Сучасна економіка є глобальною. Що це означає?

          Глобалізація  - це складне явище взаємозалежності економік, що виникає у зв’язку з обміном товарів і послуг та потоками капіталів.  Це процес, завдяки якому досягнення, рішення і діяльність людей в одній частині земної кулі справляють значний вплив на окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах світу.

Мета дисципліни – це  розвиток і формування у студентів цілісного, системного уявлення про сучасну глобальну економіку, розуміння основних тенденцій її розвитку, органічного взаємозв'язку економічних і політичних процесів, виявлення макрорегіональної специфіки та основних характеристик провідних держав.

Завдання дисципліни – досягнути розуміння студентами сутності сучасної глобальної економіки.

Після  вивчення дисципліни Глобальна економіка, студенти будуть вміти:

- аналізувати події та явища міжнародного життя;

- інтерпретувати події в різних країнах і регіонах;

- визначати напрямок, швидкість і силу різних тенденцій глобального розвитку;

- застосовувати на практиці отримані знання та навички для самостійної аналітичної роботи

- орієнтуватися в складному комплексі сучасних проблем глобальної економіки;

- оцінювати взаємозв'язок і взаємовпливу глобальної та української економіки;

- самостійно аналізувати соціально-економічну ситуацію в країні і за кордоном і застосовувати отримані в процесі вивчення курсу "Глобальна економіка" знання, уміння і навички.


 

У дисципліні розглядаються основні закономірності розвитку та функціонування економічних систем, досліджується сутність та фактори формування попиту та пропозиції товарів, механізму ринкової координації, аналізуються умови підприємницької діяльності, конкуренції та монополії, розглядаються основні напрями, методи та інструменти державного регулювання економіки, аналізуються сучасні форми міжнародних економічних зв’язків та тенденцій їх розвитку.

Також розглядаються загальні основи економічного життя суспільства, закономірності розвитку суспільного виробництва, досліджуються механізми дії економічних законів та специфіка їх використання у процесі господарської діяльності, визначаються суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрями їх еволюції; аналізується роль держави у розробці шляхів формування соціально орієнтованої економічної системи суспільства.

Кожен день ми чуємо і читаємо про такі речі, як інфляція, зайнятість і безробіття, підприємництво, приватний і державний сектор економіки, конкуренція і монополія, податки і бюджетна політика, бюджетний дефіцит, кредитно-грошова політика, приватизація, соціальна політика, заробітна плата, інвестиції та інновації, валовий внутрішній продукт, митні бар'єри, торговий баланс і багато іншого. Стає ясно, що без розуміння того як працює економічна система, важко розраховувати на серйозні особисті економічні успіхи.


Інформаційна економіка – характеристика сучасної економіки з погляду речового змісту, в якій відбувається поширення інформаційної технології у сфері матеріального і нематеріального виробництва, перетворення інформації на один із важливих факторів соціально-економічного прогресу суспільства.

Дана дисципліна знайомить студентів з тим, як налагоджено економічне життя сучасного постіндустріального суспільства, як діють у ньому окремі економічні суб’єкти, які норми співробітництва встановлюються між ними. Хотілося б також підкреслити, що рівень економічних знань суспільства виступає одним з факторів його економічного прогресу. Крім того, в демократичній країні ефективне формування політичної влади, можливо, тільки при досить високому середньому рівні економічної грамотності виборців.Головна мета викладання дисципліни - формування у студентів наукового розуміння специфіки антикварної торгівлі через вивчення особливостей ціноутворення на різні предмети антикваріату з урахуванням ступеня їх рідкості.

Освоєння дисципліни передбачає отримання студентами не тільки відповідних теоретичних знань, а й навичок практичної роботи з предметами антикваріату.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- основні законодавчі та нормативні матеріали, які регламентують атрибуцію та експертизу предметів антикваріату на вітчизняному антикварному ринку;

- сутність і особливості ціноутворення на антикваріат;

- основні фактори, що впливають на ціноутворення предметів антикваріату;

- критерії рідкості різних предметів антикваріату;

- цілі і завдання експертизи предметів антикваріату.

володіти:

- спеціальною термінологією в області торгівлі антикваріатом і колекціонування;

- основними принципами, методами вивчення і оцінки різних предметів антикваріату;

- навичками експертизи окремих предметів антикваріату і її документального оформлення;

- навичками роботи зі спеціальними довідниками по окремим видам антикваріату.

вміти:

- орієнтуватися в кон'юнктурі антикварного ринку і визначати суспільні потреби в окремих видах товарів;

- прогнозувати розвиток торговельної діяльності, забезпечуючи її конкурентоспроможність на антикварному ринку;

- організовувати роботу з різними видами антикварного асортименту, виробляти їх кваліфікований відбір і оцінку.


У дисципліні розглядаються теоретичні питання щодо основних закономірностей функціонування фірм, досліджується сутність та фактори, які формують організацію фірм; визначаються умови інноваційної підприємницької діяльності, конкуренції, аналізуються основні тенденції економічного розвитку фірм у постіндустріальній економіці.


 Курс лекцій з дисципліни "Національна та інституціональна економіка" дозволить сформувати знання загального та особливого у становленні, сучасному стані та перспективах розвитку національної економіки; вміння збирати необхідний матеріал, аналізувати існуючи стан та моделювати соціально-економічний розвиток регіонів, галузей та всього народногосподарського комплексу; вміння складати прогнози та навички стратегічного та тактичного планування з використанням сучасних економіко-математичних методів

Мікроекономіка є нормативною дисципліною для вивчення всіма студентами економічних спеціальностей. Вона дає розуміння поведінки споживача та виробника у ринковому середовищі. Поведінки виробника у різних ринкових умовах, в залежності від ступеню конкурентності.

Підготовчий курс з дисципліни "Історія економіки та економічної думки"

Макроекономіка є обов"язковою дисципліною для вивчення студентами інституту Економіки всіма спеціальностями

Підготовчий курс з дисциплін "Мікроекономіка"