Метою дисципліни є формування знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин; організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію; програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж; ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Завдання дисципліни – вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем обробки економічних даних та систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування задач фахового спрямування.

Предмет дисципліни – засоби автоматизації інформаційних процесів з використанням економічних даних.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-           теоретичні основи економічної інформатики;

-           призначення та експлуатаційні характеристики комп’ютерної техніки;

-           структуру програмного забезпечення;

-           структуру та функції операційної системи ПК;

-           основи побудови та функціонування локальних комп’ютерних мереж;

-           основні сервіси Інтернету;

-           методи і засоби комп’ютерної безпеки та захисту інформації;

-           технології створення структурованих документів за допомогою офісного пакета MS Office 2010;

-           основи алгоритмізації та автоматизації розв’язування економічних задач;

-           сучасний стан і перспективи розвитку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

уміти:

-           експлуатувати основні апаратні пристрої, з яких складається персональний комп’ютер;

-           виконувати основні дії в середовищі операційної системи Windows 7;

-           виконувати пошук інформації в мережі Інтернет;

-           відправляти і одержувати інформацію за допомогою електронної пошти;

-           використовувати програми для роботи з архівними файлами і для антивірусного захисту;

-           створювати документи за допомогою текстового процесора MS Word;

-           створювати Web-сторінки;

-           створювати електронні таблиці за допомогою табличного процесора MS Excel;

-           алгоритмізувати розв’язування економічної задачі;

-           складати програми за допомогою мови VBA, конструювати екранні форми та елементи управління.

Процес вивчення дисципліни включає лекційні, лабораторні заняття, а також самостійну роботи за комп’ютером, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє виробленню практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення.

Вивчення дисципліни базується на елементарних знаннях шкільного курсу математики та інформатики. Закладаються основи для подальшого засвоєння можливостей використання комп’ютерної техніки при вивченні дисциплін «Оптимізаційні методи та моделі», «Статистика», «Економетрика».