагнення постійно підвищувати рівень свого професійного, морально-вольового, ділового, особистісного розвитку тощо.