Мета навчальної дисципліни - надання знань з методології та інструментарію побудови економіко-математичних моделей для прогнозування розвитку економічних систем.

Завдання навчальної дисципліни:

-           вивчення теорії та набуття практичних навичок аналізу, моделювання і прогнозування розвитку економічних об'єктів і процесів на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях..

Предмет навчальної дисципліни - методологія економіко-математичного моделювання та інструментарій аналізу процесів, що відбуваються в економіці.

Зміст навчальної дисципліни розкривають теми:

-                економіка як об'єкт моделювання;

-                концептуальні засади математичного моделювання економіки;

-                алгоритмічні моделі в економіці та підприємництві

-                моделі поведінки споживачів;

-                моделі оптимального споживання;

-                моделі поведінки та взаємодії виробників;

-                оптимальне планування роботи фірми для різни видів конкуренції;

-                традиційні та динамічні-нелінійні моделі макроекономіки

модель міжгалузевого балансу.