Мета дисципліни «Грантові програми підтримки наукових досліджень та академічних обмінів» формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань щодо організації та здійснення науково-інформаційної, науково-дослідної та науково-проєктної діяльності у вітчизняному та світовому науковому просторі, а також підготовка конкурентоспроможних фахівців, які володіють теоретичними знаннями, вміннями та іншими компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у сфері публічного управління та адміністрування на основі розробки та подання наукових проєктів на здобуття дослідницьких грантів та академічних обмінів.


Даний курс охоплює такі важливі блоки знань, як вміння направляти власний творчий процес, мобілізувати енергію на вирішення винахідницьких завдань та організовувати взаємодію із колегами під час проведення наукових досліджень.

В межах даного курсу аспіранти вчаться тим навичкам, які органічно доповнюють їх спеціальні технічні знання й дозволяють посісти достойне місце в успішних компаніях завдяки вмінню створювати навколо себе атмосферу творчості, конструктивізму та зацікавленістю у досягненні загальної мети.

Під час проходження даного курсу аспіранти ознайомляться із додатковими навичками когнітивної діяльності та творчої взаємодії, що відносяться до сукупності «Soft Skills» і посідають важливе місце у розвитку наукової особистості в умовах технічного прогресу та активної інноваційної діяльності.

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вміння застосовувати сучасні методи нечіткого керування з метою створення ефективних систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень за умови автоматизації процесу керування технологічними об’єктами та процесами.

Дисциплінарні результати навчання:

1. З урахуванням відомої інформації про технологічний процес та об’єкт вміти обґрунтовувати алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень

2. На основі обраного методу синтезу системи нечіткого керування, та з урахуванням задачі керування вміти створювати алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень за умови автоматизації процесу керування технологічними об’єктами та процесами

3. Вміти програмно реалізовувати алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень та створювати імітаційні моделі систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень з метою перевірки ефективності роботи запропонованого алгоритму