Курс орієнтовано на вивчення поняттєвого апарату когнітивної лінгвістики; передумов її становлення; зв'язків із іншими науковими дисциплінами та сучасними тенденціями її розвитку. Розглядаються поняття категоризації та концептуалізації; поняття когнітивної моделі та когнітивної дефініції; основні теорії когнітивної лінгвістики та практичні методи їх застосування для здійснення когнітивного аналізу тексту. Курс вчить оперувати основними поняттями когнітивної лінгвістики та орієнтуватися у її сучасних тенденціях розвитку; визначати основні положення теоретичних концепцій когнітивної лінгвістики; розуміти особливості когнітивного підходу до вивчення мови; усвідомлювати особливості співвідношення мови та мовлення; розрізняти різні типи мовних знаків та інтерпретувати їх. Навчальна дисципліна покликана ознайомити студентів з теоретико-методологічними засадами когнітивної лінгвістики як одного з найактуальніших напрямів сучасного мовознавства. Курс відкриває широкі перспективи бачення мови в усіх її різноманітних зв’язках із людиною, з її інтелектом і розумом, з усіма мисленнєвими й пізнавальними процесами. У сферу інтересів когнітивної лінгвістики входить вивчення ментальних основ розуміння і продукування мовлення з погляду того, як структури мовного знання репрезентуються і беруть участь в переробленні інформації.