Іноземні мови

Курс розроблено для студентів 2 курсу, які почали вивчати німецьку як другу іноземну мову на 1 курсі на рівні А1. Курс складається з лексико-граматичних вправ, завдань з читання та аудіювання.

Курс розроблено для студентів 1 курсу, які почали вивчати німецьку як другу іноземну мову з рівня А1. Курс складається з лексичних та граматичних вправ, завдань з читання та аудіювання.

Цей коротко терміновий курс призначено для самостійної роботи студентів усіх  спеціальностей на початку Модуля 3. Підготовка презентацій, участь у дискусіях..

Зміст курсу відповідає Робочій програмі і містить види мовленнєвої діяльності, які потребують певний час для аналізу і кращого розуміння автентичного англомовного матеріалу, що пропонується для самостійної обробки.

Курс побудовано з використанням різноманітного інструментарію платформи, що в додаток до розвитку комунікативних мовленнєвих компетентностей сприятиме розвитку цифрової грамотності здобувачів вищої освіти, необхідної для сучасного спілкування англійською мовою, вмінь працювати в команді і конструювати нові знання за допомогою поданих матеріалів і думок одногрупників.

Наприкінці цього коротко термінового курсу студенти будуть здатні:

  • критично аналізувати презентації, виступи, доповіді тощо;
  •  розуміти, що робить презентації, виступи, доповіді ефективними з точки зору слухача;
  • розробляти свої особисті стратегії ефективної презентації, виступу, доповіді тощо.Цей коротко терміновий курс з англійської мови професійного спрямування призначено для студентів напряму підготовки 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії.

Контент курсу відповідає змісту Модуля 3 з підготовки івиступів, доповідей тощо та їх обговорення. Матеріали, що рекомендуються студентам для критичного аналізу та обговорення - сучасні автентичні , розміщені у відкритому доступі в Інтернет.

Очікувані результати навчання: наприкінці цього коротко термінового курсу студенти будуть здатні :

  • вилучати необхідну інформацію і робити критичний аналіз почутого у виступах, доповідях, тощо; 
  • оцінювати ефективність виступу, доповід тощо;
  • розробляти свої власні стратегії для кращого усного викладу  інформації  з урахуванням особливостей цільової аудиторії слухачів. 

Курс дисципліни "Англійська мова для пофесійної діяльності" =  EPP (3) English for Professional Purposes  розроблено для здобувачів ступіні магістра різних спеціальностей, але в першу чергу для здобувачів спеціальності 75 Маркетингова діяльність, відповідно до Модуля 3 Робочої Програми, що додається.

Матеріали курсу включають в себе автентичні ресурси провідних університетів Великої Британії, якими поділився викладач Тоні Принс в рамках проекту "Англійська мова для унііверситетів і надав дозвіл на їх розміщення в мережі і поширення на теренах України.

Курс розроблено так, що його легко адаптувати до потреб здобувачів інших спеціальностей. Його також можна використовувати для здобувачів вищої освіти Інституту заочної освіти (весняий семестр першого року навчання в магістратурі).

 


Модуль "Презентації та дискусії" є інтегративною частиною дисципліни <Іноземна мова професійного спрямування>.

Метою курсу є формування у студентів загальної та професійно-орієнтованої мовленнєвої компетенції для забезпечення ефективного спілкування під час підготовки та виголошення презентацій в академічному та професійному середовищі за темами навчання і фаху, 

 Модуль "Презентації та дискусії" є інтегративною частиною дисципліни <Іноземна мова професійного спрямування>.

Метою курсу є формування у студентів юридичного факультету загальної та професійно-орієнтованої мовленнєвої компетенції для забезпечення ефективного спілкування під час підготовки та виголошення презентацій в академічному та професійному середовищі за темами навчання і фаху.


Ця дисципліна рекомендується студентам 3 курсу різних спеціальностей для розширення професійно орієнтованих мовленнєвих компетентностей, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці. Результатом проектної роботи є розробка техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) спільного проекту слухачів курсу.

Курс розроблено для студентів III курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". 

Метою вивчення дисципліни  є розвиток у студентів здатності іншомовного спілкування в типових  професійних ситуаціях шляхом формування комунікативної мовленнєвої компетентності. 


