<Технологія та безпека виконання вибухових робіт> – складова будь-якого гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з напрямуГірництвоДисципліна формує світогляд на головні принципи розробки родовищ корисних копалин, на вивчення наукових основ сучасних методів видобування корисних копалин, а також технологічні процеси та засоби їх реалізації. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва пов’язані з оцінкою і виявленням найкращих варіантів ефективної та безпечної технології ведення вибухових робіт при підготовці скельних гірських порід до виймання; технологічних процесів за конкретних гірничо-геологічних умов; складу технологічного комплексу; продуктивності підприємства; вибору та застосування наявних вибухових речовин, засобів ініціювання а також технології виготовлення вибухових речовин на місцях ведення вибухових робіт. В подальшій підготовці фахівця одержані знання є базою для опанування традиційних і нетрадиційних способів розробки родовищ корисних копалин.

Геотехнології гірництва (Гірничі роботи) – складова будь-якого гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з напряму Гірництво. Дисципліна формує світогляд на головні принципи розробки родовищ корисних копалин, на вивчення наукових основ сучасних методів видобування корисних копалин, а також технологічні процеси та засоби їх реалізації. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва пов’язані з оцінкою і виявленням найкращих варіантів розкриття, підготовки і розробки родовищ корисних копалин; технологічних процесів за конкретних гірничо-геологічних умов; складу технологічного комплексу; продуктивності підприємства. В подальшій підготовці фахівця одержані знання є базою для опанування традиційних і нетрадиційних способів розробки родовищ корисних копалин.


Технологія та безпека виконання вибухових робіт> – складова будь-якого гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з напряму Гірництво. Дисципліна формує світогляд на головні принципи розробки родовищ корисних копалин, на вивчення наукових основ сучасних методів видобування корисних копалин, а також технологічні процеси та засоби їх реалізації. Майбутні виробничі функції бакалавра з гірництва пов’язані з оцінкою і виявленням найкращих варіантів ефективної та безпечної технології ведення вибухових робіт при підготовці скельних гірських порід до виймання; технологічних процесів за конкретних гірничо-геологічних умов; складу технологічного комплексу; продуктивності підприємства; вибору та застосування наявних вибухових речовин, засобів ініціювання а також технології виготовлення вибухових речовин на місцях ведення вибухових робіт. В подальшій підготовці фахівця одержані знання є базою для опанування традиційних і нетрадиційних способів розробки родовищ корисних копалин.


Мета дисципліни – формування умінь та компетенції з процесів, технології, організації та техніки безпеки при розробці пологих, похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин відкритим способом.

 Завдання дисципліни – дати студентам знання щодо технології, організації та техніки безпеки при розробці пологих, похилих і крутоспадних родовищ корисних копалин, навчати визначення основних параметрів схем, технологічних і економічних  показників роботи кар’єрів за визначеними критеріями, а також розробляти креслення планів гірничих робіт.   

 Основні розділи дисципліни:

-          загальні відомості про особливості відкритої розробки родовищ твердих корисних копалин;

-          елементи та параметри кар’єрів;

-          виробнича потужність кар’єрів;

-          періоди та виробничі процеси відкритих гірничих робіт;

-          підготовка гірських порід до виймання;

-          виймально-навантажувальні роботи;

-          переміщення гірничої маси;

-          складування відходів гірничого виробництва;

-          розкриття кар’єрних полів;

-          гірничотранспортні системи відкритої розробки родовищ корисних копалин;

-          суцільні гірничотранспортні системи надто мілких кар’єрів;

-          суцільні гірничотранспортні системи мілких кар’єрів;

-          суцільні гірничотранспортні системи кар’єрів середньої глибини і глибоких;

-          заглиблювальні гірничотранспортні системи розробки;

-          конструювання заглиблювальних гірничотранспортних систем;

-          заглиблювально-суцільні гірничотранспортні системи;

-          методика розрахунку та технологічні рішення щодо обґрунтування ефективності відкритої розробки родовищ корисних копалин;

-          параметри засипки відпрацьованих глибоких кар’єрів.

Мета вивчення дисципліни дати майбутнім спеціалістам теоретичні знання основ раціонального природокористування та комплексного освоєння родовищ, а також практичні вміння щодо розв’язання технологічних задач і розрахунку схем формування та розробки техногенних родовищ.

Мета: надати студентам молодших курсів теоретичних знань поосновам розробки родовищ відкритим і підземним способами, збагаченню корисних копалин, маркшейдерському обслуговуванню гірничих робіт, гірничим машинам та комплексам, підводному видобутку корисних копалин із дна озер, морів та океанів.

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок, з оцінки впливу гірничого підприємства (кар’єра) на навколишнє середовище і організація заходів по зменшенню впливу забруднюючих речовин від дії обладнання, що задіяне у технологічному процесі видобутку корисної копалини.

Формування у студентів системного сприйняття технології гірничого виробництва при видобутку твердих корисних копалин відкритим способом. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин – складова  гірничого виробництва і є невід’ємною частиною при підготовці фахівців з напряму Гірництво