Курс розвиває до належного професійно-літературознавчого рівня розуміння студентами законів розвитку літературно-художнього процесу і його сутнісних особливостей. У його межах подається загальна характеристика дисципліни. До програми входить вивчення основних положень і представників літературознавчих шкіл, особливостей етапів літературно-творчої діяльності, вивчення термінів і понять, за допомогою яких здійснюється аналіз ЛХТ і літературного процесу в цілому. Вивчаються сучасні методи аналізу ЛХТ, літературно-художнього процесу, основні концепти системологічної теорії літературного твору, розвиваються уміння і навички у володінні основним принципами рецептивної поетики. Студенти ознайомлюються з категоріальним апаратом теорії літератури, який уже «працює» у найбільш прогресивних у методологічному та методичному планах наукових дослідженнях і який стане основним у літературознавстві завтрашнього дня.