Метою курсу "Вступ до будівництва та цивільної інженерії" є формування компетентностей щодо розуміння загальних аспектів діяльності за фахом, а також цілеполягання у процесі навчання  студентами-бакалаврами 1-го курсу за програмою "Будівництво та цивільна інженерія".
Загальний обсяг скаладає 4 кредити ЄКТС (120 годин), що реалізуються протягом 2 семестру 1 курсу бакалаврату. 
Форма підсумкового контролю - екзамен.
Мова викладання - українська та англійська.
Статус - нормативна дисципліна ОП.

The aim of the "Introduction to Building and Civil Engineering" course is making competencies of understanding the general aspects of the profession and purpose making in the study process of the first-year bachelors under the "Building and Civil Engineering" program.
The total amount consists of 4 ECTS credits (120 hours), which are implemented during the 2nd semester of the 1st year of the bachelor's degree.
The form of final control is an exam.
The language of instruction is Ukrainian and English.
Status is normative discipline.