Освітньо-професійна програма - Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств

Мета дисципліниформування  уявлень, знань і умінь щодо будови, теоретичних засад, розрахунку, проектування та організації економічної та безпечної експлуатації водовідливних і вентиляторних установок гірничих підприємств.


Формування компетентностей щодо використання енергетичних  і  теплових  установок  у виробництві, вирішення  прикладів і  завдань прикладного характеру з використанням необхідного довідкового матеріалу та вибору оптимальних технологічних режимів і раціональних типів пристроїв і установок, а також аналізування фізико-хімічних закономірностей, теплових і  масообмінних процесів, складання матеріальних, теплових і аеродинамічних балансів.


http://gm.nmu.org.ua/ua/metod%20development2/Konspekt%20lektziy%20po%20Stazionarn%20Mashinam.pdf

Мета дисципліниформування уявлень, знань і умінь щодо основних засад та принципів  устрою енергомеханічних комплексів для конкретних гірничо-технічних та гірничо-геологічних умов гірничих підприємств, їх експлуатаційних можливостей та засобів визначення параметрів їх роботи. Визначати ступінь енергетичної досконалості стаціонарних машин.


Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврами і магістрами. 

Викладач Кириченко Євген Олексійович

Гідравліка (теоретична механіка рідини і газу), гідропривід - одна з фундаментальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки. Вона є основою для вивчення головних профілюючих дисциплін більшості інженерних спеціальностей і є сполучною ланкою між загальнотеоретичними предметами (фізикою, математикою, теоретичною механікою) і спеціальним курсом (машини й апарати промислових виробництв). Крім того, механіка рідини і газу дозволяє єдиними методами самостійно вирішувати інженерні задачі в різних галузях техніки. Гідравлічні приводи широко застосовуються для управління робочими органами гірничих машин, автоматичних ліній, роботів- маніпуляторів, технологічних машин різноманітних галузей промисловості.

Мета викладання дисципліни – отримання студентами необхідних знань, умінь, навиків в питаннях проектування, дослідження та експлуатації гідравлічних приводів

Викладач проф. Кириченко Євген Олексйович

Викладач доц. Холоменюк М.В.

Гідравлічний привід (гідропривід) - сукупність пристроїв, призначених для приведення в рух машин і механізмів за допомогою гідравлічної енергії

Гідропривід являє собою свого роду «гідравлічну вставку» між приводним двигуном і навантаженням (машиною або механізмом) і виконує ті ж функції, що і механічна передача.

Основне призначення гідроприводу, як і механічної передачі, - перетворення механічної характеристики приводного двигуна відповідно до вимог навантаження (перетворення виду руху вихідної ланки двигуна, його параметрів, а також регулювання, захист від перевантажень та ін.).

Найважливіші характеристики гідроприводів:

  •  Передача великих сил (крутних моментів) при відносно невеликих габаритних розмірах.
  •  Робота на повну потужність, можлива відразу після запуску.
  •  Безступінчате настройка в системах без зворотного зв'язку або зі зворотним зв'язком, легко досягається регулювання: швидкості, крутного моменту, сили.
  • Простота захисту від перевантаження.
  • Широкий діапазон регулювання: можливість контрольованих рухів з великою або гранично малою швидкістю.
  • Можливість акумулювання енергії.
  • Просте централізоване управління.
  • Можливість децентралізованого перетворення гідравлічної енергії в механічну.

Зараз важко назвати область техніки, де б не використовувався гідропривід. Ефективність, великі технічні можливості роблять його майже універсальним засобом при механізації та автоматизації різних технологічних процесів. Зокрема, у гірничій промисловості він використовується в кріпленні підземних гірничих виробок: в очисних вибоях застосовуються індивідуальні гідравлічні стійки і гідравлічні комплекси, виконують основні та допоміжні операції по пересувці як самих крепей, так і іншого механічного обладнання в лаві; широко застосовуються кріплення сполучення гірничих виробок. Практично всі комбайни для ведення очисних і нарізних робіт, проведення підготовчих виробок мають гідроприводу подачі виконавчого органу на забій і механізмів для виконання різних допоміжних операцій. Гідропривід є невід'ємним елементом бурових установок. Більшість приводів шахтних конвеєрів забезпечено гідродинамічними муфтами.

Метою курсу є вивчення конструкцій та принципу роботи та методів розрахунку гідроприводів гірничих машин і механізованих комплексів для ведення гірничих робіт.

Викладач:  к.т.н. доцент Ільїна Інна Сергіївна

Формування у студентів практичних навичок самостійного проектування шахтних водовідливних та вентиляторних установок

Формування у студентів практичних навичок самостійного проектування шахтних підйомних установок (ШПУ).


Теорія, методи розрахунку та проектування стаціонарних установок гірничих підприємств (шахтних підйомних, водовідливних, вентиляторних та пневматичних установок)

Мета дисципліни: формування системи знань і практичних навичок для успішного їх використання у майбутній виробничій діяльності.

Завдання дисципліни:вивчення основних положень з теорії турбомашин і конструктивних особливостей стаціонарних  установок та заходів з раціонального їх використання на гірничих підприємствах.

В результаті вивчення предмету студенти повинні знати:

-         основи теорії турбомашин та їх характеристики;

-         будову   та    принцип   дії    основних   стаціонарних   установок   – вентиляторних, насосних, компресорних;

-         правила безпечної експлуатації стаціонарних установок.Практичні заняття з дисципліни "Теплообмін та теплоенергетичні установки" для студентів очної форми навчання зі спеціальності Гірництво

Викладач:  д-р техн. наук, професор Самуся Володимир Ілліч