Курс для студентів магістратури з написання тез доповідей для участі у студентських конференціях

Дисципліна " Іноземна мова ( англійська)  професійного спрямування " призначена для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку підготовки 073 Менеджмент.Метою вивчення дисципліни є  формування комунікативних компетенцій та практику англомовного спілкування в таких сферах, як  

  • корпоративна культура (вирішення конфліктних ситуацій, прийняття рішень, звітування про виконану роботу, телефонний етикет)
  • міжнародна торгівля (специфіка поведінки представників різних культур, супровідна документація, створення робочої групи для втілення проекту)
  • ділові зустрічі та переговори (ведення дискусії англійською мовою, внесення пропозіцій, етика спілкування)
  • злиття і придбання компаній (робота зі споживачем, зворотний зв'язок, демонстрація перспектив, консультування)

Дисципліна " Іноземна мова ( англійська)  для професійного спілкування  " призначена для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку125 "Кібербезпека". 

Метою вивчення дисципліни  є розвиток у студентів здатності іншомовного спілкування в типових  професійних ситуаціях шляхом формування комунікативної мовленнєвої компетентності на рівні В2 за Глобальною шкалою.

Курс призначено для магістрів спеціальності 073 "Менеджмент"

Актуальність представленого курсу зумовлюється необхідністю постійного оновлення навчально-методмчних матеріалів та розширенням можливостей студентів вивчати професійно-орієнтовані дисципліни іноземними мовами. У даному курсі викладено основні концепції сучасного міжнародного менеджменту та бізнесу, розглянуто організаційні та функціональні особливості реалізації управлінської діяльності в умовах інтернаціоналізації ринків технологій та ресурсів. Курс містить перелік завдань та конкретних ситуацій, у яких описуються основні проблемні моменти діяльності підприємців та керівників при виведенні продукції на нові ринки або при організації міжнародних колективів. Курс орієнтований на надання основ володіння професійною мовою, яка використовується спеціалістами служб менеджменту у країнах англо-американського кластеру. Даний курс може бути рекомендований для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр/магістр", які вивчають дисципліну "Міжнародний менеджмент".студентів галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування


Іншомовне письмо в професійному середовищі

1. Особливості формату різних жанрів та типів академічної друкованої літератури та професійної літератури на електронних носіях.

2. Стратегії пошуку та підбору професійної інформації. Способи обробки інформації: складання нотаток, плану, Облікової картки прочитаного, візуалізація тексту та складання карти мислення автора(ів).


Зміст курсу:

1. Структура та основні складові виступу-доповіді (презентації)

2. Підготовка текстів презентацій та доповідей

3. Інтерпретація візуальних засобів презентації. Технічні засоби та наочність

4. Участь у дискусії

5. Засоби зв´язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об´єднаний дискурс

6.  Засоби наведення аргументів

 

Курс розроблений для вивчення французької мови бакалаврами різних спеціальностей.

Ділова іноземна (англійська) мова для студентів 3го курсу технічних спеціальностей

English for Specific Purposes Course is designed for the first-year university students, though this Module "Socialising in academic and professional environments" could be used as a separate course for those who want to develop their language skills and knowledge necessary for adequate behaviour in social, academic and/or professional environments.

There are 7 - 8 Units in this course, where each contains from 7 to 9 sections including wikis, forums and assignments. In each unit there is a block of Self-study sections to be done by students in non-moderating mode, though the expected results of this work is included in the assignments to be assessed by teachers.

Курс призначено для студентів перших курсів, які вивчають англійську мову за професійним спрямуванням.  В данному курсі викладено матеріали для навчання протягом Модулю 1 "Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищі".

Головна мета модулю:  розвиток у студентів умінь, навичок і етикету формального і неформального спілкування, що є запорукою адекватної поведінки майбутніх фахівців у іншомовному середовищі під час навчання, відряджень і роботи.

Курс складається з 7-8 розділів, кожний з яких включає в себе 7 - 9 підрозділів, які містять завдання і вправи, типові для он-лайн курсів різноманітних академічних і професійних сфер. Обов'язкова складова курсу - підрозділ або низка підрозділів для самостійної роботи, не контрольованої викладачем, що наводяться в кожному розділі.  Засвоєння матеріалу розділів перевіряється тестами і контрольними завданнями, які охоплюють весь матеріал розділу. 

Курс може використовуватися як окремий курс для тих, хто хоче отримати вміння та навички формального та неформального спілкування в соціальному та/ академічному або професійному середовищі.