Мета дичципліни: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей для прийняття оптимальних рішень в умовах ринкової економіки.

Завдання. Вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці.

В результаті вивчення дисципліни, студент повинен

знати:

- основні категорії, поняття, теореми та задачі, необхідні при застосуванні економіко-математичних методів;

- методи лінійного, цілочислового, нелінійного та динамічного програмування, основи теорії оптимальних інвестицій;

- методологію та інструментарій побудови і розв’язування оптимізаційних задач;

- програмне забезпечення при розв’язанні економіко-математичних задач на ПЕОМ;

уміти:

- формулювати економіко-математичні моделі;

- здійснювати розв’язання економічних задач за допомогою математичних методів;

- аналізувати математичний розв’язок задач для прийняття оптимальних рішень в умовах ринкової економіки та конкуренції.