Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вміння застосовувати сучасні методи нечіткого керування з метою створення ефективних систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень за умови автоматизації процесу керування технологічними об’єктами та процесами.

Дисциплінарні результати навчання:

1. З урахуванням відомої інформації про технологічний процес та об’єкт вміти обґрунтовувати алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень

2. На основі обраного методу синтезу системи нечіткого керування, та з урахуванням задачі керування вміти створювати алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень за умови автоматизації процесу керування технологічними об’єктами та процесами

3. Вміти програмно реалізовувати алгоритм інтелектуальної підтримки прийняття рішень та створювати імітаційні моделі систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень з метою перевірки ефективності роботи запропонованого алгоритму

Мета вивчення дисципліни: 

Формування науково-аналітичного світогляду науковців на підставі філософського погляду на феномен науки її становлення, розвиток та значення для сучасності, а також практичного залучення основних методологій до виконання наукових досліджень в конкретній галузі відповідно до еволюційного становлення суспільства й людини. 

Завдання дисципліни: 

Вивчення основних розділів філософії науки 

Ознайомлення із загальними закономірностями виникнення, розвитку та перспектив науки

Формування методологічної бази наукових досліджень відповідно до цілісної картини світу

Набуття навичок самостійного аналізу гакових проблем, пізнавальної й соціокультурної сутності науки; 

Усвідомлення сучасних наукових знань та їх футуристичних перспектив; 

Формування ціннісно-етичної позиції науковця