Іноземні мови

Курс розроблений для вивчення французької мови бакалаврами різних спеціальностей.

Зміст курсу:

1. Структура та основні складові виступу-доповіді (презентації)

2. Підготовка текстів презентацій та доповідей

3. Інтерпретація візуальних засобів презентації. Технічні засоби та наочність

4. Участь у дискусії

5. Засоби зв´язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об´єднаний дискурс

6.  Засоби наведення аргументів

 

Для иностранных студентов нефилологических специальностей.

Українська мова як іноземна викладається для студентів-іноземців бакалавратури основних факультетів нефілологічного профілю ВНЗ України. Згідно з вимогами Концепції мовної освіти іноземців у ВНЗ України студенти повинні

знати: 

  • основні мовні одиниці, поняття, факти, закономірності, що забезпечують обсяг знань про систему мови, оптимальний для формування  мовленнєвих умінь і навичок іноземних студентів відповідно до завдань мовної підготовки;
  • мовну картину світу, структуру та системні зв'язки мови, що є необхідною умовою оволодіння літературним мовленням; 
  • особливості культури України та мовленнєвої поведінки носіїв мови в різних комунікативних ситуаціях. 

вміти: 

  • правильно вживати лексичні одиниці сучасної української літературної мови відповідно до мети та завдань спілкування у сфері професійної діяльності;
  • правильно сполучати лексичні одиниці у відповідних конструкціях із дотриманням мовних норм;
  • створювати власні тексти.  

Курс розраховано для розвитку навичок створення презентації та ведення дискусії 

Дисципліна "Англійська  мова для менеджерів"передбачає формування комунікативних компетенцій та практику англомовного спілкування в таких сферах, як  

  • корпоративна культура (вирішення конфліктних ситуацій, прийняття рішень, звітування про виконану роботу, телефонний етикет)
  • міжнародна торгівля (специфіка поведінки представників різних культур, супровідна документація, створення робочої групи для втілення проекту)
  • ділові зустрічі та переговори (ведення дискусії англійською мовою, внесення пропозіцій, етика спілкування)
  • злиття і придбання компаній (робота зі споживачем, зворотний зв'язок, демонстрація перспектив, консультування)

Ділова іноземна (англійська) мова для студентів 3го курсу технічних спеціальностей

Актуальність представленого курсу зумовлюється необхідністю постійного оновлення навчально-методмчних матеріалів та розширенням можливостей студентів вивчати професійно-орієнтовані дисципліни іноземними мовами. У даному курсі викладено основні концепції сучасного міжнародного менеджменту та бізнесу, розглянуто організаційні та функціональні особливості реалізації управлінської діяльності в умовах інтернаціоналізації ринків технологій та ресурсів. Курс містить перелік завдань та конкретних ситуацій, у яких описуються основні проблемні моменти діяльності підприємців та керівників при виведенні продукції на нові ринки або при організації міжнародних колективів. Курс орієнтований на надання основ володіння професійною мовою, яка використовується спеціалістами служб менеджменту у країнах англо-американського кластеру. Даний курс може бути рекомендований для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр/магістр", які вивчають дисципліну "Міжнародний менеджмент".

English for Specific Purposes Course is designed for the first-year university students, though this Module "Socialising in academic and professional environments" could be used as a separate course for those who want to develop their language skills and knowledge necessary for adequate behaviour in social, academic and/or professional environments.

There are 7 - 8 Units in this course, where each contains from 7 to 9 sections including wikis, forums and assignments. In each unit there is a block of Self-study sections to be done by students in non-moderating mode, though the expected results of this work is included in the assignments to be assessed by teachers.

Курс призначено для студентів перших курсів, які вивчають англійську мову за професійним спрямуванням.  В данному курсі викладено матеріали для навчання протягом Модулю 1 "Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищі".

Головна мета модулю:  розвиток у студентів умінь, навичок і етикету формального і неформального спілкування, що є запорукою адекватної поведінки майбутніх фахівців у іншомовному середовищі під час навчання, відряджень і роботи.

Курс складається з 7-8 розділів, кожний з яких включає в себе 7 - 9 підрозділів, які містять завдання і вправи, типові для он-лайн курсів різноманітних академічних і професійних сфер. Обов'язкова складова курсу - підрозділ або низка підрозділів для самостійної роботи, не контрольованої викладачем, що наводяться в кожному розділі.  Засвоєння матеріалу розділів перевіряється тестами і контрольними завданнями, які охоплюють весь матеріал розділу. 

Курс може використовуватися як окремий курс для тих, хто хоче отримати вміння та навички формального та неформального спілкування в соціальному та/ академічному або професійному середовищі.